Zjawisko przedsiębiorczości społecznej w Chińskiej Republice Ludowej
The Phenomenon of social entrepreneurship in the People’s Republic of China

do pobrania/download PDF

Lech Krzysztof
Szkoła Główna Handlowa / Warsaw School of Economics
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska
e-mail: krzlec(at)gmail.com

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorczość, przedsiębiorczość społeczna, Chińska Republika Ludowa

KEYWORDS

entrepreneurship, social entrepreneurship, People’s Republic of China

STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy zjawiska przedsiębiorczości społecznej w Chińskiej Republice Ludowej, a jego celem jest nakreślenie ram konceptualnych będących warunkiem systematycznego badania tego fenomenu. Zastosowane w tym celu metody selektywnej, niepełnej analizy i krytyki piśmiennictwa oraz badania dokumentów potwierdziły, że przedsiębiorczość społeczna w Chinach, podobnie jak w kręgu kulturowym krajów Zachodu, przejawia się na wiele sposobów. W związku z tym konieczne wydaje się podjęcie prac zmierzających do opracowania modelu unifikacyjnego zjawiska, który pozwoliłby na prowadzenie bardziej szczegółowych badań. Uzasadnieniem dla przyjęcia tej rekomendacji jest oblicze 578 mln ludzi głodujących w regionie Azji i Pacyfiku oraz potrzeba poszukiwania narzędzi umożliwiających zniwelowanie tych i wielu innych społecznych problemów. Dotyczy to także Afryki, Ameryki Łacińskiej, Środkowego Wschodu i każdego innego miejsca, gdzie ludzie cierpią z powodu niedożywienia. Właściwe Chinom przejawy przedsiębiorczości społecznej oraz zastosowane rozwiązania mogłyby stanowić instrumentarium, które można by było wykorzystać w innych miejscach na świecie.

ABSTRACT

The article deals with the phenomenon of social entrepreneurship in China, and its purpose is to outline the conceptual framework required for a systematic investigation of the phenomenon. The methods of selective, incomplete critical analysis of the literature and study of available documents have confirmed that social entrepreneurship in China, as is the case in the Western cultural setting, manifests itself in a number of ways. Therefore, it appears necessary to undertake eff orts in order to develop a unified model of the phenomenon that would permit a more detailed research. The rationale for the adoption of the recommendation is the face of 578 million hungry people in Asia and in the Pacific region, and the pressing need for tools to overcoming those and numerous other social problems. This observation also applies to Africa, Latin America, the Middle East and any other place where people suffer from malnutrition. Typically Chinese manifestations of social entrepreneurship and their solutions could provide instruments to be used elsewhere worldwide.

LITERATURA / REFERENCES

Abdou E., Fahmy A., Greenwald D., Nelson J. [2010], Social Entrepreneurship in the Middle East, Wolfensohn Centre for Development at Brookings, Washington DC.
Austin J., Stevenson H., Wei-Skillern J. [2006], Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?, "Entrepreneurship: Theory and Practice", No. 30.
Brooks A. [2007], Social Entrepreneurship. A Modern Approach to Social Value Creation, Prentice Hall Professional, Cranbury.
Campbell S. [1997], Social entrepreneurship: How to develop new social-purpose business ventures, "Health Care Strategic, Management", No. 16(5).
Canadian Centre for Social Entrepreneurship [2001], Social Entrepreneurship Discussion, Columbia.
Cho A. [2006], Politics, Values and Social Entrepreneurship: A Critical Appraisal, [w:] J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Social Entrepreneurship, Palgrave Macmillan, New York.
Chow G. [2007], China’s Economic Transformation, Wiley, Hoboken.
Craig D. [1997], People’s China: A Brief History, Oxford University Press, New York.
Dees J. [1998], The Meaning of Social Entrepreneurship, The Fuqua School of Business, Durham.
Defourny J. [2008], Social enterprises in Europe: Recent trends and development, EMES, Liege.
Ebrey P. [2002], Ilustrowana historia Chin, Muza SA, Warszawa.
Fowler A. [2001], NGDOs as a Moment in History: Beyond Aid to Social Entrepreneurship or Civic Innovation, “Third World Quarterly”, No. 21.
Gawel M., Johannisson B., Lundqvist M. [2009], Entrepreneurship in the Name of Society, Knowledge Foundation, Stockholm.
Hansen V., Curtis K. [2013], Voyages in World History, Cengage Learning, Wadsworth.
Hartigan P. [2004], The Challenge for Social Entrepreneurship, Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, Brazylia.
Hausner J. [2008], Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakow.
Hoogendoorn B., Pennings E., Thurik R. [2010], What do we know about social entrepreneurship? An analysis of empirical research, EMES, Liege.
Karnani A. [2010], Social Entrepreneurship: Beyond the Hype, University of Michigan, Michigan.
Jian G., Song Y., Zhou Y. [2006], Historical Dictionary of the Chinese Cultural Revolution Scarecrow Press, Michigan.
Komisja Europejska [2011], Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation, Komisja Europejska, Bruksela, COM 2011/682.
Lane A., Baral S., Simons K., Lane A., Zhang C. [2012], China Social Enterprise Report, FYSE, Hong Kong.
Lech K. [2012], Przedsiębiorczość społeczna. Prolegomena: termin i definicje zjawiska, [w:] Zarządzanie Zmianami, Zeszyty Naukowe, PRET S.A., Warszawa.
Lech K. [2013], Przedsiębiorczość społeczna. Tradycje, szkoły i modele organizacyjne, [w:] Zarządzanie Zmianami, Zeszyty Naukowe, PRET S.A., Warszawa.
Lech K. [2013], Przedsiębiorczość społeczna. Aspekty prawne zjawiska, [w:] Zarządzanie Zmianami, Zeszyty Naukowe, PRET S.A., Warszawa.
Lehner O. [2012], Social Entrepreneurship Perspectives. Triangulated Approaches to Hybridity, University Library of Jyvaskyla, Jyvaskyla.
Leś E. [2008], Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk, [w:] E. Leś (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne: wprowadzenie do problematyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
MacFarquhar R., Fairbank K. [1992], The Cambridge History of China. Vol. 15: The People’s Republic, Part 2: Revolutions within the Chinese Revolution, Cambridge University Press, Cambridge.
Mair J., Martí I. [2006], Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction, and Delight, "Journal of World Business", No. 41.
Meng Z. [2012], The Social Enterprise Emerges in China, Leland Stanford Jr. University, Stanford.
Ministry of Commerce P.R.C. [2013], Statistics, Beijing.
Naughton B. [2007], The Chinese Economy: Transitions and Growth, Mit Press, Cambridge.
Neal J. [2010], The Intentional pursuit of the ethical. The faithbased formation of the next generation of Christian managers and business leaders, Graduate Theological Foundation, Mishawaka.
Ngan-pun N. [2006], Welfare development: The Role of Government and Non-governmental Welfare Organizations, Centre for Macau Studies at the University of Macau, Macau.
Nicholls A. [2009], ‘We do Good Things, don’t We?’: ‘Blended Value Accounting’ in Social Entrepreneurship, "Accounting, Organizations and Society", No. 34.
Perrini F., Vurro C. [2006], Social Entrepreneurship: Innovation and Social Change Across Theory and Practice, [w:] J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Social Entrepreneurship, Palgrave Macmillan, New York.
Robinson J. [2006], Navigating Social and Institutional Barriers to Markets: How Social Entrepreneurs Identify and Evaluate Opportunities, [w:] Social Entrepreneurship, J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Palgrave Macmillan, New York.
Rowiński J. [2006], System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Santos F. [2009], A Positive Theory of Social Entrepreneurship, INSEAD, Fontainebleau.
Sienicka A. [2012], Ekonomia społeczna – informator prawny, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
Short J., Moss T., Lumpkin G. [2009], Research in social entrepreneurship: past contributions and future opportunities, "Strategic Entrepreneurship Journal", No. 3.
State Administration for Industry & Commerce of P.R.C. [2013], Laws & Regulations, Beijing.
Stegemann S. [2012], From the Caterpillar to the Butterfly: Social Entrepreneurship as a New Social Force in China, Centre for East and South – East Asian Studies Lund University, Sweden.
Sztaba S. [2013], Kryzysy gospodarcze (materiały niepublikowane).
Tan W., Williams J., Tan T. [2005], Defining the Social in Social Entrepreneurship – Altruism and Entrepreneurship, "International Entrepreneurship and Management Journal", No. 1.
The British Council [2008], The general report of social enterprise in China, Beijing.
The Economist [2011], Capitalism confined, Beijing.
The Organisation for Economic Co-operation and Development [2013], Statistics, Paris.
The World Bank [2013], Data & Research, Washington.
United Nations [2012], A framework for action: social enterprise & impact investing, United Nations, New York.
Waddock S., Post J. [1991], Social Entrepreneurs and Catalytic Change, "Public Administration Review", No. 51.
Xiaohua L. [2002], NGOs in China: An Overview, International Community Foundation, National City.
Xu Y. [2010], China’s Rapidly Growing Non-Governmental Organizations, East Asian Institute, Singapore.
Yunus M. [2011], Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, ConCorda Sp. z o.o., Warszawa.
Zahara S., Neubaum D., Shulman J. [2009], A Typology of Social Entrepreneurs: Motives, Search Processes and Ethical Challenges, "Journal of Business Venturing", No. 24.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Lech K. [2014], Zjawisko przedsiębiorczości społecznej w Chińskiej Republice Ludowej, "Ekonomia Społeczna", nr 1, s. 38-50.