Zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej jako forma pomocy społecznej przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu

Designated benefit for the satisfaction of basic needs as a form of preventing social isolation

do pobrania/download

Katarzyna Małysa-Sulińska
ORCID: 0000-0002-6406-8851
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bracka 12, 31-005 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Kawecka
SKO w Krakowie
ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2020.1.04

SŁOWA KLUCZOWE

pomoc społeczna, wsparcie finansowe obywateli przez państwo, przeciwdziałanie ubóstwu, zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, świadczenie o charakterze pieniężnym

KEYWORDS

social service, financial support of the citizens by the country, poverty prevention, designated benefit for the necessary satisfaction of needs, cash benefit

STRESZCZENIE

Celem systemu pomocy społecznej jest wsparcie jednostki, a przez to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Regulacje normatywne w tym zakresie ujęte są w szczególności w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która określa między innymi rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, a jednym z tych świadczeń jest – przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej – zasiłek celowy. W artykule podjęto rozważania czy zasiłek celowy jest świadczeniem stanowiącym skuteczne narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W związku z tym przedstawiono i poddano analizie regulacje normatywne determinujące przyznanie i kształt tego świadczenia. Analiza ta prowadzi do wniosku, że funkcjonująca w polskim systemie prawnym instytucja zasiłku celowego na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej może być postrzegana jako skuteczny mechanizm przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu.

 ABSTRACT

The purpose of social service is to support the individual, and thus counteracting social isolation. Normative regulations in this regard are covered by the law of social service from the 12th of March 2004, which determines the types of benefits and the rules of impartment. One of those benefits is the designated benefit for basic needs. In the article, the ponderation has been done about if the designated benefit is a successful tool against social isolation. Thereupon, the normative regulations which determine the appropriation and form of this benefit have been analyzed and presented. This analysis concludes that the institution of the designated benefit for basic needs, which functions in the Polish legal system, could be perceived as an effective mechanism that counteracts social isolation.

LITERATURA / REFERENCES

Frąckowiak, R., Górna, R., Kopania, R., Krajewski, T., Lisowski, A., Sarna, M., Szochner-Siemińska, M. (2019). Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck.

Golinowska, S., Broda-Wysocki, P. (2005). Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć. W: S. Golinowska, E. Tarkowska i I. Topińska (red.). Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki (s. 17–54). Warszawa: IPPIS.

Jaśkowska, M., Wilbrandt-Gotowicz, M., Wróbel, A. (2020). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kędziora, R. (2008). Ogólne postępowanie administracyjne. Warszawa: C. H. Beck.

Knysiak-Molczyk, H. (red.). (2015). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lipowicz, I., (2013). O mądre prawo i wrażliwe państwo. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Łaszczyca, G., Martysz, C., Matan, A. (2010). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer.

Małecka-Łyszczek, M. (2017). Inkluzja społeczna jako wartość w stanowieniu prawa administracyjnego na szczeblu centralnym. W: J. Zimmermann (red.). Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I (s. 405–418). Warszawa: Wolters Kluwer.

Nitecki, S. (2012). Pomoc społeczna: procedury i tryb przyznawania świadczeń. Wrocław: Gaskor.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Dz.U. z 2017 r. poz. 1788.

Sierpowska, I. (2014). Pomoc społeczna. Komentarz. Warszawa: WKP.

Stopka, K. (2017). Wokół pojęcia dochodu w ustawie o pomocy społecznej. Samorząd Terytorialny, 7-8, 116–128.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2020 r. poz. 256

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2020 r., poz. 295.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. z 2020 r. poz. 685.

Uzasadnienie do zgłoszonego przez Radę Ministrów w dniu 4 września 2003 r. projektu ustawy o pomocy społecznej. Pobrane z : www.sejm.gov.pl (dostęp: 20.05.2020).

Woś T. (red.) (2015). Postępowanie administracyjne. Warszawa: Wolter Kluwers.

Wyrok NSA z 19.12.2016 , I OSK 2186/16, LEX nr 2205303.

Wyrok NSA z 23.03.2017, I OSK 3517/15, LEX nr 2281979.

Wyrok NSA z 28.04.2020, I OSK 2360/19, LEX nr 2974107.

Wyrok NSA z 6.12.2019, I OSK 130/19, LEX nr 2865600.

Wyrok NSA z 7.03.2017, I OSK 2454/16, LEX nr 2271216.

Wyrok TK z 22 maja 2013, P 46/11, OTK-A 2013 Nr 4.

Wyrok WSA w Gdańsku z 12.04.2018, III SA/Gd 35/18, LEX nr 2483819.

Wyrok WSA w Gdańsku z 22.09.2010, II SA/Gd 364/10, LEX nr 752471.

Wyrok WSA w Gliwicach z 22.07.2014, IV SA/Gl 1022/13, LEX nr 1520784.

Wyrok WSA w Gliwicach z 3.06.2014, IV SA/Gl 839/13, LEX nr 1476783.

Wyrok WSA w Gliwicach z 8.08.2019, II SA/Gl 566/19, LEX nr 2719213.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 20.11.2019, II SA/Go 485/19, LEX nr 2745253.

Wyrok WSA w Kielcach z 19.09.2018, II SA/Ke 280/18, LEX nr 2565981.

Wyrok WSA w Kielcach z 22.01.2020, II SA/Ke 891/19, LEX nr 2781929.

Wyrok WSA w Krakowie z 7.01.2020, III SA/Kr 1107/19, LEX nr 2766593.

Wyrok WSA w Lublinie z 6.03.2018, II SA/Lu 1075/17, LEX nr 2560297.

Wyrok WSA w Łodzi z 23.10.2008, III SA/Łd 164/08, LEX nr 510332.

Wyrok WSA w Łodzi z 20.06.2018, II SA/Łd 353/18, LEX nr 2518684.

Wyrok WSA w Łodzi z 11.06.2019, II SA/Łd 314/19, LEX nr 2693095.

Wyrok WSA w Łodzi z 12.02.2019, II SA/Łd 1097/18, LEX nr 2627674.

Wyrok WSA w Łodzi z 21.05.2019, II SA/Łd 1131/18, LEX nr 2676839.

Wyrok WSA w Łodzi z 29.01.2019, II SA/Łd 886/18, LEX nr 2625895.

Wyrok WSA w Opolu z 13.05.2014, II SA/Op 136/14, LEX nr 1474143.

Wyrok WSA w Opolu z 22.10.2019, II SA/Op 288/19, LEX nr 2739300.

Wyrok WSA w Poznaniu z 17.10.2019, IV SA/Po 484/19, LEX nr 2732033.

Wyrok WSA w Poznaniu z 2.10.2019, II SA/Po 334/19, LEX nr 2729684.

Wyrok WSA w Poznaniu z 29.05.2018, II SA/Po 1167/17, LEX nr 2510068.

Wyrok WSA w Poznaniu z 31.07.2019, II SA/Po 122/19, Lex nr 2719183.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 11.03.2020, II SA/Rz 6/20, LEX nr 2864714.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 30.10.2019, II SA/Rz 934/19, LEX nr 2748346.

Wyrok WSA w Szczecinie z 10.10.2019, II SA/Sz 1306/17, LEX nr 2742826.

Wyrok WSA w Szczecinie z 24.10.2019, II SA/Sz 520/19, LEX nr 2761963.

Wyrok WSA w Warszawie z 11.08.2011, II SA/Wa 1319/11, Lex nr 1086817.

Wyrok WSA w Warszawie z 14.11.2013, ISA/Wa 1579/13, LEX nr 1406407.

Wyrok WSA w Warszawie z 23.03.2017, I SA/Wa 346/17, LEX nr 2276508.

Wyrok WSA w Warszawie z 29.05.2018, I SA/Wa 1874/17, LEX nr 2550926.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 14.05.2019, IV SA/Wr 19/16, LEX nr 2678797.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 14.06.2019a, IV SA/Wr 151/19, LEX nr 2700087.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 14.06.2019b, IV SA/Wr 152/19, Lex nr 2700409.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 14.06.2019c, IV SA/Wr 153/19, LEX nr 2700426.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 21.05.2019, IV SA/Wr 52/19, LEX nr 2685188.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 22.02.2019a, IV SA/Wr 301/18, LEX nr 2632983.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 22.02.2019b, IV SA/Wr 302/18 LEX nr 2632875.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Małysa-Sulińska, K., Kawecka, A. (2020). Zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej jako forma pomocy społecznej przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu. W: I. Lipowicz, M. Małecka Łyszczek (red.). Ekonomia Społeczna. Wykluczenie społeczne (s. 35–47). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2020.1.04