Ekonomia współdzielenia w opinii urzędników i przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego – wnioski z badań empirycznych
Sharing economy in the opinion of officials and entrepreneurs of the Świętokrzyskie Province: Conclusions from empirical research

do pobrania/download PDF

Marcin Banaszek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2018.1.05

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia współdzielenia, ekonomia społeczna, rozwój, miasto, konsumpcjonizm

KEYWORDS

sharing economy, social economy, development, city, consumption

STRESZCZENIE

Ekonomia współdzielenia jest zjawiskiem społeczno-ekonomicznym polegającym na bezpośrednim świadczeniu usług przez ludzi, współtworzeniu oraz współużytkowaniu dostępnych zasobów. Jej głównym celem jest przejście z własności na dostęp. Celem artykułu jest przedstawienie ekonomii współdzielenia w kontekście miejskiej problematyki w świadomości urzędników i przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego. W badaniach, które miały charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i dwie techniki badawcze: technikę wywiadu pogłębionego i technikę ankiety. Narzędziami, jakimi posłużono się w celu przeprowadzenia
badań, były kwestionariusz wywiadu i kwestionariusz ankiety. Ekonomia współdzielenia jest zjawiskiem relatywnie słabo rozwiniętym w województwie świętokrzyskim. Zaufanie jest jednym z newralgicznych czynników, które umożliwiają funkcjonowanie ekonomii współdzielenia.

ABSTRACT

Sharing economy is a socio-economic phenomenon consisting in the direct provision of services by people, co-creation and sharing of available resources. Its main purpose is to move from ownership to access. The purpose of the article is to present the phenomenon of sharing economy in the context of urban issues in the awareness of officials and entrepreneurs of the Świętokrzyskie Province. In the tests, which were both qualitative and quantitative, the method of diagnostic survey and two research techniques were used: in-depth interview technique and survey technique. The tools used to conduct the research are an interview questionnaire and a questionnaire. The sharing economy is a relatively low developed area in the Świętokrzyskie province. Confidence is one of the critical factors that enable the functioning of the sharing economy.

LITERATURA / REFERENCES

Banaszek M. (2016). „Ekonomia współdzielenia jako alternatywny kierunek rozwoju miast”, Ekonomia Społeczna, nr 1, Kraków: MSAP UEK.
Botsman R., Rogers R. (2010). What’s Mine is Yours. The rise of collaborative consumption. New York: Harper Collins Publishers.
Dorda K. (2015). „Sharing city”, Magazyn Miasta, nr 1(9).
Hamari J., Sjoklint M., Ukkonen A. (2015). „The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption”, Journal of Association for Information Science and Technology, vol. 67, nr 9.
Maffesoli M. (2008). Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Petropoulos G. (2017). An Economic Review of the Collaborative Economy, http://bruegel.org/2017/02/an-economic-review-of-the-collaborative-economy (data dostępu:01.06.2018).
Rifkin J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Warszawa: Studio EMKA.
Sundararajan A. (2014), Peer-to-peer Businesses and the Sharing (Collaborative) Economy: Overview, Economic Effects and Regulatory Issue, http://smallbusiness.house.gov/uploadedfiles/1-15-2014_revised_sundararajan_testimony.pdf (data dostępu: 29.05.2018).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Banaszek M. (2018). „Ekonomia współdzielenia w opinii urzędników i przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego – wnioski z badań empirycznych”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 57-67, https://doi.org/10.15678/ES.2018.1.05.