Maksymalizacja korzyści ze współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Ujęcie metodyczne
Value Maximisation in Non-Government Organisations and Enterprises Cooperation. Methodological Aspects

do pobrania/download PDF

Marek Ćwiklicki
Katedra Metod Organizacji i Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
e-mail: marek.cwiklicki(at)uek.krakow.pl

DOI: 10.15678/ES.2015.1.04

SŁOWA KLUCZOWE

współpraca, wartość, metodyka, organizacje pozarządowe, biznes

KEYWORDS

cooperation, value, methodology, non-government organizations, business

STRESZCZENIE

Tło rozważań: Dla organizacji pozarządowych współpraca z biznesem jest tak samo istotna, jak realizacja wspólnych działań z administracją rządową. Kluczowa w świetle zasad współpracy jest znajomość podstaw metodycznych takiej współpracy.
Cele: W związku z powyższym celem artykułu jest opracowanie wskazówek postępowania pozwalających na zwiększanie wartości ze współpracy dla każdego partnera. Ponadto dokonano syntezy opisu korzyści i barier współpracy.
Metody: Do realizacji celu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu oraz raportów diagnostycznych poświęconych badaniu stanu współpracy organizacji z biznesem w Polsce w latach 2011–2015. Umożliwiło to nie tylko przedstawienie kilku metodyk postępowania, ale także wskazanie metod pomocniczych.
Wyniki: W świetle literatury przedmiotu występuje dodatni bilans nakładów i efektów współpracy między organizacjami pozarządowymi a przedsiębiorstwami, jednak pod warunkiem poprawnej pod względem metodycznym realizacji partnerstwa. Wartość współpracy tworzy się już na etapie planowania.
Konkluzje: Nasuwa się wniosek o konieczności wdrożenia do organizacji pozarządowych zarządzania relacjami z biznesem.

ABSTRACT

Background: Cooperation between NGO and business is as important issue the same as realisation of joint activities with government. In the light of cooperation principles a basic knowledge of the methodology of such cooperation is a key to success. Objective: Therefore the objective of this article is to provide guidelines of conduct to increasing the value of collaboration for each partner. In addition to it, a synthetic description of the benefits and barriers to
cooperation was prepared. Research methods: The critical analysis of literature and diagnostic reports devoted to the study of the state of NGO-business cooperation in Poland in 2011-2015 was employed. It allowed not only to indicate and discuss a couple of methodologies, but also to describe auxiliary methods. Results: In the light of the literature review there is a positive balance of costs and benefits of cooperation between NGOs and business, however, realised correctly in terms of methodology. The value of cooperation is created in the planning stage. Conclusions: The conclusion is the need to implement business relationship management into non-governmental organizations.

LITERATURA / REFERENCES

Alberta Government (2014). Building Corporate Relationships - A Toolkit for Nonprofits. Alberta, http://culture.alberta.ca/community/resources-and-links/tools/pdf/AlbertaCulture-Toolkit.pdf.
Andreasen A. R. (1996). „Profits for nonprofits: find a corporate partner”, Harvard Business Review, 74(6), 47–50, 55–59.
Austin J. E. (2000). „Strategic Collaboration Between Nonprofits and Businesses”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29(1), 69–97, http://doi.org/10.1177/089976400773746346.
Austin, J.E., Seitanidi, M.M. (2014). Creating value in nonprofit-business collaborations: new thinking and practice (First edition). San Francisco, CA: Jossey-Bass, a Wiley Brand.
Brandstetter R., de Bruijn J., Byrne M., Deslauriers H., Förschner M., Machačová J., Scoppetta A. (2006). Successful partnerships. A guide. Wiedeń: OECD LEED, http://www.oecd.org/cfe/leed/36279186.pdf.
Brinkerhoff J. M. (2002). „Government-nonprofit partnership: a defining framework”, Public Administration and Development, 22(1), 19–30, http://doi.org/10.1002/pad.203.
Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (2012). Współpraca biznes - NGO: stan wiedzy, dotychczasowe doświadczenia, postawy i oczekiwania. Raport końcowy z pierwszego etapu badania. Szczecin, http://www.odpowiedzialnafirma.pl/Web/upload/Raport%20nt.%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20NGO%20i%20biznesu.pdf.
Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (2014). Współpraca biznes-NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora. Raport końcowy z badania. Szczecin, http://www.odpowiedzialnafirma.pl/Web/upload/
/Ocena%20zmiany%20jako%C5%9Bci%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20biznesu%20i%20NGO.pdf.
Cohen T. (2013). „Business Value Boosted When Tied To Nonprofit”, The NonProfit Times, 1 April, http://www.thenonprofittimes.com/wp-content/uploads/2013/04/4-1-13_SpecialReport_CSR.pdf.
Ćwiklicki M. (2014). „Recenzja książki pt. Creating Value in Nonprofit-Business Collaborations. New Thinking and Practice (autorzy: James E. Austin i M. May Seitanidi)”, Ekonomia Społeczna, (2), 71–74.
Ćwiklicki M., Obora H. (2011). Wprowadzenie do metod TQM. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Ćwik N., Januszewska J. (2011). Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. Poradnik efektywnej współpracy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/Biznes-NGO_FOB.pdf.
Juraszek-Kopacz B. (2006). „Ekonomia społeczna a biznes – współistnienie, konkurencja, współpraca”, Ekonomia Społeczna Teksty, http://portal.ngo.pl/files/kuj-pom.ngo.pl/public/SES/biblioteka/autorskieJuraszekESabiznes.pdf.
Kafel T. (2014). Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Karwacka M. (2013). Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne. Raport z badania. Toruń: CRNavigator, http://www.crnavigator.com/materialy/bazadok/339.pdf.
Kostulska M. (2011). „Możliwości współpracy organizacji pozarządowych z biznesem oraz korzyści z takiej współpracy”, w: Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych. Fundacja Tallo, http://scop.sopot.pl/_pliki/Poradnik_Jak_oczarowac_biznes.pdf.
Lewis D. (2014). Non-governmental organizations, management and development (Third edition). Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
Nieporowski P. (2015). Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka. Zielona Góra: Fundacja CSR Profit, http://csrprofit.com/files/page/c94c109285ce/file/FIO_Raport%20z%20konsultacji%20spolecznych.pdf.
Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J. (2013). Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor, http://www.ngo.pl/PodstawoweFakty_2012_raport/ebook/content/PodstawoweFaktyNGO_2012_KlonJawor_raport.pdf.
Rokiczan M. (2012). Współpraca Biznes-NGO: stan wiedzy, dotychczasowe doświadczenia, postawy i oczekiwania. Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/OSESVI_prezentacje/rokiczan_prezentacja_oses.pdf.
Rudnicka A., Reichel J. (2011). Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej z przedsiębiorstwami? Łódź: Centrum Strategii i Rozwoju Impac, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/8735/CSRImpact-978-83-932160-1-7.pdf?sequence=1.
Tennyson R. (2011). The Partnering toolbook. An essential guide to cross-sector partnering. Oxford: The Partnering Initiative, http://thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2014/08/Partnering-Toolbook-en-20113.pdf.
Watson O. (2009). A Pocket Guide for Nonprofit Leaders. Washington: The Hitachi Foundation, http://www.hitachifoundation.org/storage/documents/pocket_guide_nonprofit.pdf.
Wymer W.W., Samu S. (2003). „Dimensions of Business and Nonprofit Collaborative Relationships”, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 11(1), 3–22, http://doi.org/10.1300/J054v11n01_02.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Ćwiklicki M. (2015). „Maksymalizacja korzyści ze współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Ujęcie metodyczne”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 54-65.