Troska o zdrowie człowieka w czasach COVID-19 jako motywator do tworzenia nowych obszarów wartości dla klienta przez podmioty rynkowe

Caring for human health during the COVID-19 era as a motivator for the creation of new areas of customer value by market organisations

do pobrania/download PDF

Kamila Szymańska, dr
ORCID: 0000-0002-9100-305X
Katedra Marketingu
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

DOI: 10.15678/ES.2020.2.05

SŁOWA KLUCZOWE

innowacyjność; wartość dla klienta; samodzielność konsumentów; przewaga konkurencyjna; rozwój

KEYWORDS

innovation; value for the customer; consumer autonomy; competitive advantage; development

STRESZCZENIE

Rozwój epidemii w Polsce motywuje organizacje do oferowania klientom produktów i usług w sposób zdalny – jest to zatem okazja do rozwoju innowacyjności, która łączy społeczną odpowiedzialność biznesu z nowymi obszarami wartości dla klienta. Celem artykułu jest zaprezentowanie, w jaki sposób wybrane podmioty zmodyfikowały swoją ofertę dla klienta w czasach COVID-19 oraz rozważenie, jak można te zmiany wykorzystać w przyszłości. Empiryczną część opracowania przygotowano w oparciu o metodę wielokrotnego studium przypadku. Przeprowadzone analizy rozwoju oferty dla klientów pozwalają wnioskować, że można skutecznie łączyć nowoczesne technologie i narzędzia komunikacyjne z dostarczaniem nowej wartości dla klienta oraz uczeniem go samodzielności rynkowej. Ma tutaj zatem miejsce jednoczesna edukacja konsumenta i dążenie do przewagi konkurencyjnej przez ubogacenie wartości dla klienta. Warto korzystać z powstałych na skutek kryzysu chorobowego pomysłów na rozwój oferty wartości dla klienta również po jego zakończeniu, ale z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb i postaw klientów.

ABSTRACT

The development of the epidemic in Poland motivates organisations to offer their customers products and services remotely – it is therefore an opportunity to develop innovation, which combines corporate social responsibility with new areas of value for customers. The aim of this article is to present how selected entities modified their offer to the customer during the COVID-19 era and to consider how these changes can be used in the future. The empirical part of the study is based on the multiple case study method. The analysis of the development of the customer offer allows us to conclude that it is possible to effectively combine modern technologies and communication tools with providing new value to the customer and teaching them market autonomy. Therefore, there is a simultaneous consumer education and the pursuit of a competitive advantage by enriching value for the customer. It is worthwhile to take advantage of the ideas created as a result of the disease crisis to develop the offer of value for the customer also after its completion, but taking into account the different needs and attitudes of customers.

LITERATURA / REFERENCES

Bank Pekao S.A. (b.d.). https://www.pekao.com.pl (dostęp: 14.10.2020).
Bank Pekao S.A. Youtube (b.d.). https://www.pekao.com.pl (dostęp: 14.10.2020).
Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Warszawa: Difin.
Bem-Kozieł, K. (2008). Korzyści z wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość-Edukacja, 4, 249–259.
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (b.d.). http://www.lib.uni.lodz.pl (dostęp: 14.10.2020).
Cronin, J.J., Brady M.K., Hult, G.T. (2000). Assessing Effects of Quality, Value and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service Environments. Journal of Retailing, 76(2), 193–218.
Dziewanowska, K. (2018). Współtworzenie wartości w marketingu. Przykład szkolnictwa wyższego. Warszawa: C.H. Beck.
European Commission (2001). Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. Green Paper, Brussels.
Godin, B., Lane, J.P. (2013). Pushes and Pulls: The Hi(story) of the Demand Pull Model of Innovation. Project on the Intellectual History of Innovation. Science, Technology and Human Values, 38, 621–654.
Griffin, R.W. (2018). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN. 
Hartman, R. (1967). The Structure of Value: Foundation of a Scientific Axiology. Carbondale (IL): Southern Illinois Press.
Heinonen, K. (2004). Reconceptualizing Customer Perceived Value: the Value of Time and Place. Managing Service Quality: An International Journal, 14(2/3), 205–215.
Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
Kaufland. (b.d.). https://www.kaufland.pl (dostęp: 14.10.2020).
Kędzierska-Szczepaniak, A., Szopik-Depczyńska, K., Łazorko, K. (2016). Innowacje w organizacjach. Warszawa: Texter Sp. z o.o.
Kopalnia Soli w Wieliczce. (b.d.). https://www.kopalnia.pl (dostęp: 14.10.2020).
Kopalnia Soli w Wieliczce – trasa turystyczna. (b.d.). https://www.ai360.pl/panoramy/278 (dostęp: 14.10.2020).
Kotkowski, Ł. (2020). Kaufland sprzedaje paczki z najpotrzebniejszymi produktami. Zamówimy je również przez Internet. Pobrane z: https://spidersweb.pl/2020/04/kaufland-zakupy-przez-internet.html (dostęp: 14.10.2020).
Lapierre, J. (2000). Customer-perceived value in industrial context. The Journal of Business and Industrial Marketing, 15(2/3), 122–140.
Litwiński, M. (2017). Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście racjonalności instrumentalnej i koherencyjnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 205–212.
Leśna-Wierszołowicz, E. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej. Studia i Prace WNEiZ US, 43/1, 55–63.
Media Markt (b.d.). https://mediamarkt.pl (dostęp: 14.10.2020).
Norma ISO 26000:2010. Guidance on Social Responsibility.
Patterson, P.G., Spreng, R.A. (1997). Modelling the Relationship Between Perceived Value, Satisfaction and Repurchase Intentions in a Business-To-Business, Service Context: An Empirical Examination. International Journal of Service Industry Management, 8(5), 414–434.
Piątkowski, Z., Sankowski, M. (2001). Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
Reformat, B. (2018). Modele procesów innowacyjnych a stadia rozwoju współczesnej gospodarki. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 130, 471–483.
Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Sanchez, J., Callarisa, L., Rodriguez, R.M., Moliner, M.A. (2006)., Perceived Value of the Purchase of a Tourism Product, Tourism Management, 27, 394–409.
Sheth, J.N., Newman, B.I., Gross, B.L. (1991). Why We Buy What We Buy: A theory of Consumption Values. Journal of Business Research, 22(2), 159–170.
Smith, B.J., Colgate, M. (2007), Customer Value Creation: A Practical Framework, Journal of Marketing Theory and Practice, 15(1), 7–23.
Stec-Rusiecka, J. (2013). Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na poprawę jakości życia społeczeństwa.
Modern Management Review, XVIII, 20, 2, 85–91.
Sweeney, J.C., Soutar, G.N. (2001). Consumer Perceived Value: the Development of a Multiple Item Scale. Journal of Retailing, 77(2), 203–220.
Woodall, T. (2003). Conceptualizing ‘Value for Customer’: An Attributional, Structural and Dispositional Analysis. Academy of the Marketing Science Review, 12, 1–42.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Szymańska, K. (2020). Troska o zdrowie człowieka w czasach COVID-19 jako motywator do tworzenia nowych obszarów wartości dla klienta przez podmioty rynkowe. W: M. Ćwiklicki, K. Sienkiewicz-Małyjurek, (red.). Ekonomia Społeczna. Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu (s. 54–63). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2020.2.05.