Partnerstwo jako nowa instytucja demokracji lokalnej
Partnership as a new institution of local democracy

do pobrania/download PDF

Barbara Sadowska, Lidia Węsierska-Chyc
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka / Barka Foundation for Mutual Help
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań
e-mail: sadowscy(at)barka.org.pl

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka / Alliance of organisations "Barka Network of Cooperation"
ul. Świętego Wincentego 6/9
61-003 Poznań
e-mail: lidia.wesierska(at)barka.org.pl

SŁOWA KLUCZOWE

demokracja semibezpośrednia, demokracja partycypacyjna, nowe zarządzanie publiczne, good governance, konsultacje społeczne, partnerstwo lokalne

KEYWORDS

semi-direct democracy, participatory democracy, new public management, good governance, public consultations, local partnership

STRESZCZENIE

W artykule omówiono kwestię demokracji partycypacyjnej w Polsce, a także modele zarządzania stosowane przez administrację publiczną. Autorki postawiły tezę, że stopień partycypacji obywateli w rządzeniu i zarządzaniu publicznym jest zdecydowanie niewystarczający. Coraz więcej środowisk domaga się zwiększenia wpływu obywateli na kształt polityk publicznych, w tym również na poziomie lokalnym. Wysuwane są różnorodne propozycje zmian prawnych i organizacyjnych, które miałyby zwiększyć udział członków wspólnot samorządowych we wpływaniu na ich rozwój. W tekście zaprezentowano autorską koncepcję partnerstwa lokalnego – partnerstwa łączącego władze publiczne, organizacje obywatelskie, przedsiębiorców i aktywnych obywateli w procesie programowania i wdrażania publicznych programów rozwoju oraz rozwiązywania lokalnych problemów. Co istotne, Autorki proponują rozwiązania, które umożliwiałyby uzyskiwanie przez partnerstwa osobowości prawnej.

ABSTRACT

The article briefly describes the level of development of participatory democracy in Poland as well as management models used by public administration. The authors propose that the degree of participation of citizens in governance and public management is definitely insufficient. More and more communities call for increased citizens’ influence on the shape of public policies, including those at the local level. Various proposals of legal and organizational changes are put forward aimed at increasing the participation local community members in influencing their development. The study presents an original concept of local partnerships linking public authorities, civic society organizations, entrepreneurs and active citizens in the process of programming and implementation of public development programmes and solving local problems. At the same time, the authors propose solutions that would make it possible for partnerships to acquire legal personality.

LITERATURA / REFERENCES

Arnstein S.R. [1969], A Ladder of Citizen Participation, “Journal of the American Institute of Planners”, Vol. 35, No. 4.
Boyte H.C. [2005], Reframing Democracy: Governance, Civic Agency, and Politics, “Public Administration Review”, No. 5.
Dębski S.S. [2014], Kształtowanie się samorządu terytorialnego: przeszłość i teraźniejszość, Grudziądz.
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., http://isap.sejm. gov.pl/Download?id=WDU19941240607&type=2.
Ignacy J. [2012], Wybrane aspekty nowego zarządzania publicznego w świetle kontroli zarządczej – kluczowe wyzwania dla samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] E. Kuczmera-Ludwiczyńska (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa.
Izdebski H. [2007], Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1.
Kozak M.W. [2013], Multi-Level Governance: możliwości wdrożenia w Polsce, „Zeszyty Naukowe WSEI”, seria: EKONOMIA, 6(1).
Latoszek U. [2012], Aktywność członków organizacji pozarządowych w wybranych ciałach dialogu, OFOP, Warszawa.
Ochnio M. [2012], Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management) – podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce, Working Paper No. 1, Stowarzyszenie Instytut Zmian, Warszawa.
Olech A. (red.) [2012], Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej, t. 1, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Olech A., Sobiesiak-Penszko P. [2013], Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, „Analizy i Opinie”, numer specjalny 3, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Rajca L. [2009], Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państw Europy Zachodniej, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(36).
Raport [2007], Raport. Jakość konsultacji społecznych w Polsce. Krajowa praktyka a uwarunkowania prawne, WWF Polska, Warszawa.
Regulski J. [2010], Samorząd Terytorialny, [w:] B. Imiołek (red.), ABC Samorządu Terytorialnego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
Sadowscy T. i B. (red.) [2013], Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości społecznej, Barka, Poznań.
Stewart J., Walsh K. [1992], Change in the management of public services, “Public administration”, No. 70(4).
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czarnków na lata 2014-2020.
Supernat J. [2004], Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, [w:] E. Ura (red.), Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 23–26 maja 2004 r.
Swaniewicz P., Klimska U. [2003], Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(14).
Uzasadnienie do projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny- dla-polski/inicjatywy-ustawodawcze/projekt-ustawy-osamorzadzie (dostęp: 15.06.2014).
Uziębło P. [2009], Demokracja partycypacyjna, Centrum Badań Społecznych, Gdańsk.
Węsierska L., Maciejewski M. [2012], Analiza stanu prawnego możliwości tworzenia i funkcjonowania partnerstwa oraz propozycja zmian legislacyjnych, [w:] T. Sadowski (red.), Rozwój. O tym jak integracja środowisk lokalnych i uspołecznienie gospodarki budują nową jakość, Barka, Poznań.
Zalewski A. [2005], Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
Zybała A. [2007], Siła partnerstwa, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Sadowska B., Węsierska-Chyc L. [2014], Partnerstwo jako nowa instytucja demokracji lokalnej, "Ekonomia Społeczna", nr 1, s. 9-19.