Zatrudnienie socjalne czy pomoc społeczna? Aktywizacja społeczno-zawodowa w opinii jej odbiorców
Social employment or social care? Socio-vocational activity in the view of their beneficiaries

do pobrania/download PDF

Marta Danecka

Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk / Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences
ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa, Polska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SŁOWA KLUCZOWE

zatrudnienie socjalne, system pomocy społecznej, spółdzielnie socjalne, efektywność, aktywizacja, reintegracja społeczno-zawodowa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

KEYWORDS

social employment, social care system, social co-operatives, effectiveness, activation, socio-vocational reintegration, counteracting social exclusion

STRESZCZENIE

Pomoc społeczna w Polsce przechodzi głęboką ewolucję. Współczesny jej model oparty jest na dwóch filarach: tradycyjnym osłonowo-opiekuńczym i reintegracyjnym (aktywizacyjnym), i wykorzystuje elementy koncepcji workfare. Ekonomia społeczna stała się ważnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Celem artykułu jest ukazanie aktywizacji społeczno-zawodowej z perspektywy klientów pomocy społecznej, którzy są bezpośrednimi adresatami nowych rozwiązań. Ponadto zwraca się uwagę na wielowymiarowość efektywności i czynniki, które blokują skuteczność podejmowanych działań.

ABSTRACT

The social care in Poland is undergoing deep evolution. Its contemporary model is based on two pillars: traditional protective-caring and re-integrative (activation) and takes advantage from the concept of workforce. Social economy has become an important ally in developing and implementing social policy in the area of counteracting social exclusion. The article aims to present socio-vocational activation from the perspective of social care beneficiaries, which are direct recipients of new solutions. Moreover, the attention is drawn toward multi-dimensionality of effectiveness and the factors that hinder the efficiency of taken decisions.

LITERATURA / REFERENCES

Abrahamson P. [1997], Welfare state – historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego, Instytut Socjologii UW, Warszawa.
Bezrobocie [2012], Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2012, GUS, Warszawa.
Centra Integracji [2008], Centra Integracji Społecznej i Ośrodki Wspierania Spółdzielni Socjalnych. Instytucje Aktywnej Integracji Społecznej, MPS, Warszawa.
Danecka M. [2008], Ubodzy i bezrobotni, [w]: M. Jarosz (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, ISP PAN, Warszawa.
Informacja [2009], Informacja o działalności centrów integracji społecznej w latach 2007-2008, MPiPS, Warszawa.
Informacja [2010], Informacja o działalności centrów integracji społecznej w 2009 roku, MPiPS, Warszawa.
Informacja [2012a], Informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, MPiPS, Warszawa.
Informacja [2012b], Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 o spółdzielniach socjalnych za okres 2010–2011 r., MPiPS, Warszawa.
Instytucje Aktywnej [2011], Instytucje Aktywnej Integracji Społecznej i Zawodowej, Centra Integracji Społecznej w 2010 roku, MPiPS, Warszawa.
Katalog [2013], Katalog spółdzielni socjalnych według rejestru KRS, dostępne na: http://ozrss.pl/spoldzielnie-socjalne/ katalog.
Kaźmierczak T. [2007], Zrozumieć ekonomię społeczną, [w]: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Lodemel I., Tickey H. (ed.) [2001], An Offer You Can’t Refuse. Workfare in International Perspective. Policy Press, Bristol.
Program [2010], Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Program 2011-2015, MPiPS, Warszawa.
Rymsza M. [2003], Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, [w]: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Sprawozdanie [2012], Statystyka pomocy społecznej za rok 2012, dostępne na: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/statystyka-za-rok-2012.
Ustawa [2006], Ustawa o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651).
Ustawa [2003], Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Danecka M. [2013], Zatrudnienie socjalne czy pomoc społeczna? Aktywizacja społeczno-zawodowa w opinii jej odbiorców, "Ekonomia Społeczna", nr 3, s. 53-66.