Rola wywiadu środowiskowego w sprawach pomocy społecznej

Role of environmental inquiry in evidence-based social welfare cases

do pobrania/download

Alina Miruć

ORCID: 0000-0002-7373-7033
Instytut Nauk Prawnych
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
ul. Okopowa 9, 01-043 Warszawa
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2020.1.05

SŁOWA KLUCZOWE

wywiad środowiskowy, postępowanie dowodowe, pracownik socjalny, pomoc społeczna, praca socjalna

KEYWORDS

environmental inquiry, investigation concerning, social worker, social welfare, social work

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest uwypuklenie szczególnego charakteru prawnego dowodu, jakim jest wywiad środowiskowy i ukazanie roli pracownika socjalnego w procedurze przyznawania pomocy społecznej analizując obowiązujące prawo, wybrane orzecznictwo i poglądy doktryny. Szczególną cechą postępowania dowodowego w sprawach z zakresu pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, zwany także rodzinnym. Stanowiąc istotny element postępowania dowodowego uzależnia dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego. Jawi się też integralną częścią pracy socjalnej jako działalności zawodowej pracowników socjalnych. Rola wywiadu środowiskowego w sprawach z zakresu pomocy społecznej jest niezwykle ważna. Jest on bowiem sposobem zbierania informacji, rozmową z osobą starającą się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej (i jej rodziną), swoistym trybem postępowania dowodowego, dowodem, w którym ma miejsce zarówno przenikanie, jak i konfrontowanie ze sobą innych dowodów, m.in. oświadczeń stron, treści dokumentów urzędowych i niekiedy prywatnych, zeznań świadków, czy też wyników oględzin w miejscu pobytu osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc bądź korzystającej z pomocy społecznej.

 ABSTRACT

The purpose of the study is to explain the role of environmental inquiry as source of legal evidence in the procedure of granting social welfare. Environmental inquiry has several functions to fulfill. It is an integral part of social work. In social welfare cases it serves the purpose to collect all necessary information and data on the applicant asking for social care benefits. Hence environmental inquiry is a specific evidence-based investigation, in which there is both penetration and confrontation with other pieces of evidence, such as statements of the parties, contents of official and sometimes private documents, testimonies of witnesses or also results of inspections in the place of stay of the person (family) seeking assistance or benefiting from social welfare. Because of its importance in the investigation, other steps in administrative procedures depend on this inquiry. The study refers to by legal acts, selected cases and doctrine views and presents the features of environmental inquiry, sometimes referred to as ‘the family inquiry’ as part of evidence-based investigation in social welfare cases.

LITERATURA / REFERENCES

Matan, A., Nitecki, S. (2008). Wywiad jako środek dowodowy w prawach z zakresu pomocy społecznej i wsparcia społecznego. Casus, 1, 10–15

Miruć A. (2010). Kształcenie w zawodzie „pracownik socjalny” w wymiarze europejskim. Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka, 3(12), 104–127.

Miruć A. (2014), Profesjonalizacja w zawodzie pracownika socjalnego a potrzeby współczesnej administracji pomocy społecznej (Przykład polski). W: W. Mikułowski, A. Jezierska (red.). Administracja wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych (s. 317–335). Warszawa: Wydawnictwo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Miruć, A. (2007). Pracownik – zawód zaufania publicznego. Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka, 2(7), 84–105.

Miruć, A. (2013). Odpowiedzialność etyczna pracowników socjalnych. W: M. Stahl, Z. Duniewska (red.). Odpowiedzialność administracji i w administracji (s. 322–340). Warszawa: Wolters Kluwer.

Nitecki, S. (2008). Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Nitecki, S. (2010). Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń. Wrocław: Gaskor.

Nitecki, S. (2013). Komentarz do ustawy o pomocy społecznej. Wrocław: Gaskor.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1788.

Sierpowska, I. (2007). Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 568.

Wyrok NSA z 02.10.2008, I OSK 37/08.

Wyrok NSA z 05.07.2017, I OSK 1308/16, CBOSA.

Wyrok NSA z 07.03.2017, I OSK 2454/16, CBOSA.

Wyrok NSA z 07.05.2002, SA 3337/01, LEX nr 81651.

Wyrok NSA z 19.03.2009, I OSK 561/08.

Wyrok NSA z 19.12.2016, I OSK 2186/16, LEX nr 2205303

Wyrok NSA z 22.11.2012, I OSK 60/11.

Wyrok NSA z 27.04.2010, I OSK 84/10.

Wyrok NSA z 28.08.2007, I OSK 1802/06, ONSA i WSA 2008, nr 4, poz. 73.

Wyrok WSA w Gdańsku z 09.02.2017, III SA/Gd 870/16, CBOSA.

Wyrok WSA w Gliwicach z 19.06.2019, II SA/Gl 388/19, LEX nr 2697545.

Wyrok WSA w Łodzi z 20.06.2018, II SA/Łd 351/18, LEX nr 2516955.

Wyrok WSA w Olsztynie z 10.03.2020, II SA/Ol.1044/19, LEX nr 2854749.

Wyrok WSA w Warszawie z 07.03.2013, I SA/Wa 1207/12, LEX nr 1303485.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Miruć, A. (2020). Rola wywiadu środowiskowego w sprawach pomocy społecznej. W: I. Lipowicz, M. Małecka-Łyszczek (red.). Ekonomia Społeczna. Wykluczenie społeczne (s. 48–57). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2020.1.05