Cechy i kompetencje menedżera społecznego
Skills and competencies of the social manager

do pobrania/download PDF

Martyna Wronka Pośpiech
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach / Department of Entrepreneurship and Innovation Management, University of Economics in Katowice
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Polska
e-mail:martyna.wronka(at)ue.katowice.pl

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorczość społeczna, menedżer społeczny, kompetencje, przywództwo, przedsiębiorstwo społeczne, ekonomia społeczna

KEYWORDS

social entrepreneurship, social manager, competencies, leadership, social enterprise, social economy

STRESZCZENIE

Konieczność dostosowywania się do zewnętrznych wymagań biznesowych oraz turbulentność otoczenia, jak również dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze non-profit wymagają obecności menedżerów, którzy nie tylko będą potrafili zabezpieczyć kwestie finansowe, ale także wykorzystywać zasoby ludzkie w optymalny sposób. Organizacje funkcjonują dziś w świecie, w którym nie ma stałych reguł postępowania i nie ma uniwersalnego stylu zarządzania. Zatem, co się z tym wiąże, nie ma również uniwersalnej recepty na sukces. Wiadomo jednak, że na czele przedsiębiorstwa społecznego powinien stać kompetentny menedżer, najlepiej ktoś z praktyką w biznesie, ze znajomością kwestii formalnych. Analiza literatury przedmiotu wskazuje bowiem, że praca w przedsiębiorstwie społecznym wymaga dużej elastyczności, różnorodnych umiejętności i kwalifikacji, a zarządzający stoją przed trudnym wyzwaniem, jakim jest równoczesna realizacja celów społecznych i ekonomicznych. Celem niniejszego artykułu jest określenie i zbadanie najbardziej optymalnych cech i kompetencji kluczowych dla pracy menedżera przedsiębiorstwa społecznego.

ABSTRACT

The need to adapt to external business requirements, turbulences present in the environment as well as the dynamic changes occurring in the non-profit sector require the presence of managers who are not only capable of taking proper care of financial issues, but also of optimally deploying available human resources. Today, organisations operate in a world without fixed rules of conduct or a universal management style. In consequence, there is no universal recipe for success. It is, however, clear that the social enterprise should be run by a competent manager, preferably someone with a business track record and an in-depth knowledge of formal issues. The literature review shows that working in a social enterprise requires a high degree of flexibility, a variety of skills and qualifications with the management facing a difficult challenge of how to simultaneously achieve social and economic objectives. The purpose of this article is to identify and explore the key competencies and optimal features of the social manager.

LITERATURA / REFERENCES

Austen A. [2007], Nowe trendy w ekonomii i zarządzaniu. Znaczenie koncepcji sieci dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej, „Problemy Zarządzania“, nr 3(17).
Balser D., McClusky J. [2005], Managing stakeholder relationships and nonprofit organization effectiveness, "Nonprofit Management & Leadership" No. 15(3).
Barendsen L., Gardner H. [2004], Is the Social Entrepreneur a New Type of Leader?, "Leader to Leader", No. 34.
Bartram T., Casimir G. [2007], The relationship between leadership and follower in-role performance and satisfaction with the leader; The mediating effects of empowerment and trust in the leader, “Leadership & Organization Development Journal”, No. 28(1).
Block P. [1991], The Empowered Manager: Positive Political Skills at Work, Jossey-Bass, San Francisco.
Dacin M.T., Dacin P.A., Tracey P. [2011], Social entrepreneurship: a critique and future directions, "Organization Science", Vol. 22, No. 5.
Defourny J., Nyssens M. [2010], Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences, "Journal of Social Entrepreneurship", Vol. 1(1).
Domański J. [2010], Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
Drayton W. [2002], The citizen sector: Becoming as entrepreneurial and competitive as business, "California Management Review", No. 44(3).
Frączkiewicz-Wronka A. [2010], Pomiar efektywności i interesariusze oraz ich znaczenie dla strategii organizacji publicznych, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne, podstawowe problemy, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
Frączkiewicz-Wronka A. [2012], Analiza interesariuszy jako metoda wspierająca formułowanie strategicznych zamierzeń w organizacji, [w:] R. Krupski (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
Frączkiewicz-Wronka A. [2014], Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-społecznych, Difin, Warszawa.
Griffin R. [2012], Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
Hartigan P. [2006], It’s about people, not profits, "Business Strategy Review", No. 17(4).
Hausner J. [2007], Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, [w:] J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
Huczek M. [2003], Marketing organizacji non-profit, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec.
Huybrechts B., Mertens S., Rijpens J. [2014], Explaining stakeholder involvement in social enterprise governance through resources and legitimacy, [w:] J. Defourny, L. Hulgard, V. Pestoff (red.), Social Enterprise and the Third Sector: Changing European Landscapes in a Comparative Perspective, Routledge.
Ireland R.D., Hitt M.A., Camp M., Sexton D.L. [2001], Integrating entrepreneurship and strategic management actions to create firm wealth, "Academy of Management Executive", No. 15(1).
Kasperek A. [2005], Kultura przedsiębiorczości – wprowadzenie do problematyki, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Chorzów.
Kaźmierczak T. [2007], Zrozumieć ekonomię społeczną, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Kirby D.A. [2003], Entrepreneurship, McGraw Hill Education, London.
Korosec R.L., Berman E.M. [2006], Municipal support for social entrepreneurship, "Public Administration Review", No. 66(3).
Limański A., Drabik I. [2007], Marketing w organizacjach non-profit, Difin, Warszawa.
Mason Ch. [2012], Up for grabs: A critical discourse analysis of social entrepreneurship discourse in the United Kingdom, "Social Enterprise Journal", Vol. 8, Issue 2.
Miller T.L., Wesley C.L., Williams D.E. [2012], Educating the Minds of Caring Hearts: Comparing the Views of Practitioners and Educators on the Importance of Social Entrepreneurship Competencies, "Academy of Management Learning & Education", Vol. 11 Issue 3.
Mirabella R.M., Wish N.B. [2000], The ‘best place’ debate: a comparison of graduate education programs for nonprofit managers, "Public Administration Review", Vol. 60, No. 3.
Moore M. [2000], Managing for value: organizational strategy in for-profit, non-profit, and governmental organizations, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", No. 29.
Mort G.S., Weerawardena J., Carnegie K. [2003], Social entrepreneurship: Towards Conceptualisation, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing", No. 8(1).
Mumford T.V., Campion M.A., Morgeson F.P. [2007], The leadership skills strataplex: leadership skill requirements across organizational levels, "The Leadership Quarterly", Vol. 18.
Muscat E., Whitty M. [2009], Social Entrepreneurship: Values-Based Leadership to Transform Business Education and Society, “Business Renaissance Quarterly”, Vol. 4, Issue 1.
Nicholls A. [2006], Playing the Field: A New Approach to the Meaning of Social Entrepreneurship, "Social Enterprise Journal", Vol. 2(1).
O’Neill M., Young D.R. [1988], Educating Managers of Nonprofit Organizations, Praeger, New York, NY.
Ospina S., Diaz W., O’Sullivan J.F. [2002], Negotiating accountability: managerial lessons from identity-based nonprofit organizations, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", Vol. 31.
Pache A., Chowdhury I. [2012], Social Entrepreneurs as Institutionally Embedded Entrepreneurs: Toward a New Model of Social Entrepreneurship Education, "Academy of Management Learning & Education", Vol. 11 Issue 3.
Papadimitriou D. [2007], Conceptualizing effectiveness in a non-profit organizational environment: an exploratory study, "The International Journal of Public Sector Management", No. 20(7).
Parry K.W., Proctor-Thomson S.B. [2003], Leadership, culture and performance: The case of the New Zealand public sector, "Journal of Change Management", Vol. 3(4).
Pless N.M., Maak T.S., Stahl G.K. [2011], Developing Responsible Global Leaders Through International Service-Learning Programs: The Ulysses Experience, "Academy of Management Learning & Education", Vol. 10, Issue 2.
Pocztowski A., Miś A. [2002], Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Praszkier R., Nowak A. [2012], Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Przedsiębiorczość [2008], Przedsiębiorczość społeczna – teoria i praktyka, publikacja podsumowująca projekt „Akademia przedsiębiorczość. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” realizowanym w ramach IW EQUAL, Kraków.
Quarter J., Mook L., Richmond B.J. [2003], What Counts: Social Accounting for Non-profit Organisations and Cooperatives, Prentice-Hall, New Jersey.
Robbins C.J., Bradley E.H., Spicer M. [2001], Developing Leadership in Healthcare Administration: A Competency Assessment, "Journal of Healthcare Management", No. 46(3).
Robbins S.P., DeCenzo D.A. [2002], Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Roberts D., Woods C. [2005], Changing the world on a shoestring: The concept of social entrepreneurship, "University of Auckland Business Review", No. 7(1).
Royce M. [2007], Using human resource management tools to support social enterprise: emerging themes from the sector, "Social Enterprise Journal", Vol. 3, Issue 1.
Ryan P., Lyne I. [2008], Social enterprise and the measurement of social value: methodological issues with the calculation and application of the social return on investment, "Education, Knowledge and Economy", No. 2(3).
Sagawa S., Segal E. [2000], Common interest, common good: Creating value through business and social sector partnership, "California Management Review", No. 42(2).
Salamon L., Anheier H. [1998], The emerging sector revisited: a summary, initial estimates, The Johns Hopkins University, Institute for Policy Studies, Center for Civil Society Studies, Baltimore.
Sharir M., Lerner M. [2006], Gauging the success of social ventures initiated by individual social entrepreneurs, "Journal of World Business", No. 41(1).
Skrzypek E. [2007], Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu w społeczeństwie wiedzy, „Problemy Jakości”, nr 1.
Smith I.H., Woodworth W.P. [2012], Developing Social Entrepreneurs and Social Innovators: A Social Identity and Self-Efficacy Approach, "Academy of Management Learning & Education", No. 11(3).
Spinelli R.J. [2006], The Applicability of Bass’s Model of Transformational, Transactional, and Laissez-Faire Leadership in the Hospital Administrative Environment, "Hospital Topics: Research and Perspectives on Healthcare", No. 2(84).
Thach E., Thompson K.J. [2007], Trading places: Examining leadership competencies between for-profit vs. public and nonprofit leaders, "Leadership and Organization Development Journal", Vol. 28(4).
Timmons J.A. [1999], New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21st Century, Irwin / McGraw-Hill, Singapore.
Wallick W.G., Stager K.J. [2002], Healthcare managers roles, competencies, and outputs in organizational performance improvement / Practitioner response, "Journal of Healthcare Management", No. 47(6).
Wronka M. [2014], Sukces i jego pomiar w przedsiębiorstwach społecznych – próba operacjonalizacji, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
Wronka M. [2009], Identification of critical success factors of social enterprises – research results, “Management”, Vol. 13, No. 1.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Wronka Pośpiech M. [2014], Cechy i kompetencje menedżera społecznego, "Ekonomia Społeczna", nr 1, s. 29-37.