Spółdzielnia socjalna jako platforma wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji zawodowych
The Social Cooperative as a Skill-Sharing Platform

do pobrania/download PDF

Andrzej Michalik

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorczość społeczna, spółdzielczość, wykluczenie społeczne, umiejętności pracownicze, kompetencje pracownicze

KEYWORDS

social entrepreneurship, cooperative movement, social exclusion, employee skills, employees competencies

STRESZCZENIE

Głównym celem artykułu jest przedstawienie spółdzielni socjalnej jako platformy wymiany doświadczeń, która daje swoim członkom szansę na podniesienie kompetencji zawodowych i zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W pierwszej części artykułu Czytelnik może znaleźć informacje o ewolucji ruchu spółdzielczości socjalnej, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, takich jak Finlandia, Wielka Brytania czy Niemcy, gdzie idea spółdzielczości socjalnej nie występuje w systemie prawnym, ale jest częścią polityki organizacji pozarządowych. W innych krajach Wspólnoty, takich jak Grecja czy Włochy, idea spółdzielczości socjalnej posiada nie tylko wsparcie w działalności organizacji pozarządowych, ale również systemie prawnym. Ta tradycja w połączeniu z zapleczem prawnym stała się podstawą dla polskiego ustawodawcy, gdy zaczął on tworzyć - na wzór modelu włoskiego - spółdzielczość socjalną w Polsce. W drugiej części artykułu można znaleźć informacje na temat wsparcia, jakie spółdzielnie socjalne mogą uzyskać od lokalnego samorządu. Rozwiązanie to jest korzystne dla obu stron. Spółdzielnie socjalne dzięki temu mogą się dynamicznie rozwijać, natomiast samorządowi pozwala to ograniczać długotrwałe bezrobocie wśród osób wykluczonych, co często jest jego największym problemem. Trzecia część artykułu zawiera opisy współdziałania spółdzielni socjalnych z lokalnymi przedsiębiorcami, co z kolei prowadzi do wzajemnego przepływu doświadczeń w zarządzaniu obydwoma grupami podmiotów, dając im szansę na kontynuowanie realizacji wspólnych projektów w przyszłości. Podsumowanie zawiera z kolei rekomendacje co do przyszłej współpracy pomiędzy spółdzielniami socjalnymi, samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami dla dobra lokalnych wspólnot.

ABSTRACT

The main aim of the article is to present the social cooperative as a skill-sharing platform that offers its members an opportunity to improve their competencies and thereby strengthen their position in the labour market. The first part of the article focuses on the evolution of the social cooperative movement, especially in EU member states such as Finland, the United Kingdom and Germany, where the idea of social cooperatives, although absent from their legal systems, constitutes part of NGO policy. In other countries, such as Greece and Italy, the idea is supported not only by the activities of the NGOs but also by the legal systems. The Italian tradition coupled with the legal backing constituted the reference point for the Polish lawmakers when they started to create the social cooperative movement in Poland. Part two of the article contains information on forms support that social cooperatives can obtain from local authorities. Such a solution is advantageous for both parties. Social cooperatives can develop dynamically, while local authorities can reduce long-term unemployment, which is their biggest concern, especially of socially excluded individuals. Part three of the paper describes instances of cooperation of social cooperatives with local entrepreneurs, which, in turn, facilitates the exchange of experiences in the management of both types of entities, offering them opportunities to embark on joint projects in the future. The conclusion details recommendations for future cooperation between social cooperatives, local authorities and local entrepreneurs for the benefit of local communities.

LITERATURA / REFERENCES

Anilin A. [2008], Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji, Wydawnictwo DnBNord, Warszawa.
Balot B., Disner L. [2008], Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Belgii, Wydawnictwo DnBNord, Warszawa.
Boehlke R. [2008], Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Niemczech, Wydawnictwo DnBNord, Warszawa.
Brzozowska J. [2008a], Spółdzielnie socjalne, [w:] J. Iszołajska (red.), Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Wydawnictwo Klon/Jawor, Warszawa.
Brzozowska J. [2008b], Praktyka działania spółdzielni socjalnej - jak blisko koncepcji przedsiębiorstwa społecznego, [w:] J. Iszołajska (red.), Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Wydawnictwo Klon/Jawor, Warszawa.
Coleman J. [1996], Social Capital in Creation of Human Capital, [w:] R. Swedberg (red.), Economic Sociology, Elgar reference Collection.
Dudzik T., Kucharski T. [2008], Przedsiębiorstwa społeczne-dobre praktyki, [w:] J. Hausner J. (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, MSAP UE, Kraków.
Dziubińska-Michalewicz M. [2003], Przedsiębiorstwa społeczne jako jedna w form zatrudnienia socjalnego. Doświadczenia wybranych krajów: Włoch, Finlandii i Francji, Wydawnictwo Biura Ekspertyz Sejmu, Warszawa.
Grégoire O. [2003], National Profiles of Work Integration Social Enterprises: Belgium, "Working Papers Series", No. 03/08.
Gruber G. [2003], National Profiles of Work Integration Social Enterprises: Austria, "Working Papers Series" , No. 03/06.
Hausner J. (red.) [2008], Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, MSAP UEK, Kraków.
Hayday M., Klehr K. [2008], Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo DnBNord, Warszawa.
Johnson J. [2008], Social Enterprise - Germany, Wydawnictwo GHB, Bonn.
Juraszek-Kopacz J., Piekut D. (red.) [2006], Ekonomia społeczna i biznes - partnerstwo sukcesu, Warszawa.
Kasprzak T. [2008], Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Klon/Jawor, Warszawa.
Kwiatkowski J. [2008], Spółdzielnia socjalna umożliwia samozatrudnienie, "Gazeta Samorządu i Administracji", nr 7.
Kudla M. [2009], Działalność gospodarcza w Austrii, Wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
Loss M. [2005], Spółdzielnie socjalne we Włoszech,"Trzeci Sektor", nr 2.
Leś E. [2002], Europejskie doświadczenia w sprawie zatrudnienia socjalnego na przykładzie Włoch Francji i Finlandii - wybrane zagadnienia, Informacyjny Biuletyn Inicjatyw Społecznych, Poznań.
Maciejczak R. [2007], Dobre praktyki hiszpańskich spółdzielni, "Gazeta Samorządu i Administracji", nr 15/16.
Matoga B. [2007], Włoskie spółdzielnie realizują wiele usług komunalnych, "Gazeta Samorządu i Administracji", nr 25.
O'Hara P., O'Shaughnessy P. [2004], Work Integration Social Enterprises in Ireland,"Working Papers Series", No. 04/03.
Pättiniemi P. [2001], Labour Co-operatives as an Innovative Solution to Unemployment, Routledge, London.
Pättiniemi P. [2004], Work Integration Social Enterprises in Finland, "Working Papers Series", No. 04/07.
PeristaH., Nogueira H. [2002], National Profiles of Work Integration Social Enterprises: Portugal, "Working Papers Series", No. 02/09.
Santuari C. B. [2005], Przedsiębiorstwo społeczne we Włoszech - doświadczenia włoskich spółdzielni socjalnych, Wydawnictwo MPiPS, Warszawa.
Sienicka A. [2007], Od pasywnej do aktywnej polityki społecznej, "Gazeta Samorządu i Administracji", nr 1.
Skrzypiec R. [2008], Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w środowisku instytucjonalnym, [w:] T. Kasprzak (red.), Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Klon/Jawor, Warszawa.
Sobczyk M. [2006], Tam miała być praca, "Obywatel", nr 6.
Sobol A. [2009], Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych, Wydawnictwo OZRSS, Warszawa.
Spear R., Bidet E. [2003], The Role of Social Enterprise in European Labour Markets, "Working Papers Series", No. 03/10.
Rakowska I. [2005], Spółdzielnie socjalne, Walka z wykluczeniem społecznym, "Gazeta Prawna", nr 31.
Vidal I., Claver N. [2004], Work Integration Social Enterprises in Spain, "Working Papers Series", No. 04/05.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Michalik A. [2011], Spółdzielnia socjalna jako platforma wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji zawodowych, "Ekonomia Społeczna", nr 1, s. 29-40.