Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Supporting the social economy sector under Priority 7 of the Human Capital Operational Programme 2007-2013

do pobrania/download PDF

Hubert Guz

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

KEYWORDS

social economy, Human Capital Operational Programme 2007-2013, social economy support centres

STRESZCZENIE

Artykuł jest podsumowaniem analizy dotyczącej wsparcia sektora ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej). Analiza została przeprowadzona na czterech poziomach: I – strategicznym: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, II – strategiczno wdrożeniowym: Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL; System Realizacji PO KL, III – wdrożeniowym: Plany Działań, IV – projektowym: Dokumentacja konkursowa, projekty. W opracowaniu opisano warunki dotyczące wsparcia ekonomii społecznej, które stworzono w ramach PO KL na etapie programowania poprzez zapisy PO KL oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Analiza dotyczy także procesu implementacji programu w zakresie planów działania, dokumentacji konkursowych, kryteriów wyboru, a także przykładowych projektów. Autor wskazuje, że dotychczas wydatkowane środki pozwoliły na zrealizowanie szeregu indywidualnych projektów, jednak nie przyczyniły się do stworzenia funkcjonalnego systemu wsparcia ekonomii społecznej. Podkreśla także zasadność – z punktu widzenia efektywności wydatkowania środków publicznych – zbudowania, wdrożenia i wypromowania takiego systemu wsparcia ekonomii społecznej, który na terenie całego kraju pozwoli na korzystanie ze zbliżonego katalogu usług przy zachowaniu minimalnych standardów.

ABSTRACT

The article is a summary analysis of support extended to the social economy sector under Priority 7 of the Human Capital Operational Programme 2007-2013 (Measure 7.2.2). The analysis was conducted at four levels: I – strategy: the Human Capital Operational Programme (HC OP), II – strategy and implementation: the Detailed Description of the Priorities of The HC OP, III – implementation: Action Plans, IV – project: Documentation of calls for proposals, projects themselves. The paper outlines the conditions for supporting the social economy sector developed as part of the HC OP at the programming stage via the HC OP and the Detailed Description of the Priorities of the HC OP. The analysis also includes the programme implementation process in the area of Action Plans, documentation of calls for proposals, criteria for project selection as well as sample projects. The author indicates that the funds spent so far have made it possible to execute a number of individual projects, but had less or no impact on creating a functional support system for the social economy sector. In terms of effi ciency of spending public money, this article makes a case for the creation, implementation and promotion of a system that would off er opportunities for social economy enterprises to benefi t from a similar catalogue of services across the whole country with certain minimal standards being preserved.

LITERATURA / REFERENCES

Badanie [2010], Badanie Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, PSDB, Warszawa.
Badanie jakości [2010], Badanie jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dla podmiotów ekonomii społecznej. Raport z badań, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
Dadel M. [2009], System Wspierania Ekonomii Społecznej, III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - materiały konferencyjne.
Doświadczenia [2006], Doświadczenia organizacji pozarządowych z dwóch ostatnich lat aplikowania o Fundusze Strukturalne, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, [w:] Ekonomia Społeczna Teksty, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
Ewaluacja [2008], Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 20042006" Raport końcowy, CASE-KDU, Warszawa.
Ewaluacja [2009], Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim, ASM, Kutno.
Gosk I. [2007], Fundusze unijne 2007-2013 - szansa na rozwój sektora ekonomii społecznej. Informator o rezultatach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, [2008], Krajowa Struktura Wsparcia PIW EQUAL, Warszawa.
Mituś A., Guz H. [2010], Analiza Planów Działań dla Priorytetu VII w województwach w okresie 2009-2010, Kraków, (ekspertyza).
Ocena [2008], Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim. Raport końcowy, EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, Kielce.
Podstawowe [2006], Podstawowe postulaty Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej dotyczące miejsca ekonomii społecznej w programach operacyjnych na lata 2007-2013, Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, Warszawa.
Poprawa [2010], Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Potencjał [2010], Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - stan na 31 grudnia 2009 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Program [2007], Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Projekt [2010], Projekt Strategii Rozwoju Małopolski2011-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
Protokół [2010], Protokół z przebiegu jedenastego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Kraków, 11-12 marca 2010 r.
Raport [2008], Raport końcowy z badania "Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim", PSDB.
System [2007], System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Szczegółowy [2010], Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Tyrowicz J. [2007], Miejsce Ekonomii Społecznej w programach operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013, Ekspertyza wspierająca stanowisko Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, Uniwersytet Warszawski.
Wiśnicka M., Komorowska Z., Wygnański K. [2009], Struktura infrastruktury ekonomii społecznej - zaproszenie do dyskusji, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa.
Wybrane [2008], Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych, Deloitte, Warszawa.
Zasady [2010], Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Zasady finansowania [2010], Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Guz H. [2011], Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, "Ekonomia Społeczna", nr 1, s. 7-18.