Family farms in Lithuania: Problems and challenges
Rodzinne gospodarstwa rolne na Litwie – problemy i wyzwania

do pobrania/download PDF

Jolita Greblikaite
Business and Rural Development Management Institute
Faculty of Economics and Management
Aleksandras Stulginskis University, Lithuania
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Vitalija Vanagiene
Business and Rural Development Management Institute
Faculty of Economics and Management
Aleksandras Stulginskis University, Lithuania
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zivile Ziukaite
Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2017.1.05

SŁOWA KLUCZOWE

rodzinne gospodarstwa rolne, rozwój obszarów wiejskich, Litwa, przedsiębiorczość społeczna

KEYWORDS

family farms, rural development, Lithuania, social entrepreneurship

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest analiza sytuacji rodzinnych gospodarstw rolnych na Litwie pod kątem istotnych problemów i wyzwań. Rolna gospodarka rodzinna na Litwie jest relatywnie nowym zjawiskiem w okresie od uzyskania niepodległości w 1990 roku. Rodzinne gospodarstwa rolne są bardzo istotne dla litewskich obszarów wiejskich, ponieważ są głównymi miejscami pracy i dochodów dla ich mieszkańców. Zasadność przeanalizowania sytuacji rodzinnych gospodarstw rolnych na Litwie wynika z problemów ujawnionych w badaniu. Można je określić jako: brak aktów prawnych dotyczących rodzinnego biznesu, niewielkie tradycje zarządzania rolnictwem rodzinnym w porównaniu z innymi krajami UE, brak środków finansowych na innowacyjny wzrost, słabo rozwinięty biznes rodzinny, w tym kultura rolnej gospodarki rodzinnej i brak wartości utrzymujących rodziny razem, jak również brak zainteresowania rolników z gospodarstw rodzinnych dywersyfikacją działań, w tym przedsiębiorczością społeczną na obszarach wiejskich. Potrzebne są zatem ugruntowane rozwiązania i propozycje, jak poprawić sytuację na obszarach wiejskich dla rolników z gospodarstw rodzinnych. Jedną z propozycji zawartych w tym artykule jest dywersyfikacja działalności rodzinnych gospodarstw rolnych o dodatkowe innowacyjne działania i głębsze zaangażowanie młodych rolników w biznes rodzinny. Przedsiębiorczość społeczna może być rozwiązaniem dla rodzinnych gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich.

ABSTRACT

The paper aims to analyse the situation of family farms in Lithuania regarding essential problems and challenges. Family farming in Lithuania remains new phenomena in a period after gaining independence after the 1990s. Family farms are very important for Lithuanian rural areas as they create the main job places and income for the citizens. The need to analyse the situation about family farms in Lithuania remains on the problems disclosed in the research. It could be named as lack of legal acts concerning family business, poor managerial traditions of family farming comparing with other EU countries, lack of financial resources for innovative growth, poor family business including family farming culture and lack of values keeping families together, lack of interest of family farmers in diversified activities including social entrepreneurship in rural areas. The grounded solutions and suggestions how to improve situation in rural areas for family farmers are needed. One of the suggestions in this paper about the situation is diversified family farms activity with additional innovative activities and deeper involvement of young farmers in the family business. Social entrepreneurship could be a possible solution for family farms in rural areas.

LITERATURA / REFERENCES

Agence (2016). Family farming. Agence Française De Développement Family, http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/AFD-agriculture-familiale-VA.pdf (accessed 27.11.2016).
Astromskienė A., Gargasas A. (2013). „Importance of Personal Characteristics of Rural Inhabitants for They Entrepreneurship Activity”, Management theory and studies for rural business and infrastructure development, No 1 (30), http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/2 (accessed 15.03.2017).
Farmer Agricultural Law /Ūkininko ūkio įstatymas (1999). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.769B541DD7F7/TAIS_424849/ (accessed 29.11.2016).
Food (2014). Towards stronger Family farming. Food And Agriculture Organization of The United Nations, http://www.fao.org/3/a-i4306e.pdf (accessed 14.11.2016).
Garner E., de la O Campos A. P. (2014). „Identifying the ‘Family farm’ – An informal discussion of the concepts and definitions” ESA Working Paper, No. 14-10. Rome: FAO, http://www.fao.org/3/a-i4306e.pdf (accessed 19.11.2016).
Greblikaitė J. (2016). „Development of Entrepreneurship in Lithuania: Becoming Social Entrepreneurs”, in: A. Walsh (ed.), Entrepreneurship and Firm Performance (pp. 81–92). New York: Nova Science Publisher’s.
Greblikaitė J., Rakštys R. (2016). Socialaus verslumo aplinka Lietuvoje. Vadyba, kooperacija, inovacijos. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, lapkričio 25 d. (International Conference, Book of Abstracts), pp. 16–17.
Greblikaite J., Rakstys R., Caruso D. (2017). „Social Entrepreneurship in Rural Development of Lithuania”, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 39, no. 2, pp. 69–85.
Helfand S. M., Moreira A. R. B., Bresnyan E. W. (2015). Agricultural Productivity and Family Farms in Brazil: Creating Opportunities and Closing Gaps, http://economics.ucr.edu/people/faculty/helfand/Helfand%20Ag%20Productivity%20and%20Family%20Farms%20in%20Brazil%202015.pdf (accessed 30.11.2016).
Kalvotoji Žemaitija (2013). Šeimos ūkiai perspektyviausi, http://www.kalvotoji.lt/index.php/verslas/2618-eimos-kiai-perspektyviausi-.html/ (accessed 16.11.2016).
Kauno (2011). Šeimos verslo perdavimas SVV įmonėse Mokymų programa. Kauno regioninis inovacijų centras, http://www.adam-europe.eu/prj/5702/prj/WP4%20LT%20KRIC%20manual%20Seimos%20verslo%20perdavimas%20SVV%20im.pdf (accessed 26.11.2016).
Kimhi A, Nachlieli N. (1998). Intergenerational Succession in Israeli Family Farms, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/20811/1/spkimh01.pdf (accessed 25.11.2016).
Lindahl B. (2005). The Family Farm Model in Swedish Agricultural Policy, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24413/1/sp05li01.pdf (accessed 09.11.2016).
Milius P, Sarkiene J. (2008). „Entrepreneurship Training for Innovative Start-Ups: The KTC Case”, in: P. van der Sijde, A. Ridder, G. Blaauw, C. Diensberg (eds), Teaching Entrepreneurship. Contributions to Management Science (pp. 22–33). Berlin/Heidelberg: Physica-Verlag HD.
OECD (2007). The Social Economy. Building inclusive economies. Ed. by A. Noya, E. Clarence, https://www.scribd.com/document/93901305/OECD-the-Social-Economy-Building-Inclusive-Economies (accessed 01.06.2017).
Savickienė J., Miceikienė A. (2016). „Šeimos ūkio ekonominio gyvybingumo kompleksinio vertinimo metodika”, Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos, vol. 10, no 1, pp. 151-161, Article DOI: https://doi.org/10.15544/ssaf.2016.15/ (accessed 22.11.2016).
Šeimos ūkiai (2017). http://seimosukiai.lt
Slesinger D. P., Whitaker J. (2016). „A Portrait of Family Farmers in Wisconsin”, CDE Working Paper, No. 98-30, University of Wisconsin-Madison, https://www.ssc.wisc.edu/cde/cdewp/98-30.pdf/ (accessed 22.11.2016).
Strange M. (1988). Family farming: A new economic vision. University of Nebraska Press, http://www.trabal.org/courses/pdf/strange_entire.pdf (accessed 17.11.2016).
Vveinhardt J., Andriukaitiene R. (2016). „Diagnostics of management culture in order to implement the concept of a socially responsible company: The case of a concern”, Ekonomie a management, Vol. 19, Iss. 3, pp. 142–157.
Vveinhardt J., Andriukaitiene R., Cunha L. M. (2014). „Social capital as a cause and consequence of corporate social responsibility”, Transformations in Business & Economics, Vol. 13, No. 2A(32A), pp. 483–505.
Žemės (2016). Lietuvos žemės ūkis faktai ir skaičiai, No. 2 (18), Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, http://www.vic.lt/?mid=108/ (accessed 22.11.2016).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Greblikaite J., Vanagiene V., Ziukaite Z. (2017). „Family farms in Lithuania: Problems and challenges”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 64-71, , https://doi.org/10.15678/ES.2017.1.05.