„Małopolski Tele-Anioł”. Opis przypadku innowacji społecznej w obszarze usług teleopiekuńczych dla seniorów

The „Małopolska Tele-Angel”. A case of social innovation in the area of telehealth home care services for seniors

do pobrania/download PDF

Monika Wilk
Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
ul. Rakowicka 14b, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Żabiński*
ORCID: 0000-0002-8786-3719
Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 30-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* autor korespondencyjny

DOI: 10.15678/ES.2019.2.06

SŁOWA KLUCZOWE

innowacje społeczne; teleopieka; bransoletka SOS; NGO; organizacje pozarządowe; usługi społeczne; seniorzy

KEYWORDS

social innovation; telecare; SOS bracelet; NGOs; non-governmental organizations; social services; seniors

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest omówienie innowacji społecznej w obszarze systemów teleopieki dla seniorów, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Na przykładzie projektu „Małopolski Tele-Anioł” zaprezentowany został potencjał organizacji trzeciego sektora do aktywnego udziału w procesie świadczenia usług społecznych. Metodą badawczą wykorzystaną w badaniach jest opis wybranego przypadku, w oparciu o dostępną dokumentację projektową. Na podstawie analizy działań podejmowanych w tym obszarze na terenie Polski, przy wykorzystaniu środków finansowych dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, wybrano przykład, wyróżniający się swoją skalą. W pracy omówiono innowację społeczną w postaci usługi teleopiekuńczej dla seniorów, w proces świadczenia której zaangażowane są organizacje pozarządowe. Przedstawiona została kwestia podziału ról i zadań instytucji reprezentujących różne sektory, w tym podmiotów społecznych, w procesie świadczenia tej usługi. Projekt ten jest argumentem na rzecz rozszerzenia zaangażowania organizacji pozarządowych w proces świadczenia usług społecznych.

ABSTRACT

The purpose of the paper is to present innovation in telehealth home care services system applications for seniors, co-created by non-governmental organizations. On the example of the „Małopolski Tele-Angel” project, authors present the potential of third sector organizations to be used in the process of providing social services. Based on available project documentation we develop a descriptive case study analysis of telehealth home care services for seniors, co-provided by nongovernmental organizations and co-implemented by the local government. Based on the analysis of actions taken in this area in Poland using the funds available under the Regional Operational Programs for 2014-2020, one specific example was chosen, which stands out due to its scale. The issue of roles and tasks in the process of assessing this service for institutions representing various sectors, including NGO’s, was presented. This project is an argument in favour of extending the use of a non-governmental organization in the process of servicing social services.

LITERATURA / REFERENCES

Ciura, G., Szymańczak, J. (2012). Starzenie się społeczeństwa polskiego. Biuro Analiz Sejmowych, 12(126), 1–4.

Chmielewski, M., Daab, M., Miśkowiec, A., Rogalska, E., Wąsowicz, T. (2017). System usług dla osób niesamodzielnych w celu wsparcia ich samodzielności w miejscu zamieszkania. Usługi dla osób starszych z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze społecznym. Warszawa: PCG Polska.

Deloitte (2015). Teleopieka i telemedycyna. Case study – przykłady zastosowań w Wielkiej Brytanii. Londyn: Deloitte Consulting.

Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka z zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Flew, T., Cunningham, S., Bruns, A., Wilson, J. (2008). Social Innovation, User-Created Content and the Future of the ABC and SBS as Public Service Media. Submission to Review of National Broadcasting (ABC and SBS), Department of Broadband, Communications and the Digital Economy. Pobrane z: https://eprints.qut.edu. au/16948/1/16948.pdf (dostęp: 21.10.2019).

Glapiński, A. (2012). Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies. Konsumpcja i Rozwój, 1(2), 3–12.

GUS (2019). Sytuacja demograficzna Polski do 2018 r. Tworzenie i rozpad rodzin. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Kilian, J., Ćwirlej-Sozańska, A., Wiśniowska-Szurlej A., Pawlak, K., Sozański, B., Wilmowska-Pietruszyńska, A. (2018). Teleopieka jako skuteczne rozwiązanie w obliczu zjawiska wzrastającego zapotrzebowania na opiekę długoterminową. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, I(26), 145–161.

Knop, L., Szczepaniak, M., Olko, S. (2014). Innowacje społeczne w kreatywnej Europie w perspektywie Strategii Europa 2020. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 73, 239–253.

Kwaśnicki, W. (2014). Jak wspierać rozwój innowacji społecznych? W: A. Olejniczuk-Merta (red.). Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu (s. 27–43). Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Łódź – Miasto (Tele)Opieki (n.d.), HRP Group. Pobrane z: http://hrp.com.pl/projekty/lmto/#opis-projektu (dostęp: 12.12.2019).

Małopolski Tele-Anioł (n.d.). Małopolska, Pobrane z: www.malopolska.pl/teleaniol (dostęp: 17.12.2019).

Mulgan, G. (2006). The process of social innovation. Innovations: Technology, Governance Globalization, 1(2), 145–162.

Mulgan, G., Pulford, L. (2011). Study on Social Innovation for the Bureau of European Policy Advisors. London: The Young Foundation.

Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G. (2010). The Open Book of Social Innovation. London: The Young Foundation, NESTA.

OECD (2008). Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Olejniczuk-Merta, A. (2013). Innowacje społeczne. Konsumpcja i Rozwój, 1(4), 21–34.

Pawlińska-Chmara, R., (2016). Teleopieka - wyzwanie i system wzmocnienia bezpieczeństwa dla samorządów w opiece nad osobą starszą. Studia Ekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 290, 149–157.

Phills J.A. Jr., Deiglmeier K., Miller D.T. (2008). Rediscovering Social Innovation. Stanford Social Innovation Review, 6(4), 34–43.

Program „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” (2017), Poznań: Pobrane z: www.poznan.pl/mim/ngo/ news/program-uslugi-spoleczne-dla-mieszkancow-poznania,102066.html (dostęp: 10.12.2019).

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sempruch, G. (2012). Innowacje społeczne – innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków europejskiego funduszu społecznego. Zarządzanie publiczne, 2(18), 33–45. doi:10.4467/ 20843968zp.12.009.0533.

Sobol, E. (1997). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (n.d.). Bytom, Pobrane z: http://teleopieka.bytom.pl/ (dostęp: 10.12.2019).

Wójcik, P. (2013). Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. E-mentor, 1(48). Pobrane z: www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983 (dostęp: 08.10.2019).

Wronka-Pośpiech, M. (2015). Innowacje społeczne – pojęcie i znaczenie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 212, 124–136.

Wyrwa, J. (2014). Innowacje społeczne w teorii i praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Yin, R. (2009). Case study research: design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m. st. Warszawie (2017). Warszawa. Pobrane z: https://senioralna.um.warszawa.pl/ZAOPIEKOWANI (dostęp: 10.12.2019).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Wilk, M., Żabiński, M. (2019). „Małopolski Tele-Anioł”. Opis przypadku innowacji społecznej w obszarze usług teleopiekuńczych dla seniorów. W: N. Laurisz, A. Pacut (red.). Ekonomia Społeczna. Innowacyjność społeczna w Polsce (s. 60–71). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2019.2.06