Wykluczenie społeczne z perspektywy teorii rywalizacji hierarchii

Social exclusion from the perspective of hierarchy competition theory

do pobrania/download

Piotr Szreniawski

ORCID: 0000-0002-3448-0298
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Skłodowskiej 5, 20-31 Lublin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2020.1.02

SŁOWA KLUCZOWE

wykluczenie społeczne, rywalizacja, hierarchia, teoria, społeczeństwo

KEYWORDS

social exclusion, rivalry, hierarchy, theory, society

STRESZCZENIE

Wykluczenie społeczne może być postrzegane jako przykład pozbawiania jednostki członkostwa w zrzeszeniu bądź jako znaczne ograniczanie praw danej hierarchii. W tym kontekście życie społeczne postrzegane w danym kraju jest nie tylko jako rywalizacja mniejszych hierarchii, ale także jako przykład działania hierarchii, obejmującej całą sferę publiczną. Celem artykułu jest wskazanie możliwości stosowania teorii rywalizacji hierarchii do analizy zagadnienia wykluczenia społecznego, ukazanego w różnych kontekstach. Wykluczenie społeczne można ukazywać także na przykładach zaczerpniętych z różnych dziedzin aktywności ludzkiej.

 ABSTRACT

Social exclusion can be viewed as an example of depriving an individual of membership in an association or as a significant restriction of rights within a given hierarchy. In this context, social life in a given country can be analysed as not only competition between smaller hierarchies, but also as a hierarchy covering the entire public sphere. The purpose of the article is to indicate the possibility of using the hierarchy competition theory to analyse the issue of social exclusion, shown in different contexts. Social exclusion can also be illustrated by examples taken from various fields of human activity.

LITERATURA / REFERENCES

Abłażewicz-Górnicka, U. (2013). Marginalizacja i wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Pogranicze. Studia Społeczne, 22, 231–242.

Barański, J. (2000). Samotność i nostalgia – Szkice z filozofii kultury. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Bauman, Z. (2004). Wasted Lives: Modernity and its Outcasts. Cambridge: Polity Press.

Becker-Pestka, D., Kubiński, G., Łojko, M. (2017). Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce – wybrane zagadnienia. Wrocław: Wydawnictwo Exante.

Bruckert, L., Bestelmeyer, P., Latinus, M., Rouger, J., Charest, I., Rousselet, G.A., Kawahara, H., Belin, P. (2010). Vocal Attractiveness Increases by Averaging. Current Biology, 20(2), 116–120. https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.11.034

Brüning, C.I. (2017). Insights into the German Interviews of the Kestenberg Archive: Children of Perpetrators and How They Dealt with Their Parents' Actions. W: S.K. Cohen, E. Fogelman, D. Ofer (red). Children in the Holocaust and its Aftermath: Historical and Psychological Studies of the Kestenberg Archive (s. 224–246). Nowy Jork-Oksford: Berghahn.

Domeracki, P. (2018). Horyzonty i perspektywy monoseologii. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dubois, D., Ordabayeva, N. (2015). Social Hierarchy, Social Status and Status Consumption. W: M.I. Norton, D.D. Rucker, C. Lamberton (red.). The Cambridge Handbook of Consumer Psychology (s. 332–367). Cambridge: Cambridge University Press.

Gutowska, A. (2006). Hikikomori – samotność w XXI wieku. W: P. Domerack, W. Tyburski (red.). Zrozumieć samotność – Studium interdyscyplinarne (s. 217–228). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Herrmann, S.K. (2011). Social Exclusion – Practices of Misrecognition. W: P. Kaufmann, H. Kuch, C. Neuhäuser, E. Webster (red.). Humiliation, Degradation, Dehumanization – Human Dignity Violated (s.133-150). Dordrecht-Heidelberg-Londyn-Nowy Jork: Springer.

Hümme, H. (2005). Künstlerischer Opportunismus in der Malerei und Plastik des Dritten Reiches. Brunszwik (maszynopis).

Jedynak, S. (1967). Błąd naturalistyczny, Etyka, 2, 289–297.

Minois, G. (2018). Historia samotności i samotników. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Nesterowicz, R. (2013). Wykluczenie społeczne w dobie kryzysu. W: M. Pokrzywa, S. Wilk, Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań, (s. 25–43). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Peace, R. (2001). Social Exclusion: A Concept in Need of Definition?. Social Policy Journal of New Zealand, 16, 17–36.

Pedwell, C. (2016). Transforming habit: revolution, routine and social change. Cultural Studies, 31(1), 93–120. DOI: 10.1080/09502386.2016.1206134.

Rodgers G. (1995). What is special about a „social exclusion” approach? W: G. Rodgers, C. Gore, J.B. Figueiredo (red.). Social exclusion: rhetoric, reality, responses (s.43–56). Genewa: International Institute for Genewa.

Sorokin, P. (2010). Social and Cultural Dynamics – A Study of Change in Major Systems of Art, Truth, Ethics, Law, and Social Relationships. Nowy Brunszwik-London: Transaction Publishers.

Thoreau, H.D. (2010). Walden, czyli życie w lesie. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Zbyrad, T. (2013). Wykluczenie społeczne a wykluczenie medialne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica, 1, 96–107.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Szreniawski, P. (2020). Wykluczenie społeczne z perspektywy teorii rywalizacji hierarchii. W: I. Lipowicz, M. Małecka-Łyszczek (red.). Ekonomia Społeczna. Wykluczenie społeczne (s. 13–21). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2020.1.02