Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo w systemie wsparcia rodziny
Social economy as an important link in the family support system

do pobrania/download PDF

Katarzyna Jagielska, Józefa Matejek
Instytut Pracy Socjalnej
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
os. Stalowe 17, 31-922 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2017.1.02

SŁOWA KLUCZOWE

wsparcie społeczne, ekonomia społeczna, rodzina, senior, opieka nad seniorem

KEYWORDS

social support, social economy, family, senior care

STRESZCZENIE

Zagadnienia dotyczące przeobrażeń współczesnej rodziny są jednym z ważnych problemów w obszarze polityki społecznej. W niniejszym artykule skupiono się na problemach wynikających z przemian demograficznych – zwłaszcza starzenia się ludności, konsekwencją których jest wzrost znaczenia funkcji opiekuńczej rodziny względem najstarszych jej członków. Istotną rolę w tym obszarze odgrywa także ekonomia społeczna, stając się ważnym czynnikiem w systemie pomocy i wsparcia rodziny. Przedsiębiorstwa społeczne mogą wspierać rodziny poprzez świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych. Jest to istotny aspekt działań w obliczu starzenia się społeczeństwa polskiego. Wraz z wiekiem spada sprawność funkcjonalna, pojawia się wielochorobowość, a to skutkuje zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych. Usługi dedykowane seniorom w ramach systemów pomocy społecznej i ochrony zdrowia nie zaspokajają potrzeb wszystkich osób, które ich potrzebują, stąd konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w tym zakresie.

ABSTRACT

Issues related to the transformation of modern family are one of the important problems in the field of social policy. This article focuses on the problems arising from demographic change – particularly the ageing of the population, which consequence is the increasing importance of the family’s caring role to its oldest members. Social economy plays an important role in this area, becoming an important factor in the family help and support system. Social enterprises can support families by providing care services for the elderly. This is an important aspect in the case of the ageing of Polish society. With age, functional capacity decreases, and multiple diseases develop. This results in an increasing demand for care services for the elderly. Services dedicated to seniors under the social welfare and health care systems do not meet the needs for all those who need them. Therefore, a need to look for new solutions in this area exists.

LITERATURA / REFERENCES

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Zrałek M. (2016). „Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania”, w: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski (red.), System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji, propozycja modelu (s. 13–46). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Grewiński M. (2012). „Gospodarka społeczna w UE i w Polsce – między przedsiębiorczością społeczną a CSR”, w: Przedsiębiorczość – stan i perspektywy. Warszawa: WSP TWP w Warszawie.
GUS (2016). Ludność w wieku 60 lat i więcej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Hausner J., Laurisz N., Mazur S. (2007). „Przedsiębiorstwo społeczne – konceptualizacja”, w: J. Hausner (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej (s. 7–20). Kraków: MSAP UEK.
Kawula S. (1999). „Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza”, w: S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
Kawula S. (1999). „Wsparcie społeczne”, w: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (s. 338–341). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I. (2007). Między domem a pracą. Rekomendacje dla polityków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
KPRES (2014). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, www.pozytek.gov.pl/download/files/KPRES_30.04.2014_ost.pdf (dostęp: 13.09.2017).
Leś E. (2009). „Rola trzeciego sektora w polityce społecznej”, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
Maciarz A. (2005). Mały leksykon pedagoga specjalnego. Kraków: Wydawnictwo ,,Impuls”.
Mair J., Robinson J., Hockerts K. (2010). Przedsiębiorczość Społeczna. Warszawa: WSP TWP w Warszawie.
Olubiński A. (1997). „Wsparcie społeczne w pracy socjalno-wychowawczej – zarys problematyki”, w: E. Kantowicz (red.), Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia (s. 18–26). Olsztyn: Wydawnictwo Studium Kształcenia Ustawicznego ,,Glob”.
Pankiv O., Duranowski W. (2014). Przedsiębiorczość społeczna a praca socjalna. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Perek-Białas J. (2013). „Starzenie się ludności – wyzwanie dla podmiotów ekonomii społecznej”, Ekonomia Społeczna, nr 2 (7).
Pikuła N., Jagielska K. (2014). „Ekonomia społeczna w kontekście wyzwań rynku pracy”, Labor et Educatio, nr 2.
Pokora M. (2014). „Ekonomia społeczna w polityce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce”, Ekonomia Społeczna, nr 2.
Sałustowicz P. (2006). „Koncepcje i funkcje ekonomii społecznej”, w: P. Sałustowicz, H. Guzowska (red.), Ekonomia społeczna a bezradność społeczna – perspektywy i bariery. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Sęk H., Cieślak R. (2011). „Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne”, w: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 11–28). Warszawa: PWN.
Szatur-Jaworska B. (2016). Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971–2013. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
Tyszka Z. (1991). Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną. Poznań: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013 poz. 135 z późn. zm.).
Ustawa z dnia z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.).
WHO (2011). Global Health and Ageing. Geneva: World Health Organization/National Institute on Ageing.
www.pck.pl.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Jagielska K., Matejek J. (2017). „Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo w systemie wsparcia rodziny”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 22-31, https://doi.org/10.15678/ES.2017.1.02.