Wybrane krajowe i unijne instrumenty prawne jako stymulatory mikroprzedsiębiorczości i konieczny interwencjonizm w okresie pandemii COVID-19

National and UE selected legal instruments as stimulants of micro-entrepreneurship and the necessary interventionism during the COVID-19 pandemic

do pobrania/download PDF

Paulina Ledwoń, dr
ORCID: 0000-0003-2780-8395
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
Instytut Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.m

DOI: 10.15678/ES.2020.2.09

SŁOWA KLUCZOWE

COVID 19; kryzys; tarcza antykryzysowa; prawo; Unia Europejska

KEYWORDS

COVID 19; crisis; anti-crisis shield; right; European Union

STRESZCZENIE

Rozważania zawarte w niniejszym artykule powstały w okresie wzmożonej aktywności ustawodawczej zarówno rządów poszczególnych państw, jak i organizacji międzynarodowych w czasie pandemii COVID-19. Celem artykułu jest charakterystyka i próba analizy wybranych instrumentów prawnych w dobie kryzysu gospodarczego oraz uzasadnienie przyjętej tezy o potrzebie działań ukierunkowanych na pobudzenie gospodarcze, szczególnie w sektorze mikroprzedsiębiorców. Metody wykorzystane w artykule stanowią kombinację podstawowych metod badawczych, zgodnie z zasadą pluralizmu metodologicznego, zastosowane zostały metody formalno-dogmatyczna, przez którą autor rozumie wykładnię systemową, językową i funkcjonalną oraz metoda prawno-porównawcza. Metoda formalno-dogmatyczna jest dominująca w zakresie omówienia powstałych regulacji, zaś metoda prawno-porównawcza pozwala dostrzec różnice pomiędzy przyjętymi rozwiązaniami. Wyniki analizy, dane gospodarcze oraz wnioski płynące z podjętych rozważań pozwalają potwierdzić tezę o potrzebie i skuteczności wdrażanych odgórnie instrumentów prawnych w przypadku większości gałęzi gospodarki.

ABSTRACT

The considerations contained in this article were created during the period of increased legislative activity of both governments of individual countries and international organizations during the COVID-19 pandemic. The aim of the article is to describe and attempt to analyze selected legal instruments in the time of economic crisis and to justify the adopted thesis about the need for measures aimed at economic stimulation. The methods used in the article are a combination of basic research methods in accordance with the principle of methodological pluralism, formal and dogmatic methods have been used, by which the author understands a systemic, linguistic and functional interpretation, as well as a legal-comparative method. The formal-dogmatic method is dominant in the discussion of the resulting regulations, and the legal-comparative method allows to notice the differences between the adopted solutions. The results of the analysis, economic data and conclusions drawn from the considerations allow to confirm the thesis about the need and effectiveness of top-down legal instruments implemented in most sectors of the economy.

LITERATURA / REFERENCES

Alicka D., Andrzejewska A., Cieszko P., Żurek M., Żygadło M. (2020). Zmiany podatkowe wynikające z tarczy antykryzysowej, Przegląd Podatkowy, 6, 5–15.
Błaszczyk A. (2020). Wpływ koronawirusa na politykę handlową Chińskiej Republiki Ludowej i Rzeczpospolitej Polskiej, W: J. Kawa (red.), Wyzwania współczesnego świata, t. 7, (s. 15–27).
Bojsza D. (2020), Sektor biogazowy pod tarczą antykryzysową, Przegląd Komunalny, 5, 32–33.
Budaj D. (2020), Refleksje na temat uprawnień do przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w czasie panowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii COVID-19, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe, 2, 127–144.
Działo J., Pomoc publiczna a polityka konkurencji w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego, Ekonomia i Prawo, 2014, nr 1, 211-224.
Flotyński M. (2020). Polityka pieniężna w Polsce w trakcie kryzysu spowodowanego pandemią wirusa SARS-CoV-2, Przegląd Ekonomiczny. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu, Wydanie specjalne: pandemia – skutki ekonomiczne i społeczne, 16–27.
Korbutowicz T. (2011). Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego, Materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław, 23-24 kwietnia 2010 r. (red. Kundera J.), Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Nauk Ekonomicznych, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 387–411.
Kosikowski C. (2018). Współczesny interwencjonizm. Wolters Kluwer: Warszawa.
Kożuch M. (2011). Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 860/2011, 67–82.
Kruczalak-Jankowska J. (2020), Czy postępowanie o zatwierdzenie układu może być efektywnym narzędziem restrukturyzacji w czasach pandemii COVID-19?, Przegląd Prawa Handlowego, 6, 13–17.
Nazarko Ł. (2015). Polityka innowacyjna – inteligentny interwencjonizm?, Optimum. Studia Ekonomiczne, 1(73) 2015, 85–96.
Piotrowska J. (2013). Stymulanty i bariery działalności innowacyjnej w kontekście rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 32, Problemy współczesnej ekonomii, tom 2, 125–137.
Powilan J., Pietrzak P., Wilinski B. (2020). Tarcza antykryzysowa oczyma przedsiębiorcy, Biuletyn Producenta Pieczarek – Pieczarki, t. 48, nr 2, 92–101.
Pyssa J. (2020). Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS lub odroczenie ich płatności – ulgi systemowe czy nadzwyczajne? Skutki prawne z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 4, 9–13.
Raczkowski M., Ducki M. (2020) Porozumienia zawieszające w ustawie antykryzysowej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 5, 18–27.
Szarfenberg R. (2020). Kryzys: przed nami rozwarstwienie na rynku pracy i czwarta fala prekaryzacji, pobrane z: www.forbes.pl/gospodarka/koronawirus-skutki-kryzysu-na-rynku-pracy-w-polsce/j4r5c1r.
Szymankiewicz M. (2020), Istotne dla lekarzy weterynarii zmiany podatku VAT związane z tarczą antykryzysową, Życie weterynaryjne. Czasopismo społeczno-zawodowe i naukowe Krajowej Izby Lekarsko-weterynaryjnej, 6, 384–389.
Woźniak B. (2010). Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce, Zeszyty Naukowe. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 4(53), 151–161.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.).
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567).
Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. 2020 poz. 1298).
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. 2020 poz. 569).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926).
Komunikat Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01; Dz. Urz. UE C 91I) z 20.03.2020 r.
Prognoza gospodarcza z jesieni 2020 r.: Przerwany proces odzyskiwania równowagi – ponowne nasilenie pandemii zwiększa niepewność (źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2021, dostęp: 15.11.2020 r.).
Tarcza antykryzysowa (źródło: www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, dostęp: 15.11.2020 r.)
Pozytywne prognozy Goldman Sachs dla Polski (źródło: www.bankier.pl/wiadomosc/Pozytywne-prognozy--Goldman-Sachs-dla-Polski-8000066.html, dostęp 15.11.2020 r.).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Ledwoń, P. (2020). Wybrane krajowe i unijne instrumenty prawne jako stymulatory mikroprzedsiębiorczości i konieczny interwencjonizm w okresie pandemii COVID-19. W: M. Ćwiklicki, K. Sienkiewicz-Małyjurek, (red.). Ekonomia Społeczna. Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu (s. 107–114). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2020.2.09.