Przedsiębiorstwa społeczne w Wielkiej Brytanii – potencjał i możliwości działania
Social firms in Great Britain – potential and opportunities for action

do pobrania/download PDF

Artur Steiner, Sylwia Steinerowska

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach /
Department of Human Resources Management, University of Economics in Katowice 
ul. Bogucicka 3a; 40-226 Katowice
e-mail: s.steinerowska(at)gmail.com
Land Economy & Environment Group, Scotland’s Rural College
West Mains Road, Edinburgh EH9 3JG
e-mail: artur.steiner(at)sruc.ac.uk

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorstwa społeczne, koprodukcja, innowacja, odpowiedzialność społeczna, bariery rozwoju przedsiębiorstw społecznych

KEYWORDS

social firms, co-production, innovation, social responsibility, barriers in social firms development

STRESZCZENIE

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w Wielkiej Brytanii znacznie wzrosło zainteresowanie przedsiębiorstwami społecznymi. Brytyjscy politycy zaczęli dostrzegać ich potencjał w tworzeniu i dostarczaniu usług dla społeczeństwa oraz pozytywny wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju. Wyzwania stojące przed rządzącą w latach 1997-2010 partią lewicową, a następnie obecną rządową koalicją konserwatywno-liberalną zaowocowały nowymi ideologicznymi rozwiązaniami mającymi na celu usprawnienie funkcjonowania państwa. Wzrosła m.in. rola organizacji pozarządowych oraz samej ludności w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Na znaczeniu zyskała także koprodukcja, czyli współpraca między dostarczającymi usługi, a jej odbiorcami, traktowana jako nowy sposób rozwiązywania problemów państwa. Obecny kierunek brytyjskiej polityki sugeruje więc odejście od tzw. „państwa opiekuńczego” i formowanie „państwa umożliwiającego”, w którym obywatele angażują się w zaspokajanie społeczno-ekonomicznych potrzeb w innowacyjny sposób. Bazując na przykładzie Wielkiej Brytanii, artykuł ten odnosi się do uwarunkowań politycznych oraz ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych w tym kraju. Ponadto artykuł prezentuje wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorstwa społeczne na terenie UK oraz nawiązuje do empirycznych wyników jednego z projektów Unii Europejskiej, którego celem było przetestowanie koncepcji przedsiębiorstwa społecznego. Prowadzona dyskusja autorów nawiązuje do istotnych kwestii bytu i możliwości rozwoju przedsiębiorstw społecznych w omawianym państwie oraz kierunków zmian, jakie muszą nastąpić, aby przedsiębiorstwa społeczne mogły się rozwijać.

ABSTRACT

In Great Britain within the period of last two decades the interest in social firm has significantly grown up. British politicians have become to acknowledge their potential in producing and delivering services for local community as well as their positive impact on socio-economic development of the country. The challenges facing Labour Party in 1997-2010 and the present Conservative-Liberal coalition have brought about new ideological solutions aiming to make more effective the functions of the state. The role of NGO’s and citizens in solving local problems has grown up. The co-production, that is co-operation between service deliverers and their receivers perceived as a new way to solve the problems of the state has become more important. The present trend in British policy suggests thus to withdraw from welfare state and to form enabling state, within which the citizens are involved in meeting their socio-economic needs in the innovative way. In the analysis of the Great Britain example the paper deals with political conditions and limitations related to the operation of social firms. The article also presents the challenges the British social firms face and recalls the empirical outcomes of the one of the EU project, which aimed to test the concept of social firm. The discussion of the authors touches the essential question of social firms existence and their opportunities to develop as well as the trends of change that have to be brought about in order to further develop social firms.

LITERATURA / REFERENCES

Alford S.H., Brown L.D., Letts C.W. [2004], Social Entrepreneurship: Leadership that Facilitates Societal Transformation, „Center for Public Leadership”.
Austin J.E., Stevenson H., Wei-Skillern J. [2006], Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?, „Entrepreneurship Theory and Practice”, No. 30(1).
BIS [2010], Social Enterprise Barometer, Department for Business Innovation & Skills, IFF Research.
BIS [2011], Annual Survey of Small Businesses UK 2010, Department for Business Innovation & Skills, IFF Research.
Boyle D., Coote A., Sherwood Ch., Slay J. [2010], Right Here, Right Now. Taking Co-production into the Mainstream, NESTA, London.
Cabinet Office [2010], The Coalition: Our Programme for Government, HM Government, London.
Cabinet Office [2012], Procurement Policy Note – The Public Services (Social Value) Act 2012 – advice for commissioners and procurers, Cabinet Office.
Cairns B., Harris M., Young P. [2005], Building the Capacity of the Voluntary Nonprofit Sector: Challenges of Theory and Practice, „International Journal of Public Administration”, No. 28(1).
Campbell S. [1997], Social Entrepreneurship: How to Develop New Social-purpose Business Ventures, „Health Care Strategic Management”, No. 16(5).
Christie C. [2011], Commission on the Future Delivery of Public Services. Scottish Government, Edinburgh.
Conway C. [2008], Business planning training for social enterprise, „Social Enterprise Journal”, No. 4(1).
DTI [2002], Social Enterprise: A Strategy for Success, DTI, London.
EC [2013], Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) – Social Enterprises, European Commission.
European Commission [2009], Sustainable Development in the European Union – 2009 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy, Eurostat, EC.
Farmer J., Hill C., Munoz S-A. [2012], Community Co-production – Social Enterprises in Remote and Rural Communities, Edward Elgar, Cheltenham.
Farmer J., Munoz S-A., Steinerowski A., Bradley S. [2011], Health and Wellbeing: A Social and Cultural Perspective, Nova Science Publishers, New York.
Farmer J., Steinerowski A., Jack S. [2008], Starting Social Enterprises in Remote and Rural Scotland: Best or Worst of Circumstances?, „International Journal of Entrepreneurship and Small Business”, No. 6(3).
Giddens A. [1998], The third way: The renewal of social democracy, Polity, Cambridge.
Giddens A. [2000], The Third Way and Its Critics. Polity, Cambridge.
Glor E. [2002], Is Innovation a Question of Will or Opportunity?, „International Public Management Journal”, No. 5(1).
Harris J.D., Sapienza H.J., Bowie N.E. [2009], Ethics and Entrepreneurship, „Journal of Business Venturing”, No. 24.
Harvey D. [2007], A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, New York.
Haugh H., Kitson M. [2007], The Third Way and the Third Sector: New Labour’s Economic Policy and the Social Economy, “Cambridge Journal of Economics”, No. 31(6).
Hausner J., Laurisz N., Mazur S. [2007], Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Skrypt nr 2, MSAP UEK, Kraków.
HM Treasury and Cabinet Office [2006], The Future Role of the Third Sector in Social and Economic Regeneration: Interim Report, OTS, London.
Hombach B. [2000], The Politics of the New Centre, Polity, Cambridge.
Home Office [2004], Think Smart… Think Voluntary Sector! Good Practice Guidance on Procurement of Services from the Voluntary and Community Sector, Home Office Active Community Unit and the Office of Government Commerce, London.
Jones D., Keogh W. [2006], Social Enterprise: A Case of Terminological Ambiguity and Complexity, „Social Enterprise Journal”, No. 2(1).
Kendall J. [2000], The Mainstreaming of the Third Sector into Public Policy in England: Whys and Wherefores, „Policy and Politics”, No. 28(4).
Kendall J., Anheier H.K. [1999], The Third Sector and the European Union Policy Process: An Initial Evaluation, „Journal of European Policy”, No. 62(2).
Kendall J., Knapp M. [1995], A Loose and Baggy Monster: An Introduction to the Voluntary Sector, Routledge, London.
Leadbeater C. [2007], Social Enterprise and Social Innovation: Strategies for the Next Ten Years, Cabinet Office of the Third Sector, London.
Levitt T. [1973], The Third Sector, New Tactics for a Responsive Society, AMACOM, New York.
Mair J., Marti I. [2006], Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction, and Delight, "Journal of World Business", No. 41(1).
Munoz S.-A., Steinerowski A., Farmer J. [2011], Community Social Enterprises as a Response to the Service Needs of Ageing Rural Populations, „Journal of Social Management”, No. 2.
Munoz S.-A., Steinerowski A. [2012], Community Co-production – Social Enterprises in Remote and Rural Communities, Edward Elgar, Cheltenham.
Needham C. [2007], The Reform of Public Services under New Labour: Narratives of Consumerism, Palgrave, Basingstoke.
NHS Scotland [2005], National Framework for Service Change in the NHS in Scotland: Care of Older People, NHS Scotland, Edinburgh.
Office for Civil Society [2010], National Survey for Charities and Social Enterprises. Overall Report – National Results, Office for Civil Society.
OTS [2006], Social Enterprise Action Plan: Scaling New Heights, Cabinet Office, London.
Osborne S., McLaughlin K. [2004], The Cross-Cutting Review of the Voluntary Sector: Where Next for Local Government Voluntary Sector Relationships?, „Regional Studies”, No. 38(5).
Palacios R. [2002], The Future of Global Ageing, „International Journal of Epidemiology”, No. 31.
Pearce J. [2003], Social Enterprise in Anytown, CalousteGulbenkian Foundation, London.
Reed H., Stanley K. [2005], Co-operative Social Enterprise and its Potential in Public Service Delivery, IPPR, London.
Reid K., Griffith J. [2006], Social Enterprise Mythology: Critiqueing some Assumptions, „Social Enterprise Journal”, No. 2(1).
Ridley-Duff R. [2008], Social Enterprise as a Socially Rational Business, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, No. 14(5).
Scottish Executive [2007], Better Business. A Strategy and Action Plan for Social Enterprise in Scotland, Scottish Executive, Edinburgh.
Smallbone D., Evans M., Ekanem I., Butters, S. [2001], Researching Social Enterprise Final Report to the Small Business service Centre for Enterprise and Economic Development Research, Middlesex University, London.
Social Enterprise UK [2012a], Public Services (Social Value) Act 2012 – A Brief Guide, Social Enterprise UK.
Social Enterprise UK [2012b], The Shadow State – A Report about Outsourcing of Public Services, Social Enterprise UK.
Steinerowska S. [2012], Innovations in Management and Production Engineering. The Role of Social Enterprise in a Mixed Economy of Rural Service Provision, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
Steinerowski A., Jack S., Farmer J. [2008a], Social Entrepreneurship in a Rural Context: An Over-ideological State?, „Journal of Rural Enterprise and Management”, No. 4(1).
Steinerowski A. Jack S., Farmer J. [2008b], Who are the Social Entrepreneurs and What do They Actually Do?, „Frontiers of Entrepreneurship Research”No. 2008.
Steinerowski A., Bradley S., Munoz S-A., Farmer J., Fielding S. [2011], Health Studies: Economics, Management and Policy, ATINER, Athens.
Steinerowski A., Steinerowska I. [2012], Can Social Enterprise Contribute to Creating Sustainable Rural Communities? Using the Lens of Structuration Theory to Analyse the Emergence of Rural Social Enterprise, „Local Economy”, No. 27(2).
Steinerowski A., Woolvin M. [2012], Supporting Older People in Establishing Social Enterprises in Rural Scotland through Action Research: Reflections on Challenges and Opportunities, “Families, relationships and societies”, No. 1(2).
Steinerowski A. [2012], Developing Social Enterprise: An Investigation of Promoters & Barriers, LAP LAMBERT Academic Publishing.
The Conservative Party [2010a], Big Society, Not Big Government: Building a big Society, Conservatives, London.
The Conservative Party [2010b], Invitation to Join the Government of Britain, The Conservative Manifesto, London.
Wallace B. [2005], Exploring the Meaning[s] of Sustainability for Community-based Social Entrepreneurs, „Social Enterprise Journal”, No. 1(1).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Steiner A., Steinerowska S. [2013], Przedsiębiorstwa społeczne w Wielkiej Brytanii – potencjał i możliwości działania, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 44-53.