Modernizacja refleksyjna i ekonomia społeczna

do pobrania/download PDF

Mike Aiken

LITERATURA / REFERENCES

Drucker P. [1995], Zarządzanie organizacją pozarządową, Fundusz Współpracy, Program Dialog Społeczny – NGO, Warszawa.
Frączak P. [2004], Lokalne partnerstwo – siła nieporozumień, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, IFiS PAN, Warszawa.
Frączak P. [2009], Ocena jakości polityki kadrowej polskich organizacji pozarządowych, [w:] R. Skrzypiec, P. Frączak, T. Schimanek, Ocena jakości działania organizacji pozarządowych. Ekspertyza na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, dostępne na: www.dialogspoleczny.engo.pl/files/dialogspoleczny.engo.pl/public/Ryszard/Ekspertyza_raport.pdf (1.03.2011).
Frieske K.W. [2010], Transparentność w działaniach organizacji pożytku publicznego. Raport z badań, Biblioteka pożytku publicznego, IPiSS, Warszawa.
Frieske K.W. [2004], Migotanie rzeczywistości: wieloznaczność „sukcesu” programów społecznej inkluzji, [w:] K.W. Frieske (red.) Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, IPiSS, Warszawa.
Gumkowska M., Herbst J. [2006], Dostęp organizacji pozarządowych do funduszy strukturalnych – stan obecny i perspektywy. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, dostępne na: www.civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/dostep_NGOs_do_FS.pdf (1.03.2011).
Gumkowska M., Herbst J. [2008], Najważniejsze pytania – podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, dostępne na: www.civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/badania2008.indd.pdf (1.03.2011).
Gumkowska M., Herbst J. [2005], Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – Raport z badania 2004, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, dostępne na: www.ngo.pl/files/badania.ngo.pl/public/badania2004/podInter_1a.pdf (1.03.2011).
Hudson M. [1997], Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego, Fundusz Współpracy, Warszawa.
Lipke H., Hryniewiecka A. [2008], Raport. Analiza strategii rozwiązywania problemów społecznych, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
Raport [2010], Raport z badania dotyczącego zarządzania ludźmi w organizacjach pozarządowych zrealizowanego w ramach projektu „Wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Nowoczesna Firma, Warszawa, dostępne na: www.z.nf.pl/i_ngo/i_wsparciengo/doc/raport.pdf (2.03.2011).
Rogaczewska M., Tyrowicz J. [2006], Organizacje pozarządowe na rynku pracy – uniwersalne kompetencje czy unikatowe grupy „Rynek Pracy”, nr 1, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Rymsza A. [2006], Bariery rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce w świetle kultury organizacyjnej III sektora, „Ekonomia Społeczna teksty”, dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2006.30.pdf (2.03.2011).
Skrzypiec R., Frączak P., Schimanek T. [2009], Ocena jakości działania organizacji pozarządowych. Ekspertyza na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej, Warszawa, dostępne na: www.dialogspoleczny. engo.pl/files/dialogspoleczny.engo.pl/public/Ryszard/ Ekspertyza_raport.pdf (1.03.2011).
Trawkowska D. [2007], Działania pozorne w pomocy społecznej. Przypadki (i przypadłość) pracy socjalnej, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 10.
Tyrakowski M. [2007], Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych, ZNNE, WSIiZ, Warszawa.
Woźniak Z. [2002], Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi, [w:] P. Gliński, B. Lebenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, IFiS PAN, Warszawa.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Aiken M. [2011], Modernizacja refleksyjna i ekonomia społeczna, "Ekonomia Społeczna", nr 1, s. 92-101.