Bridge over troubled water, czyli rzecz o skutecznej metodzie tworzenia systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce
Bridge over Troubled Water or an Effective Method to Support Social Economy in Malopolska Analysed

do pobrania/download PDF

Anna Handzlik

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, wspieranie przedsiębiorczości, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, monitoring, środki unijne

KEYWORDS

social economy, social entrepreneurship, entrepreneurship support, Operational Programme Human Capital, monitoring, EU funds

STRESZCZENIE

Tekst jest próbą krytycznej analizy możliwości i zasadności budowy systemu wsparcia ekonomii społecznej. Autorka dokonuje prezentacji małopolskiego podejścia do przedmiotowej kwestii. Rodzący się oddolnie w tym regionie system wsparcia podmiotów ekonomii społecznej jest w skali kraju pomysłem oryginalnym i nowatorskim, gdyż przychodzi z pomocą przedsiębiorcom społecznym działającym na regionalnym rynku, nie czekając na ostateczną ocenę rozwiązań krajowych, które choć tworzone pod auspicjami projektu pod nazwą "Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji społecznej, nie osiągnęły jeszcze fazy gotowości do implementacji w całym kraju. W artykule przeprowadzono analizę założeń, które legły u podstaw decyzji o tworzeniu małopolskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej, będących emanacją sposobu na zaspokojenie realnych potrzeb tego sektora. Sama inicjatywa jest ważnym, naprawdę niezbędnym krokiem na drodze do urzeczywistnienia rozwoju gospodarki społecznej w wymiarze regionalnym.

ABSTRACT

The article attempts to critically analyse the possibilities and legitimacy in the development of a system to support social economy in Malopolska. The grassroots approach to supporting social economy entities in the region is an original and innovative idea in that it aids businesses operating in this sector in the regional market irrespective of the final evaluation of nationwide solutions - although the latter were developed as part of the project titled "An Integrated System for Supporting Social Economy" under the Human Capital Operational Programme, Priority I: Employment and Social Integration, Measure 1.2 System-wide Support to institutions of promotion and social integration - they are not yet ready for implementation throughout the country. The author surveys the foundations on which the decision to develop the Malopolska system for the support of social economy was based in response to actual needs of this sector. The initiative constitutes an important and indispensable step on the way towards strengthening the development of social economy in the region.

LITERATURA / REFERENCES

Ajdukiewicz K. [1959], Zarys Logiki, PZWS, Warszawa. Descartes R. [2003], Rozprawa o metodzie, Zielona Sowa, Kraków.
Frączek M., Krupnik S., Osiborska K., Pacut A., Szczucka A. [2010], Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce - raport z badań, ROPS, Kraków, dostępne na: www.wortales.rops.krakow.pl/files/pdf/Pakt./Grupa%20 robocza%20ds%20monitoringu/MPS_Raport_wersja_ostateczna_Z_ANEKSEM_SPH[1].pdf
Hausner J., Izdebski H. [2008], Założenia do ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, FISE, Warszawa, dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl
Katalog [2010] Katalog usług i produktów przedsiębiorstw społecznych z terenu Małopolski, dostępne na: www.wortales.rops.krakow.pl/publikacje-o-ekonomii-spolecznej/63-publikacje.
Klir G. J. (red.) [1976], Ogólna teoria systemów, WNT, Warszawa.
Projekt roboczy ustawy o przedsiębiorczość i społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r., dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl.
Projekt Strategii [2010], Projekt Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 z października 2010 r., dostępne na: www.malopolskie.pl.
Stoner J., Freeman R., Gilbert D. [2001], Kierowanie, PWE, Warszawa.
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od dnia 1 czerwca 2010 r., dostępne na: www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/dokumenty-programowe.287.html.
http://mowes.pl/
http://www.bis-krakow.pl/aktualne-projekty/sprawne-i-aktywne-podmioty-es.htm/
http://www.mies-malopolska.pl/
http://www.mies.sdn.org.pl/
http://www.spoldzielnie.org.pl/ines/

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Handzlik A. [2011], Bridge over troubled water, czyli rzecz o skutecznej metodzie tworzenia systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce, "Ekonomia Społeczna", nr 1, s. 19-28.