Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jako dokument strategiczny. Założenia – treść – recepcja
National Programme for Social Economy Development as a strategic document: Assumptions – content – reception

do pobrania/download PDF

Krystyna Górnicka
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Uniwersytet Zielonogórski
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2016.2.04

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, program, miejsca pracy, KPRES

KEYWORDS

social economy, programme, jobs, KPRES

STRESZCZENIE

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został przyjęty w 2014 r. Miał stać się wyznacznikiem kierunków interwencji publicznej oraz przyczynić się do rozwoju ekonomii społecznej. Przyjęte ramy gwarantowały spójność realizowanych działań na wszystkich poziomach. W artykule omówiono proces powstawania KPRES, jego założenia, rolę regionów w jego realizacji oraz odbiór w środowisku. Jest on też próbą ustalenia, czy Program jako dokument strategiczny ma szansę wpłynąć na rozwój ekonomii społecznej. Wszystkie przewidziane w nim działania są spójne, logicznie powiązane oraz uwzględniają rolę regionów w rozwoju ES. Jednakże, na podstawie rozbieżności między nim a innymi programami (RPO) można zauważyć, iż nie wszystkie jego zapisy są wdrażane, szczególnie w regionach. O ile województwa zaktualizowały regionalne programy ES czy powołały regionalne komitety, o tyle były problemy z akredytacją OWES czy z ustaleniem liczby miejsc pracy, które mają być utworzone w PS. To pokazuje, iż KPRES prawdopodobnie nie jest postrzegany jako istotny dokument poza środowiskiem ekonomii społecznej.

ABSTRACT

The National Programme for Social Economy Development (KPRES) was adopted in 2014. It was supposed to become a determinant of directions of public intervention and contribute to the development of the social economy. The adopted framework has ensured the consistency of the activities carried out at all levels. This article discusses the process of establishing the KPRES, its assumptions, the role of the regions in its implementation and its reception in the environment. It is also an attempt to determine whether the Program as a strategic document has the potential to influence the development of the social economy. All of the measures envisaged in it are coherent, logically linked, and take into account the role of regions in development of social economy. However, on the basis of the discrepancy between it and other regional programs, it is noted that not all of its provisions are implemented, especially in the regions. While voivodships have updated regional social economy programs or set up regional committees, there have been problems with accrediting OWES or establishing the number of jobs to be created in PS. This shows that KPRES is probably not perceived as an important document outside the social economy.

LITERATURA / REFERENCES

Cabajewski S. (2014). 35 tysięcy nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – kto za to odpowiada?, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1028752.html (dostęp: 02.04.2017).
Cibor K. (2012). Raport z wstępnych konsultacji Krajowego Programu Rozwoju ES, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/807270.html (dostęp: 02.04.2017).
Cibor K. (2013). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – zobacz, jak się zmienia, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/655566?doc_id=838301&projekt=433510 (dostęp: 02.04.2017).
Dobranowska-Wittels M. (2015). Bez rozmów ambitne cele ekonomii społecznej trudne do osiągnięcia, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1887571.html (dostęp: 22.04.0217).
Frączak P. (2014). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wzmocni organizacje pozarządowe?, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/992281.html (dostęp: 09.04.2017).
Kaczorek Ł. (2012). Federacja nie chce Programu, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/803975.html (dostęp: 02.04.2017).
KPRES (2014). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt z 24 lipca 2014 r. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
KPRES przyjęty (2014). KPRES przyjęty przez rząd!, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1001418.html (dostęp: 09.04.2017).
Krajowy (2014). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na ostatniej prostej, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/979207.html (dostęp: 09.04.2017).
MPiPS (2014). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów, http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,6773,krajowy-program-rozwoju-ekonomiispolecznej-skierowany-na-komitet-staly-radyministrow.html (dostęp: 02.04.2017).
MRPiPS (2016). Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, https://www.mpips.gov.pl/aktualnosciwszystkie/organizacjepozarzadowe/art,8486,pozyczkidla-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html (dostęp: 28.05.2017).
Muzińska A. (2013). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – co jeszcze można poprawić, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/844258.html (dostęp: 09.04.2017).
Nowa (2013). Nowa wersja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/894347.html (dostęp: 02.04.2017).
Uchwała nr 1 Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z dnia 4 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Prac Komitetu, http://www.pozytek.gov.pl/Krajowy,Komitet,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,3941.html (dostęp: 09.04.2017).
Weihs W. (2012). Dolnośląska Federacja także nie chce Programu KPRES, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/804890;jsessionid=FC98EDD-980FB0CDF2CF67F8334EA8613.html?ci=es_komentarze&did=&state=ml (dostęp: 02.04.2017).
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020, https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznegoi-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkowefs-i-efrr-na-lata-2014-2020/ (dostęp: 02.08.2017).
Zarządzenie nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, http://www.pozytek.gov.pl/Krajowy,Komitet,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,3941.html (dostęp: 09.04.2017).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Górnicka K. (2016). „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jako dokument strategiczny. Założenia – treść – recepcja”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 48-59.