Rola interesariuszy w innowacjach społecznych

The role of stakeholders in social innovations

do pobrania/download PDF

Daria Murawska
ORCID: 0000-0002-6035-4535
Katedra Socjologii
Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 161, bud. 4, 02-787 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2019.2.02

SŁOWA KLUCZOWE

innowacje społeczne; powstawanie innowacji; interesariusze; angażowanie

KEYWORDS

social innovations; innovation; stakeholders; engagement

STRESZCZENIE

We współczesnym świecie rośnie znaczenie innowacji społecznych w kontekście poszukiwania rozwiązań stanowiących odpowiedź na bieżące wyzwania społeczne czy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Nie jest możliwe ich skuteczne projektowanie oraz wdrażanie bez zaangażowania interesariuszy. Stąd, celem niniejszego opracowania jest analiza możliwych rozwiązań z zakresu wyłaniania oraz angażowania interesariuszy w innowacje społeczne. Praca bazuje na przeglądzie literatury polskiej i zagranicznej oraz wykorzystuje dostępne narzędzia mapowania i angażowania interesariuszy. W wyniku rozważań wykazano, że współpraca z interesariuszami jest istotnym elementem rozwijania innowacji społecznych, pozwalającym lepiej zrozumieć istotę wyzwań, potrzeby beneficjentów oraz wpływającym na łatwiejszy dostęp do ważnych zasobów.

 

ABSTRACT

In the modern world, the role and importance of social innovations as solutions to existing social or sustainable development challenges is growing. Research suggest that it is not possible to design and implement social innovation effectively without the involvement of significant stakeholder groups. The purpose of this article is to analyse the existing as well as potential future solutions for identifying and engaging stakeholders in social innovation. The work is based on a review of published research and literature. It presents available mapping tools and stakeholder engagement frameworks. The conclusions confirm that cooperation with stakeholders is an important element in developing social innovation, allowing a better understanding of the nature of challenges, the needs of beneficiaries as well as affecting access to important resources.

LITERATURA / REFERENCES

Andrejczuk, M., Abec, A. (2014). Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Bhattacharya, C.B. (2013). The Importance of Marketing for Social Innovation, W: T. Osburg, R. Schmidpeter (red.). Social Innovation: Solutions for a Sustainable Future (s. 147–154). Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer Science & Business Media.

Bryson, J. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Cahill, G. (2010). Primer on social innovation. A compedium of definitions developed by organizations around the world. The Philanthropist, 23(3), 259–272.

Cariani, R. (2017). Concept for Stakeholders Engagement, Interreg Central Europe. CERecon – CE119. Deliverable D.T1.1.2. Pobrane z: www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html (dostęp: 30.05.2019).

Chybicka, A. (2017). Outside the box. Jak myśleć i działać kreatywnie. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Durham, E., Baker, H., Smith, M., Moore, E., Morgan, V. (2014). The BiodivERsA Stakeholder Engagement Handbook. Paris: BiodivERsA.

European Commision (2013). Guide to social innovation. Regional and Urban Policy. Pobrane z: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/Guide_to_Social_Innovation.pdf (dostęp: 30.05.2019).

Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.

Goldenberg, M., Kamoji, W., Orton, L., Williamson, M. (2009). Social Innovation in Canada: An Update. Ottawa: Canadian Policy.

Hausner, J., Laurisz, N. (2008). Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja. W: J. Hausner (red.). Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka (s. 9–35). Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Lubimow-Burzyńska, J. (2014). Proces tworzenia innowacji społecznych. W: J. Wyrwa (red.). Innowacje społeczne w teorii i praktyce (s. 72–93). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Mencwel, J., Wygnański, J. (2014). Głos Stoczni – Innowacje społeczne. Warszawa: Pracowania badań i innowacji społecznych Stocznia.

Moulaert, F., Nussbaumer J. (2005). Defining the Social Economy and its Governance at the Neighbourhood Level: a methodological reflection. Urban Studies, 42(11), 2071–2088.

Mulgan, G. (2012). Social Innovation Theories: Can Theory Catch Up with Practice?, W: H.W. Franz, J. Hochgerner, J. Howaldt (red.). Challenge Social Innovation (s. 19–42). Berlin, Heidelberg: Springer.

Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G. (2010). The Open Book of Social Innovation. London: Nesta.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2019). Program Innowacje społeczne. Pobrane z: www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/innowacje-spoleczne (dostęp: 30.05.2019).

Neumeier, S. (2012). Why do Social Innovations in Rural Development Matter and Should They be Considered More Seriously in Rural Development Research? – Proposal for a Stronger Focus on Social Innovations in Rural Development Research. Sociologia Ruralis, 52(1), 48–69.

Niziński, P. (2014). Innowacje społeczne – od idei do upowszechniania efektów. Podsumowanie konferencji. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Ogburn, W.F. (1969). Kultur und sozialer Wandel. Ausgewählte Schriften. Berlin: Neuwied.

Olejniczuk-Merta, A., Nowak, A. (2015). Wdrażanie innowacji społecznych w Polsce. Podsumowanie konferencji. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Partridge, K., Jackson, Ch., Wheeler, D., Zohar, A. (2005). The Stakeholder Engagement Manual. The Guide to Practitioners’ Perspectives on Stakeholder Engagement. Cobourg Ontario: Stakeholder Research Associates Canada Inc.

The Young Foundation (2012). Social Innovation Overview: A deliverable of the project: The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe (TEPSIE). European Commission – 7th Framework Programme. Brussels: European Commission, DG Research.

Wiktorska-Święcka, A., Moroń, D., Klimowicz, M. (2015). Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy, perspektywy, wyzwania. Warszawa: Difin.

Wyrwa, J. (2014). Innowacje społeczne w teorii nauk ekonomicznych, W: J. Wyrwa (red.). Innowacje społeczne w teorii i praktyce (s. 41–71). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Murawska, D. (2019). Rola interesariuszy w innowacjach społecznych. W: N. Laurisz, A. Pacut (red.). Ekonomia Społeczna. Innowacyjność społeczna w Polsce (s. 11–22). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2019.2.02