Aktywizacja osób starszych na poziomie gminy

Activation of the elderly at the commune level

do pobrania/download

Dorota Sylwestrzak

ORCID 0000-0003-4985-2880
Katedra Prawa Administracyjnego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Wł. Bojarskiego 3
87-100 Toruń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2020.1.06

SŁOWA KLUCZOWE

aktywizacja osób starszych, senior+, zadania gminy

KEYWORDS

activation of the elderly, senior +, commune tasks

STRESZCZENIE

Wieloletni program „Senior+” na lata 2015–2020 przyjęty Uchwałą nr 34 przez Radę Ministrów w dniu 17 marca 2015 r. to kolejny dokument rządowy o charakterze planistycznym, który dotyczy problematyki aktywizacji osób starszych. Przedmiotem opracowania jest przede wszystkim analiza obowiązującego stanu prawnego, stanowiska judykatury oraz doktryny na temat realizacji zadań. Rozważania prowadzone są z punktu widzenia form i sposobów realizacji przez gminę zadań w zakresie aktywizacji osób starszych w ramach programu „Senior+” oraz oceny charakteru tych zadań. W artykule zastosowano przede wszystkim metodę teoretyczno-dogmatyczną.

 ABSTRACT

The multiannual "Senior +" program for 2015-2020 adopted by resolution No. 34 by The Council of Ministers on March 17, 2015 is a planning act that addresses the issue of activation of senior citizens. The subject of the study is primarily the presentation of the current legal status and jurisprudence on the implementation of tasks specified in this act. Considerations are conducted from the point of view of forms and ways of implementing tasks by the commune in the area of activating elderly people under the "Senior +" program and assessing the nature of these tasks. The article employs the theoretical and dogmatic method.

LITERATURA / REFERENCES

Andruszkiewicz, A. (2017). Rady seniorów jako przykład ciał kolegialnych reprezentujących środowiska osób starszych w ramach realizacji zadań własnych gmin – analiza formalna ich funkcjonowania na przykładzie aktów prawa miejscowego wybranych miast Polski. W: B. Dolnicki (red.). Sposoby realizacji zadań publicznych (s. 21–31). Warszawa: Wolters Kluwer.

Augustyniak, M., Barczewska-Dziobek, A., Czerw, J., Maroń, G., Wójtowicz-Dawid, A. (2016). Gminne rady seniorów – wykładnia przepisów i efekty ich stosowania. Wzory i schematy działań. Warszawa: Wolters Kluwer, Lex/el.

Behr, J. (2018). Przykłady ochrony prawnej przed wykluczeniem społecznym w prawie międzynarodowym. W: J. Behr, J. Blicharz (red.). Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym (s. 119–131). Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Biernat, S. (1994). Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe. PWN.

Blicharz, J. (2018). W poszukiwaniu źródeł ochrony prawnej przed zjawiskiem wykluczenia społecznego w polskim prawie. W: J. Behr, J. Blicharz (red.). Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym (s. 35–77). Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Chmielnicki, P. (2013). Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis, Lex/el.

Malarewicz-Jakubów, A. (2017). Wsparcie prawne osób starszych. Warszawa: WKP, Lex/el.

Małecka-Łyszczek, M. (2018). Ekonomia potencjału i oczekiwań – wybrane uwagi na tle Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ekonomia Społeczna, 2, 16–22. https://doi.org/10.15678/ES.2018.2.02.

Mędrzycki, R. (2017), Funkcje gminnych rad seniorów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 3, 119–131. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.10.

Mikołajczyk, B. (2012). Międzynarodowa ochrona praw osób starszych. Warszawa: WKP, Lex/el

Minkowski, A. (2013). Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu aktywności osób starszych dzięki zastosowaniu technologii teleinformatycznych i e-usług. International Business and Global Economy, 32, 147–157. DOI: 10.4467/23539496IB.13.010.2646.

Moll, T. (2015). Rada seniorów – sposób realizacji potrzeby zwiększania aktywności społecznej osób starszych. Samorząd Terytorialny, 11, 66–76.

Nitecki, S. (2012), Udział podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy społecznej, Roczniki Administracji i Prawa Teoria i Praktyka, 12, 105–118.

Piechowiak, M. (2009). Konstytucja wobec wykluczenia społecznego. W: Z. Kędzia, A. Rost (red.). Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego (s. 125–145). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Rosztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019, KN-I.4131.1.517.2019.22, Dz.Urz.Woj.Wlkp. 2019 nr 244, poz. 11130.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2019a, 40/2019, Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 2019 nr 67, poz. 2455.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019b. 55/2019, Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 2019 nr 108, poz. 3816.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2020, 9/2020, Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 2020 nr 13, poz. 465.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2020, PNK.I.4130.13.2020, Dz.Urz.Woj.Święt. 2020 nr 26, poz. 686.

Stahl, M., Duniewska, Z., Jaworska-Dębska B., Kasiński, M. Olejniczak-Szałowska E. (2016). Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa: Wolters Kluwer business, Warszawa.

Tuleja, P. (2009). Prawa jednostki do ochrony przed wykluczeniem a konstytucyjne zadania państwa. W: Z. Kędzia, A. Rost (red.). Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego (s. 147–163), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Uchwała nr 34 Rady Ministrów w dniu 17 marca 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, tekst jedn. M.P. z 2018 r. poz. 228.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, ze zm.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.

Wyrok NSA z 07.12.2005, II OSK 332/05, Legalis nr 75593.

Wyrok NSA z 12.03.2013, I OSK 1158/12, LEX nr 1356929.

Wyrok NSA z 18.06.013, I OSK 377/13, LEX nr 1557329.

Wyrok NSA z 19.02.2010, I OSK 1628/09, Legalis nr 223640.

Wyrok NSA z 21.12.2007, I OSK 383/07, LEX nr 372671.

Wyrok NSA z 27.10.2015, I OSK 1420/15, LEX nr 2002573.

Wyrok NSA z 29.08.2008, I OSK 1430/07, LEX nr 477405.

Wyrok WSA w Szczecinie 04.04.2019, II SA/Sz 64/19, LEX nr 2646003.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 28.08.2014, IV SA/Wr 629/13, Legalis nr 759454.

Zacharko, L. (2000), Prywatyzacja zadań gminy. Studium administracyjnoprawne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Sylwestrzak, D. (2020). Aktywizacja osób starszych na poziomie gminy. W: I. Lipowicz, M. Małecka-Łyszczek (red.). Ekonomia Społeczna. Wykluczenie społeczne (s. 58–67). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2020.1.06