Przyczyny oraz skutki implementacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu do zarządzania firmą

Reasons and effects of the implementation of corporate social responsibility principles into company management

do pobrania/download PDF

Maryla Giemza
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, 31–515 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2019.2.07

SŁOWA KLUCZOWE

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; motywy społecznej odpowiedzialności biznesu; korzyści; przedsiębiorstwo

KEYWORDS

corporate social responsibility; motives; benefits; enterprise

STRESZCZENIE

W ostatniej dekadzie wzrosły oczekiwania rządów oraz interesariuszy wobec firm dotyczące odpowiedzialnego postępowania w biznesie. Zyskowność, rentowność, skuteczność i efektywność przestają być kluczowymi cechami, jakimi firma chce się szczycić. Coraz ważniejszy staje się społeczny kontekst funkcjonowania instytucji oraz jej wkład w zrównoważony rozwój, niezależny od statusu prawnego, rozmiaru czy branży. Celem opracowania jest analiza przesłanek i korzyści wynikających z wdrażania społecznej odpowiedzialności do praktyki zarządzania firm w Polsce. Na potrzeby realizacji celu dokonano przeglądu literatury, jak również analizy danych statystycznych. W konkluzji stwierdzono, że motywy wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności są różnorakie, lecz przynoszą one korzyści zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

ABSTRACT

In the last decade, governments and stakeholders’ expectations of companies regarding responsible business behaviour have increased. Profitability and efficiency cease to be the only key features that the company wants to be known for. The social context of business and its’ contribution to sustainable development, regardless of legal status, size or industry, is becoming increasingly important. The aim of the article is to analyze the motives and benefits of implementing social responsibility into the management practice of companies. To achieve this goal, an analysis and synthesis of the subject literature as well as statistical secondary data analysis were carried out. The conclusions imply that the motives for implementing the principles of social responsibility are various, but they bring benefits – internal and external.

LITERATURA / REFERENCES

Alvesson, M. (1990). Organization: From Substance to Image? Organizational Studies, 11, 373–394.

Beise-Zee, R. (2013). Cause-Related Marketing. W: S.O. Idowu, N. Capaldi, L. Zu, A. Das Gupta (red.). Encyclopedia of Corporate Social Responsibility (s. 321–326). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Carroll, A. (1995). Stakeholder Thinking in Three Models of Management Morality: A Perspective with Strategic Implications. W: J. Nasi (red.). Understanding stakeholder’s thinking (s. 47–74). Helsinki: LSR-Publications Helsinki.

Chuda, A., Wyrwicka, M.K. (2013). Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa usługowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 59, 5–17.

Cochran, P.L. (2007). The evolution of corporate social responsibility. Business Horizons, 50, 449–454.

Curran, M. (2005). Assessing the Rate of Return of the Adoption of Corporate Social Responsibility Initiatives. Edynburg: Uniwersytet Edynburski.

Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(1), 1–13.

Encyklopedia CSR (b.d.). Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla- -encyklopedii/iso-26-000 (dostęp: 09.12.2019).

Gitman, L., Morris, J. (2018). The State of Sustainable Business 2018. Results of the 10th Annual Survey of Sustainable Business Leaders. Pobrane z: www.bsr.org/files/event-resources/BSR_Globescan_State_of_Sustainable_ Business_2018.pdf (dostęp: 09.11.2019).

Grzymisławski, A. (2013). Czy odpowiedzialne inwestowanie się opłaca? Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes. pl/artykuly/czy-odpowiedzialne-inwestowanie-sie-oplaca (dostęp: 09.11.2019).

Kakabadse, N.K., Rozuel, C., Lee-Davies, L. (2006). Corporate social responsibility and stakeholder approach: a conceptual review. International Journal of Business Governance and Ethics, 4(1), 78–93.

Kroik, J., Malara, Z. (2011). CSR i zrównoważony rozwój w warunkach silnej konkurencji. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, XXV, 423–435.

Kryk, B. (2011). Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko przyrodnicze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625, 253–269.

Krzysztofek, A. (2014). Nowa formuła Respect Index. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 347, 282–292.

Księżak, P. (2016). The Benefits from CSR for a Company and Society. Journal of Corporate Responsibility and Leadership, 3(4), 53–65.

Leś, E. (2001). Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka. Leśna-Wierszołowicz, E. (2016). Korzyści ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, 8(2), 65–76.

Liston-Heyes, C., Ceton, G. (2007). Corporate Social Performance and Politics, Do Liberals Do More? The Journal of Corporate Citizenship, 25, 95–108.

Olejniczak, K. (2013). Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego. Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 2840– 2849.

Otola, I., Tylec, A. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu a wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 24(1), 81–89.

Pawłowski, E., Trzcieliński, S. (2011). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Piacentini, M.G., MacFadyen, L., Eadie, D.R. (2000). Corporate social responsibility in food retailing. International Journal of Retail and Distribution Management, 28(10), 459–469.

Polonsky, M., Speed, R. (2001). Linking Sponsorship and Cause Related Marketing, Complementarities and Conflicts. European Journal of Marketing, 35, 1361–1389.

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006). Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, Harvard Business Review, December, 79–92.

Proszowska, A. (2007). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element polityki firmy. Ekonomia Menedżerska, 1, 31–41.

Ratajczak, M., Stawicka, E. (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP. W: M. Bąk, P. Kulawczyk (red.). Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach (s. 131–141). Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Raza, A., Ahmad, N., Bhutta, U. (2018). Corporate Social Responsibility and Customer Loyalty: A mediating role of trust. European Journal of Business and Social Sciences, 7(1), 43–50.

Respect Index (b.d.). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Pobrane z: http://respectindex.pl (dostęp: 9.11.2019).

Szczęsna, B. (red.) (2010). CSR w Polsce – Menedżerowie/menedżerki 500. Lider/liderka CSR. Warszawa: GoodBrand & Company Polska. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/03/Raport_ Menedzerowie500_LiderCSR_2010.pdf (dostęp: 5.11.2019).

Szrajnert, M. (2019). Ocena stanu wdrażania wytycznych normy ISO 26000:2021 dotyczących kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 99–116.

Wołkowicka, A., Dąbrowski, S. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30, 79–89.

Woźniak, J. (2013). Rekrutacja. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.

Zuzek, D.K. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2, 197–207.

Zuzek, D.K., Mickiewicz, B. (2013). Ekologiczne odniesienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(28), 291–298.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Giemza, M. (2019). Przyczyny oraz skutki implementacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu do zarządzania firmą. W: N. Laurisz, A. Pacut (red.). Ekonomia Społeczna. Innowacyjność społeczna w Polsce (s. 72–81). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2019.2.07