Metoda audytu społecznego na przykładzie Stowarzyszenia SIEMACHA
The social audit method: A case study of the “U Siemachy Association”

do pobrania/download PDF

Mateusz Smoter

SŁOWA KLUCZOWE

społeczna wartość dodana (social added value), audyt społeczny, Social Accounting and Audit, Social Audit Network, raport społeczny, misja, wizja, mapa interesariuszy, wskaźnik

KEYWORDS

social added value, social audit, Social Accounting and Audit, Social Audit Network, social report, mission, vision, stakeholder map, indicator

STRESZCZENIE

Podmioty ekonomii społecznej niewątpliwie dostrzegają potrzebę mierzenia społecznej wartości dodanej (social added value), jednak próby podejmowania takich działań nie są zaawansowane. Obecnie istnieje kilka narzędzi umożliwiających pomiar społecznej wartości dodanej, m.in.: Global Reporting Initiative (GRI), Local Multiplier (LM3), Social Return on Investment (SROI), Metodologia SYTA-Malli, audyt społeczny. W prezentowanym artykule autor podejmuje próbę implementacji jednej z metod pozwalających na zmierzenie SAV – audytu społecznego. Celem autora występującego w roli audytora jest ocena działalności organizacji i efektywności podejmowanych działań społecznych za pomocą Social Accounting and Audit. Ponadto celem pracy jest skonfrontowanie zalet i ograniczeń audytu społecznego z praktyką, w środowisku przedsiębiorstwa społecznego. Artykuł zasadniczo dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części została opisana istota audytu społecznego oraz założenia i przebieg Social Accounting and Audit – metody popularyzowanej przez Social Audit Network. Z kolei druga część zawiera opis implementacji metody w wybranym do analizy przedsiębiorstwie społecznym.

ABSTRACT

Social economy entities are doubtless aware of the need to measure social added value, however, attempts in this area have been limited. At present, there are several tools that make it possible to measure social added value. They include, among others, the Global Reporting Initiative (GRI), the Local Multiplier (LM3), Social Return on Investment (SROI), the SYTA-Malli Methodology and the social audit method. In the present article, the author implements one of the methods that permit the measurement of SAV, namely social audit. The author, adopting the role of an auditor and using Social Accounting and Audit, attempts to evaluate the activities of the organisation in question and the effectiveness of its social activities. Another aim of the paper is to confront the advantages and limitations of social audit with practice in the environment in which the social enterprise operates. The article is divided into two main parts: the theoretical and the practical one. The first part describes social audit, the principles and procedures of Social Accounting and Audit – a method popularised by the Social Audit Network. The second part reviews the implementation of the method in the social enterprise selected for analysis.

LITERATURA / REFERENCES

Bielińska-Dusza E. [2010], Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa, [w:] Zeszyty Naukowe Katedry Analiz Strategicznych nr 827 UEK Kraków, Kraków.
Broszura [2011], Broszura podsumowująca działalność Stowarzyszenia SIEMACHA przygotowana przez pracowników Stowarzyszenia, Kraków.
Bussard A., Markuš M., Olejátová D. [2002], Code of Ethics and Social Audit, INTEGRA, Bratysława.
Centre for Good Governance [2005], Social Audit: A Toolkit. A Guide for Performance Improvement and Outcome Measurement, Director General & Executive Director for Good Governance, Hyderabad.
Fafl ok A., Prokopowicz P., Wajler J. [2007], Audyt satysfakcji wychowanków Dziennych Ośrodków Socjoterapii Stowarzyszenia „U Siemachy”. Raport z badań jakościowych i ilościowych, Kraków.
Głowacki J., Płonka M., Rosiek K. [2012], Wybrane metody oceny społeczno-ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej, [w:] M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej, MSP UEK, Kraków.
Hausner J. [2007a], Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, [w:] B. Szopa (red.), Ekonomia społeczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków-Warszawa.
Hausner J. [2007b], W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej – założenia do ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, Kraków-Warszawa.
Israelsson B. [2002], Social Audit and Accounting in Sweden (26/06/2002) (maszynopis).
Krawczyk K., Kwiecińska D. [2008], Audyt społeczny jako metoda oceny działalności przedsiębiorstw społecznych – na tle innych sposobów określania społecznej wartości dodanej, [w:] J. Hausner (red.), Wspieranie ekonomii społecznej, MSAP UEK, Kraków.
Lisiński M. [2004], Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
Statut Stowarzyszenia SIEMACHA.
The Social [2007], Social added value aproaches, The Social Economy Exchange Network (SEEN).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Smoter M. [2012], Metoda audytu społecznego na przykładzie Stowarzyszenia SIEMACHA, „Ekonomia Społeczna”, nr 1, s. 54–68.