Relacje firm z podmiotami ekonomii społecznej
Relations of enterprises with social economy entities

do pobrania/download PDF

Daria Murawska

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski /
the Institute of Applied Social Sciences of the University of Warsaw
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: dar.murawska(at)gmail.com

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu, podmioty ekonomii społecznej, współpraca

KEYWORDS

social economy, corporate social responsibility, social economy entities, cooperation

STRESZCZENIE

Artykuł jest próbą zaprezentowania obszarów współpracy podmiotów ekonomii społecznej z firmami w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Autorka wskazuje, jak strategiczne podejście firm i wdrożenie przez nie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu pozytywnie wpłynęło na ich współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi. W artykule omówiono możliwe, wybrane przez autorkę formy współpracy pomiędzy tymi podmiotami, płynące dla każdej ze stron korzyści oraz wyzwania, które niesie za sobą ta kooperacja. Firmy odpowiedzialne społecznie, które w swojej strategii realizują założenia społecznej odpowiedzialności biznesu są świadome swojego wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo. Jak zostało to szczegółowo ujęte w normie ISO 26000, jest to: „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko”, przy zachowaniu transparentnego i etycznego zachowania, które m.in. przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy, jest spójne z organizacją oraz praktykowane w jej relacjach. Dzięki takiemu podejściu pojawiły się również nowe perspektywy dla organizacji pozarządowych czy przedsiębiorstw społecznych, które poszukują do swoich działań partnerów, ale również klientów na rynku lokalnym.

ABSTRACT

The article aims to present the fields of cooperation between the social economy entities and enterprises in the context of corporate social responsibility – CSR. The author shows how strategic approach of business and implementation of the principles of CSR positively influence on their cooperation with social enterprises. In the article possible, selected by the author, forms of cooperation between those entities, benefits for both sides and challenges stemming from such cooperation were developed. Socially responsible enterprises, which realise in their strategies the assumptions of CSR are aware of their impact on natural and social environment. As it has been described in detail in ISO norm 26000, it is “the responsibility of organisation for the impact of its decision and actions (products, services, processes) on the society and natural environment”, considering transparent and ethical behaviour, which inter alia contributes to sustainable development, respects the expectations of their stakeholders, is cohesive with organisation and feasible in its relations. Thanks to such an approach the new perspectives arise, for non-government organisations and social enterprises which seek for partners in their activities as well as customers in local market.

LITERATURA / REFERENCES

Adamiak P., Herbst J., Przewłocka J. [2013], Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
Anam L. [2008], Organizacje pozarządowe w strategii CSR firmy, „Trzeci Sektor”, nr 12.
Bochniarz K., Bożętka A., Gimeno J., Malinowska M. [2010], Konkordia. Analiza współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, samorządami i instytucjami naukowymi, Fundacja Tallo.
Cibor K., Makuch Ł., Marek M., Nowak M., Turek A., Żórawska E. [2012], Zrób biznES – jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej, FISE, Warszawa.
Hausner J., Laurisz N. [2008], Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, [w:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, MSAP UEK, Kraków.
Informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (art.18c ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym), projekt [maj 2012] Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Warszawa.
Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r. [sierpień 2012], Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, Warszawa.
Juraszek-Kopacz B., Marek M., Szymańska J., Zgierski J., Żórawska E. [2012], Zrób biznES – przewodnik dla przedsiębiorców społecznych po współpracy z biznesem, FISE, Warszawa.
Juraszek-Kopacz B., Piekut D. [2008], Ekonomia społeczna i biznes – partnerstwo sukcesu, FISE, Warszawa.
Karwińska A., Wiktor D. [2008], Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna. Teksty”, Kraków.
Komisja Europejska [2011], Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 681 final, Bruksela.
Lewicka-Strzałecka A. [2006], Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Małecka-Dobrogowska M., Skup M. [2012], Franczyza społeczna. Europa-Polska-województwo podlaskie. Diagnoza – dobre praktyki – wnioski z badania w ramach projektu „Ekonomia Społecznego Sukcesu”, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku, Białystok.
PN-ISO 26000 [2012], Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN, Warszawa.
O’Brien S. [1995], Biznes wobec wyzwań etycznych nowej fazy gospodarki rynkowej [w:] P.M. Minus, Etyka w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Standard AA1000 [2008], Zasady odpowiedzialności, AccountAbility. Wygnański J.J. [2009], O ekonomii społecznej – podstawowe pojęcia, instytucje i kompetencje, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Murawska D. [2013], Relacje firm z podmiotami ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 3, s. 91-102.