Odpis podatkowy „1%” jako źródło finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – retrospekcja i projekcja poziomu zaangażowania
społecznego

Tax deduction “1%” as a source of financing for the social economy in Poland: Retrospection and projection of the level of social involvement

do pobrania/download PDF

Dorota Jegorow
Katedra Zastosowań Matematyki
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2017.1.04

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, odpis podatkowy „1%”, organizacja pożytku publicznego, sektor pozarządowy

KEYWORDS

social economy, tax deduction “1%”, public benefit organization, non-governmental sector

STRESZCZENIE

Jednym z podstawowych problemów podmiotów klasyfikowanych w ramach kategorii ekonomii społecznej jest utrzymanie niezależności i stabilności finansowej. Tymczasem uzależnienie od wsparcia publicznego zdominowało podstawowe źródła finansowania organizacji pożytku publicznego. W tym kontekście należy również rozpatrywać przychody generowane w ramach odpisu podatkowego „1%”. Ponad dziesięcioletnia obecność tego mechanizmu pozwoliła na zagospodarowanie 49% ogólnej liczby podatników. Wyraźne wyhamowanie tendencji wzrostowej w tym zakresie świadczy o zbliżeniu się do potencjalnego maksimum absorpcyjnego. Sytuacja ta winna skłonić zarówno organizacje pozyskujące wysokie przychody w ramach odpisu podatkowego „1%”, jak i te planujące z tej formy wsparcia skorzystać, do przemyślenia nowej strategii marketingowej.

ABSTRACT

One of the basic problems of social economy entities is maintaining independence and financial stability. Meanwhile, dependence on public support has dominated the main sources of funding for public benefit organizations. In this context, the revenue generated by the “1%” tax deduction should also be considered. Over ten years of this solution existence, 49% of the total number of taxpayers was covered. A marked slowdown in this trend indicates that the potential maximum absorption is approaching. This situation should lead to the rethinking of the new marketing strategy by the organizations earning high revenues under the “1%” tax deduction, and also these, who are planning to use this form of support to potential benefit.

LITERATURA / REFERENCES

Adamiak P. (2014). Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Bulczak G. (2014). „Zastosowanie Google Trends w prognozowaniu zmian na rynku nieruchomości”, Zarządzanie i Finanse, t. 12, nr 4.
Choi H., Varian H. (2012). „Predicting the Present with Google Trends”, Economic Record, Vol. 88.
Cooper C., Mallon K., Leadbetter S., Pollack L., Peipins L. (2005). „Cancer Internet Search Activity on a Major Search Engine, United States 2001–2003”, Journal of Medical Internet Research, 7(3): e36.
CRSG (2013). Porównanie koncepcji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i krajowym na podstawie wieloletnich regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie oraz projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Szczecin: Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Czetwertyński S. (2016). „Konkurencja na rynku jednego procenta”, Społeczeństwo i Ekonomia, nr 1 (5).
Ettredge M., Gerdes J., Karuga G. (2005). „Using Web-based Search Data to Predict Macroeconomic Statistics”, Communications of the ACM, Vol. 48, No. 11.
Goel S., Hofman J.M., Lahaie S., Pennock D.M., Watts D.J. (2010). „Predicting consumer behavior with Web search”, Proc Natl Acad Sci USA, 12; 107(41).
Google Trends, https://trends.google.pl (dostęp: 31.05.2017).
Grzybowska A., Ruszewski J. (2010). Ekonomia społeczna w teorii i praktyce. Suwałki: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.
GUS (2017a). Organizacje pożytku publicznego i 1% (notatka informacyjna). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
GUS (2017b). Projekty unijne: Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES), http://stat.gov.pl/projekty-unijne-w-statystyce/zsmses/ (dostęp: 15.05.2017).
Herbst I. (2012). „Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej w Polsce”. Ekonomia Społeczna, nr 1.
Jegorow D. (2016). „Organizacje pozarządowe jako beneficjent polityki spójności Unii Europejskiej – doświadczenia Polski”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 3 (794).
Jegorow D. (2017a). „Ekonomizacja sektora pozarządowego w Polsce”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 105.
Jegorow D. (2017b). „Organizacje pozarządowe jako podmioty zależne od funduszy pomocowych na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 105.
Kietlińska K. (2015). „Rola 1% w zasilaniu organizacji pożytku publicznego (OPP)”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 403.
KPRES (2014). Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”. M.P. 2014 poz. 811.
Królikowska A. (2005). „Finansowanie instytucji ekonomii społecznej”, Trzeci Sektor, nr 2.
Makowski G. (2011). „Czy mechanizm jednego procentu jest publicznie pożyteczny?”, Trzeci Sektor, nr 24.
MF (2010). Informacja na temat kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2009 rok. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
MF (2016). Informacje dotyczące kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 rok. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
MF (2017). PIT: Statystyki. Ministerstwo Finansów, http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/statystyki/-/document_library_display/8Wpj/view/1182889 (dostęp: 20.05.2017).
MR (2017). Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z POWERa. Ministerstwo Rozwoju, http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Wsparciedla-Podmiotow-Ekonomii-Spolecznej-z-POWERa (dostęp: 25.05.2017).
Perkowski T. (2011). „Mechanizm jednego procentu jako ‘fałszywa’ filantropia”. Trzeci Sektor, nr 24.
Piechota G. (2011). Organizacje pożytku publicznego – w drodze do społeczeństwa obywatelskiego? Katowice: Śląska Biblioteka Cyfrowa.
Piechota G. (2015). Fakty i mity o jednym procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie kreowania społeczeństwa obywatelskiego. Kraków: Universitas.
Solecki S. (2013). „Ekonomia społeczna i jej wrogowie”, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 33.
Vosen S., Schmidt T. (2011). „Forecasting private consumption: survey-based indicators vs. Google trends”, Journal of Forecasting, 30(6).
Waniak-Michalak H., Zarzycka E. (2015), „Wykorzystanie informacji przez darczyńców w Polsce – przykład darowizn 1% podatku dochodowego”, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 139 (83).
Wygnański K. (2016). „Country report: Poland”, w: B. Strečanský, M. Török (red.), Assessment of the Impact of the Percentage Tax Designations: Past, Present, Future. Vienna: ERSTE Foundation.
Yunus M. (2011). Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi. Warszawa: ConCorda.
Yunus M. (2013). Świat bez ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo społeczne. Warszawa: ConCorda.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Jegorow D. (2017). „Odpis podatkowy „1%” jako źródło finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – retrospekcja i projekcja poziomu zaangażowania społecznego”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 48-63, , https://doi.org/10.15678/ES.2017.1.04.