Fundraising w kontekście podmiotów ekonomii społecznej
Fundraising in the context of social economy entities

do pobrania/download PDF

Łukasz Hajduk
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2016.1.02

SŁOWA KLUCZOWE

fundraising, ekonomia społeczna, pozyskiwanie funduszu, trzeci sektor, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

KEYWORDS

fundraising, social economy, third sector, The Polish Fundraising Association

STRESZCZENIE

Fundraising to planowe, etyczne i skuteczne zbieranie pieniędzy, które mają służyć dobru wspólnemu. Takim wspólnym dobrem jest niewątpliwie ekonomia społeczna. Dlatego warto zastanowić się nad pozyskiwaniem funduszy na tego typu działalność. Celem artykułu jest zaprezentowanie fundraisingu w kontekście pozyskiwania funduszy na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Autor charakteryzuje polski fundraising z jego historią i rozwojem w ostatnich latach, omawia metodykę pozyskiwania funduszy, ze zwróceniem uwagi na charakterystyczne zasady oraz etykę a także cztery główne źródła pozyskiwania funduszy. Autor tekstu – nauczyciel akademicki a jednocześnie certyfikowany fundraiser – opisuje proces pozyskiwania funduszy bazując na własnych doświadczeniach, uzupełniając je o analizę treści wybranych portali i książek z dziedziny fundraisingu.

Opisany fundraising jest podstawą dla rozwoju i skuteczności podmiotów ekonomii społecznej. Korzystanie przez nie ze wszystkich czterech omówionych źródeł pozyskiwania funduszy jest gwarantem stabilizacji tych podmiotów na rynku. Wartą przemyślenia kwestią wydaje się też być konieczność zatrudnienia fundraisera. Przedsiębiorstwa społeczne mają zbyt wiele do stracenia, aby pozwolić sobie na nieefektywne pozyskiwanie funduszy, dlatego zagadnienia poruszone w tekście powinny znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości.

ABSTRACT

Fundraising is planned, ethical and efficient money-raising activity, which is supposed to serve to common good. Social economy constitutes such a common good. So it is important to think about financing of these activities. The aim of article is to present the fundraising in the context of social economy. Author characterizes polish fundraising within historical context and taking into account its recent development. Following parts of the article describe methods of raising money, especially the principles, ethical consideration and four main sources of money. The author – academic teacher and certified fundraiser – describes process of raising money, based on his own experiences and contents of books and websites on fundraising.

Fundraising is a base for development and effectiveness of the social economy. It is very important to use all of four described sources of money. This guarantees stability. It is beneficial to think about employing a fundraiser. Social enterprises have too much to lose. So they cannot afford non effective fundraising. That is why the issues described in this article need serious consideration in practice of social economy.

LITERATURA / REFERENCES

Bajguza A. (2012). „Grantoza, czyli jak się marnotrawi dotację”, Radio Białystok, http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/76128 (dostęp 28.06.2016).
Bakalarz M. (red.) (2009). Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych. Warszawa: Fundacja Jesteśmy Aktywni.
Cibor K. (2015). Jak finansować współpracę. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. DESiPP. Podstawowe pojęcia, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, http://www.pozytek.gov.pl/Podstawowe,pojecia,380.html (dostęp 14.11.2016).
Frączak P. (2006). „Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce”, Ekonomia Społeczna. Teksty, Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. FISE. Co to jest ekonomia społeczna? Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 (dostęp 14.11.2016).
Giza-Poleszczuk A., Hausner J. (red.) (2008). Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Głowacki J. (2008). „Metody i procedury pozyskiwania środków finansowych przez organizacje społeczne”, w: D. Kwiecińska, A. Pacut (red.), Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. Sylabusy do szkoleń. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Głowacki J., Sułkowski R. (2012). „Jak finansować ekonomię społeczną?”, w: M. Frączek, M. Pokora (red.), Ekonomia społeczna w Małopolsce. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
Grzegorczyk A. (2009). Fundraising w działalności organizacji pozarządowych – raport badawczy. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
Grzegorczyk A. (red.) (2011). Fundraising w działalności organizacji pozarządowych. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
Hausner J. (2008). „Czy finansowanie ze środków publicznych psuje przedsiębiorczość społeczną?”, Ekonomia Społeczna, nr 1.
Hausner J. (red) (2008). Finansowanie i otoczenie prawne podmiotów ekonomii społecznej. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Hausner J., Laurisz N., Mazur S. (2008). „Przedsiębiorstwo społeczne – konceptualizacja”, w: Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Herbst I. (2008). Analiza możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Warszawa: Bank DnB NORD Polska SA.
Herbst I. (2012). „Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej w Polsce”, Ekonomia Społeczna, nr 1. Instytut Fundraisingu a. Mini słownik fundraisingu, http://www.instytutfundraisingu.pl/mini-slownik-
-fundraisingu/grants.html, (dostęp 28.06.2016).
Instytut Fundraisingu b. O fundraisingu, http://www.instytutfundraisingu.pl/fundraising/o-fundraisingu.html (dostęp 28.06.2016).
Instytut Fundraisingu c. Technika testu windy – jak wykorzystać ją w fundraisingu? http://www.instytutfundraisingu.pl/e-booki-i-artykuly-o-fundraisingu/technika-testu-windy-%E2%80%93-jak-wykorzystacja-w-organizacji-pozarzadowej.html (dostęp 28.06.2016).
Karwińska A., Sułkowska W. (2008). „Kontrowersje wokół finansowania przedsiębiorczości społecznej”, Ekonomia Społeczna, nr 2.
Król K. (2013). Crowdfunding, od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności. Warszawa: Wydawnictwo Crowdfunding.pl.
Królikowska A. (2008). „Podstawowe zasady finansowania podmiotów ekonomii społecznej”, w: J. Hausner (red.), Finansowanie i otoczenie prawne podmiotów ekonomii społecznej. Kraków: Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie.
Lewandowska K. (2015). „Nie taki grant straszny”, NCK, http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/316936-nietaki-grant-straszny/#more-6323 (dostęp 28.06.2016).
Mazur S., Pacut A. (2008). „Publiczne i publiczno-prywatne źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych, projektów społecznych i zatrudnienia z funduszy strukturalnych”, w: J. Hausner (red.), Wspieranie ekonomii społecznej. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Mazurczak M, Łukasiak P. (2002). Jak przygotować plan zbierania funduszy. Mały poradnik dla fundacji i stowarzyszeń. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii.
MIiR (2015). Polityka Spójności 2014–2020, Informacja prasowa z 26 lutego 2015 roku, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1335/Informacja_prasowa_perspektywa2014_2020.pdf, (dostęp
28.06.2016).
Mika J. (2015). „Fundraising, czyli narzędzia dobrych relacji w ekonomii społecznej”, w: M. Majchrzak (red.), Finanse ekonomii społecznej, tom 1. Szczecin-Poznań: Akademia Lidera WSB w Poznaniu.
Mika J. (red.) (2014). Fundraising. Teoria i praktyka. Kraków: Polskie Stowarzyszenie Fundrisingu.
Pazderski F. (2014). Kolektywne inwestowanie społeczne, Ekonomiaspoleczna.pl, 18.12.2013, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/949609.html (dostęp 28.06.2016).
Pełka W. (2012). „Rynkowe instrumenty finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce”, Ekonomia Społeczna, nr 2.
Płonka M. (2008). „Dylematy finansowania podmiotów ekonomii społecznej”, Ekonomia Społeczna, nr 1.
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. O fundraisingu, http://www.fundraising.org.pl/o-fundraisingu/ (dostęp 28.06.2016).
PWN. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/kultywowac;2565210.html (dostęp 28.06.2016).
Setniewska D. (2015). Informacje o wynikach 1%, NGO.PL, http://portal.ngo.pl/wiadomosc/1670310.html (dostęp 28.06.2016).
SiePomaga (2012). Trudna dola fundraisera, http://blog.siepomaga.pl/2012/05/trudna-dola-fundraisera/ (dostęp: 28.06.2016).
Sobolewski A., Klimek P., Piekutowski J. (red.) (2009). Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej. Szczecin: Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej.
Socha R. (2011). „Jak się marnuje dotacje”, Polityka.pl, 1 grudnia, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/10l/1521424,1,jak-sie-marnuje-dotacje.read (dostęp: 28.06.2016).
Sponsoring (2015). „Wszystkie najważniejsze informacje o sponsoringu”, NGO.PL, http://poradnik.ngo.pl/sponsoring (dostęp 28.06.2016).
Szymańska A., Jegers M. (2014). „The Structure of Capital and Revenue in Social Enterprises”, Ekonomia Społeczna, nr 1.
Świecka B. (2015). „Finansowanie zwrotne podmiotów ekonomii społecznej”, w: M. Majchrzak (red.), Finanse ekonomii społecznej, tom 1. Szczecin-Poznań: Akademia Lidera WSB w Poznaniu.
Tokarz B. (red.) (2005). Fundraising to sztuka, której można się nauczyć. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii.
Wygnański J. (2008). „Ekonomizacja sektora pozarządowego”, Ekonomia Społeczna, nr 1.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Hajduk Ł. (2016). „Fundraising w kontekście podmiotów ekonomii społecznej”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 27-40.