Prawne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Legal forms of cooperation between local public administration and non-governmental organizations in counteracting social exclusion

do pobrania/download

Agata Barczewska-Dziobek

ORCID: 0000-0002-7514-9219
Zakład Nauki o Administracji
Instytut Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2020.1.03

SŁOWA KLUCZOWE

wykluczenie społeczne, administracja świadcząca, organizacje pozarządowe, podstawy współpracy, prawne formy współpracy

KEYWORDS

social exclusion, providing administration, non-governmental organizations, foundations of cooperation, legal forms of cooperation

STRESZCZENIE

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, chociaż nie jest prawnie, to jest przedmiotem zadań administracji publicznej. Administracja działająca na rzecz jednostek w ramach swojej funkcji świadczącej, realizuje zadania, których podstawy znajdują się w wielu aktach prawnych, a ich istota wypełnia przedmiotowy zakres pojęcia wykluczenia społecznego. Polskie organizacje pozarządowe w ramach swoich zadań statutowych także prowadzą działalność w zakresach mieszczących się w sferze działania administracji socjalnej. Obie te aktywności są istotne z punktu widzenia interesu jednostek zagrożonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu. W obu tych obszarach działań – organów administracji i organizacji pozarządowych – podlegających różnym regulacjom, powinny znajdować się takie, które stanowią podstawę i umożliwiają łączenie potencjałów obu tych sektorów. Wskazać należy, iż w systemie norm prawa administracyjnego istnieje wiele przykładów regulacji, które dają podstawę do podjęcia współpracy w różnych formach prawnych. Artykuł ma charakter opracowania teoretycznego.

 ABSTRACT

Counteracting social exclusion, although it is not legally binding, is the subject of public administration agenda. The administration, acting for the benefit of individuals, as part of its rendering function, performs tasks which foundations lie in many legal acts, and which essence addresses social exclusion. As part of their statutory tasks, Polish NGOs operate in areas that fall within the sphere of social administration. Both of these activities are important from the point of view of the interest of individuals at risk or subject to social exclusion. In their areas of activity - administrative bodies and non-governmental organizations - are subject to different regulations. The focus of this paper is on those regulations which form the basis for effective cooperation and allow combining the potentials of both these sectors. It should be noted that in the system of administrative law there are many examples of regulations that provide the basis for cooperation between various legal forms.

LITERATURA / REFERENCES

Barczewska-Dziobek, A. (2004). Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Roczniki Nauk Prawnych KUL, XIV/3, 39–66.

Becker-Pestka, D., Kubiński, G., Łojko, M. (2017). Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Exante Wydawnictwo Naukowe.

Blicharz, J. (2005). Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej. Wrocław: Kolonia Limited.

Blicharz, J., Boć, J. (red.) (2009). Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław: Kolonia Limited.

Czapiński, J. (2014). Pojęcie wykluczenia społecznego. W: I.E. Kotowska (red.). Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, Raport tematyczny (s.141–143). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2016). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków.  Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. Pobrane z: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp 30.04.2020).

Dolnicki, B. (red.) (2017). Sposoby realizacji zadań publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gumkowska M., Charycka, B. (2018). Kondycja organizacji pozarządowych. Raport, Klon/Jawor. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor. Pobrane z: https://api.ngo.pl/media/get/108904 (dostęp: 30.04.2020).

Izdebski, H. (2003). Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. Warszawa. Pobrane z: http://www.nowytarg.pl/dok/ngo/komentarz_ustawa.pdf (dostęp: 20.05.2020).

Leś, E. (2001). Zarys historii dobroczynności i filantropii. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i Spółka.

Lipowicz, I. (2017). Przeciwdziałania bezdomności w kontekście dobra wspólnego. Ekonomia Społeczna, 2, 7-15. https://doi.org/10.15678/ES.2017.2.01.

Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. (2014). Pobrane z: https://ngo.krakow.pl/2974,org,521,artykul,organizacja.html (dostęp: 20.05.2020).

Posłuszny, J. (2005). Istota i cechy administracji świadczącej. Administracja – teoria, dydaktyka, praktyka, 1, 55-67.

Seredocha, I. (2013). Formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Elbląg. Zarządzanie publiczne, 4(24), 459–474. DOI: 10.4467/20843968ZP.13.037.1742

Sierpowska, I. (2012). Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjno-prawne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Spurek, S. (2019). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, wyd. IV. Warszawa: Wolters Kluwer.

Stahl, M. (red.) (2000). Prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa: Diffin.

Ustawa dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2019, poz. 688.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, Dz. U. z 2017 r. poz. 2237.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2019, poz. 1507.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2020, poz. 176.

Ustawa z dnia 2 stycznia 2006 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. 2017, poz. 823.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2019, poz. 1482.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości, Dz.U. 2019, poz. 2277.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2020, poz. 426.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. 2020, poz. 218.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658.

Zimmermann, J. (2012). Prawo administracyjne. Wrocław: Lex a Wolters Kluwer bussines.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Barczewska-Dziobek, A. (2020). Prawne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W: I. Lipowicz, M. Małecka-Łyszczek (red.). Ekonomia społeczna. Wykluczenie społeczne (s. 22–34). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2020.1.03