Udział podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych
Participation of social economy entities in public procurement

do pobrania/download PDF

Dorota Moroń
Instytut Politologii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, 51-149 Wrocław
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15678/ES.2018.1.01

SŁOWA KLUCZOWE

podmioty ekonomii społecznej, działalność gospodarcza, zamówienia publiczne, klauzule społeczne

KEYWORDS

social economy entities, economic activity, public procurement, social clause

STRESZCZENIE

Podmioty ekonomii społecznej najczęściej prowadzą działalność gospodarczą, pozyskując w ten sposób środki, które mogą być przeznaczane na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa i realizację celów społecznych. Celem artykułu jest analiza udziału podmiotów ekonomii społecznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jako jednej z form pozyskiwania zleceń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zaprezentowano w nim wyniki badań empirycznych w tym zakresie. W artykule wykorzystano metodę desk research oraz metodę statystyczną w ujęciu ilościowym. Przeprowadzone badania wykazały, że większość podmiotów ekonomii społecznej nie jest zainteresowanych zamówieniami publicznymi i nie bierze udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie niektóre podmioty ekonomii społecznej z powodzeniem wykorzystują takie działania, co pozwala na wskazanie, że zamówienia publiczne mogą stanowić atrakcyjną formę pozyskiwania zleceń.

ABSTRACT

The social economy entities most often run a business activity, thus acquiring funds that can be allocated to the current functioning of the enterprise and the implementation of social objectives. The aim of the article is to analyze the participation of social economy entities in public procurement proceedings as one of the forms of obtaining orders within the framework of business activity. It presents the results of empirical research in this area. The article uses the desk research method and the statistical method in terms of quantity. The conducted research showed that the majority of social economy entities are not interested in public contracts and does not participate in public procurement procedures. At the same time, some social economy entities successfully use such activities, which allows to indicate that public procurement can be an attractive form of obtaining orders.

LITERATURA / REFERENCES

Batko R., Bogacz-Wojtanowska E. (2015). „Przedsiębiorstwa społeczne – poszukiwanie tożsamości pomiędzy celami ekonomicznymi a społecznymi”, Problemy Zarządzania, vol. 13, nr 4, s. 195–206.
Chomątowska M. (2014). „Możliwości wsparcia publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania publiczne”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 21–28.
Minister Rozwoju i Finansów (2016). Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020, Warszawa: Minister Rozwoju i Finansów, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27996/wytyczne_CT9_24.pdf.
Moroń D. (2017). Podmioty ekonomii społecznej a zamówienia publiczne. Diagnoza dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego, Wałbrzych: Fundacja „Merkury”.
MPiPS (2014). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Pacut A. (2015). „Rozwój przedsiębiorczości społecznej – istota i kierunki analizy”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 7–20.
Schimanek T. (2015). „Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 7–20.
Urząd Zamówień Publicznych (2017). Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
Zboroń H. (2015). „Ekonomia społeczna a ekonomia rynku – alternatywa czy dopełnienie?”, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, nr 7, s. 7–19.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Moroń D. (2018). „Udział podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 7-19, https://doi.org/10.15678/ES.2018.1.01.