Zagrożenia wynikające z jednoczesnego wdrażania inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego
Threats from the simultaneous implementation of the local initiative and the participatory budget

do pobrania/download PDF

Bartłomiej Biga
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2016.1.03

SŁOWA KLUCZOWE

inicjatywa lokalna, budżet obywatelski, budżet partycypacyjny, społeczeństwo obywatelskie

KEYWORDS

local initiative, participatory budget, civil society

STRESZCZENIE

Tekst ten jest osadzony w tematyce partycypacji społecznej realizowanej w oparciu o formalne mechanizmy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami i ich zrzeszeniami. Celem opracowania jest wskazanie zagrożeń wynikających z jednoczesnego wdrażania inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego. Przedstawione w nim są także propozycje rozwiązań mające minimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych zjawisk w tym kontekście. Jest to wynik doświadczeń związanych z wdrażaniem tytułowych instrumentów w różnych gminach. Zasadnicze trudności w tym obszarze wynikają w dużej mierze z braku zaufania na linii administracja – obywatel (i to w obu kierunkach). Ponadto budżet obywatelski, jako instrument umożliwiający obywatelom realizowanie określonych celów przy mniejszym własnym zaangażowaniu, nie może być wdrażany w sposób konkurencyjny względem inicjatywy lokalnej. Niniejszy tekst zawiera więc propozycję komplementarnego wprowadzenia omawianych instrumentów.

ABSTRACT

This text is embedded in the concept of social participation implemented through the formal mechanisms of cooperation between local government units and residents (and their associations). The aim of the study is to identify the risk which arises from the simultaneous implementation of a local initiative and a participatory budget. The text offers solutions designed to minimize the risk of adverse incidents in this context, too. This is the result of experience with the implementation these instruments in various municipalities. The essential problems in this area is the lack of trust between administration and citizens (in both directions). Moreover, participatory budget gives a chance for a society to achieve specific goals with less self-involvement. Therefore this instrument cannot be implemented in a competitive manner with local initiative. Thus, the text contains a proposal for a complementary coexistence of these instruments.

LITERATURA / REFERENCES

Biga B., Pokora M, Schimanek T. (2015). „Mechanizmy finansowej współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – aspekty prawno-formalne”, w: S. Mazur, A. Pacut, M. Pokora (red.), Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. MSAP UEK: Kraków.
Ćwiklicki M., Frączek M. (red.) (2013). Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej: Kraków.
Kębłowski W. (2013). Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi. Instytut Obywatelski: Warszawa.
Kulig A. (1996). „Regulacje prawne partycypacji społecznej w gminach”, w: G. Prawelska-Skrzypek (red.), Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji: Kraków.
Madej B. (2015). „Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy powiatu i województwa”, w: Bukowski Z., Komosiński S. (red.), Samorząd terytorialny: wybory, praktyka społeczna, gospodarka lokalna. Wydawnictwo UKW: Bydgoszcz.
Makowski G., Sobiesiak P. (red.) (2011). Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010. Instytut Spraw Publicznych: Warszawa.
Pietraszko-Formanek I. (2012). Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych. Krakowska Akademia: Kraków.
Sześciło D., Kudłacz M., Chomątowska M. (2014). Instytucjonalno-finansowe uwarunkowania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi. MSAP UEK: Kraków.
Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej (2009). Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość: Szczecin.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Biga B. (2016). „Zagrożenia wynikające z jednoczesnego wdrażania inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 41-50.