On meeting collective needs of the local community – selected issues
O zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej – wybrane zagadnienia

do pobrania/download PDF

Monika Augustyniak
Faculty of Law, Administration and International Relations
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2018.1.03

SŁOWA KLUCZOWE

partycypacja społeczna, obligatoryjne i fakultatywne formy zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej poprzez wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, subsydiarność i dekoncentracja

KEYWORDS

social participation, obligatory and optional forms of satisfying collective needs of the local community by supporting and disseminating the self-government idea, subsidiarity and deconcentration

STRESZCZENIE

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza jednego z zadań własnych, które ma na celu zaspokajanie potrzeb wspólnoty lokalnej poprzez wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Przedmiotowa problematyka została przedstawiona w oparciu o obligatoryjne, quasi-obligatoryjne i fakultatywne formy zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w świetle art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym, wraz ze wskazaniem roli i znaczenia organów gminy w strukturze organizacyjnej i funkcjonalnej zaprezentowanych mechanizmów, za pomocą których realizowane jest to zadanie własne gminy. Omówienie przedmiotowego zadania jest istotne z uwagi na to, że stanowi formę realizacji zasady subsydiarności i dekoncentracji we wspólnocie samorządowej.

ABSTRACT

The subject of this article is the analysis of one of own tasks, which aims to satisfy the needs of the local community by supporting and disseminating the self-government idea, including creating conditions for the operation and development of auxiliary units and implementation of programmes to stimulate civic activity. The subject matter has been presented on the basis of obligatory, quasi-obligatory and optional forms of satisfying collective needs of the community in the light of article 7 par. 1 point 17 of the Act on municipal self-government together with an indication of the role and significance of municipal bodies in the organizational and functional structure of the mechanisms presented, with the help of which the municipality’s own task is implemented. Discussing this task is important due to the fact that it is a form of implementation of the principle of subsidiarity and deconcentration in the self-government community.

LITERATURA / REFERENCES

Augustyniak M. (2017a). „O pozorności praw obywatelskich w przestrzeni publicznej na podstawie wybranych mechanizmów partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym” [On the ostensibility of civil rights in public space on the basis of selected mechanisms of social participation in territorial self-government], Przegląd Prawa Publicznego, nr 3.
Augustyniak M. (2017b). Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym [Social participation in territorial self-government in Poland and France. Administrative and legal study on the comparative background]. Warszawa: Wolters Kluwer.
Blicharz J. (1996). „Pozycja prawna stowarzyszeń. Studium prawnoadministarcyjne” [Position of the law on associations. Legal and administrative study], Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, nr 255.
Cioch H. (2011). Prawo fundacyjne [Law on foundations]. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Dolnicki B. (2000). Zadania samorządu terytorialnego [Tasks of territorial self-government], in: R. Mikosz (ed.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza [Legal treatises. A memorial book to commemorate academic work of Professor Antoni Agopszowicz]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M. (2004). Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie [Administrative law. Concepts, institutions, principles in theory and case law]. Warszawa: Difin.
Izdebski H. (2007). „Czym jest ekonomia społeczna” [What is social economy], Ekonomia Społeczna, nr 1.
Małecka-Łyszczek M. (2017). Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne [Cooperation between public administration and social economy entities. Administrative and legal aspects]. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Mączyński M. (2013). „Komentarz do art. 5b” [Commentary to art. 5b], in: P. Chmielnicki (ed.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz [Act on municipal self-government. Commentary]. Warszawa: LexisNexis.
Marchaj R. (2017). „Charakter prawny uchwały w sprawie przeprowadzenia budżetu obywatelskiego” [Legal nature of the resolution on the right to carry out a civic budget], Samorząd Terytorialny, nr 11, p. 5−14.
Mazuryk M. (2012). „Komentarz do art. 5” [Commentary to art. 5], in: M. Karpiuk, M. Mazuryk (ed.), Ustrój miasta stołecznego Warszawy. Komentarz [System of the Capital City of Warsaw. Commentary]. Warszawa: LEX/el.
Moll T. (2016). „Komentarz do art. 7” [Commentary to art. 7], in: B. Dolnicki (ed.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz [Act on the municipal self-government. Commentary]. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC Grupa Wolters Kluwer.
Moskaluk-Łagiewczyk K. (2012). Podmioty ekonomii społecznej w działalności sektora publicznego [Entities of social economy in activities of the public sector], in: J. Blicharz (ed.), Prawne procesy prywatyzacji [Legal privatisation processes]. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
Stasikowski R. (2005). Gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej [Guarantees of municipal self-government in the legal system of the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland]. Bydgoszcz–Katowice: Oficyna Wydawnicza Branta.
Szydło M. (2008). Ustawa o gospodarce komunalnej [Act on municipal management]. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Ura E. (2012). Prawo administracyjne [Administrative law]. Warszawa: LexisNexis Polska Sp. z o.o.
Wacinkiewicz D. (2016). Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych. Studium administracyjnoprawne [Satisfying the needs of self-government communities. Administrative law study]. Warsaw: C.H.Beck.
Wiktorowska A. (2013). „Samorząd terytorialny” [Local self-government], in: M. Wierzbowski (ed.), Prawo administracyjne [Administrative law]. Warszawa: Wolters Kluwer S.A.
Zacharko L. (2017). Innowacyjne rozwiązania w zakresie realizacji zadań publicznych gminy w Polsce i we Francji – modele kontraktowania usług publicznych [Innovative solutions in the implementation of public tasks of the municipality in Poland and France – models for contracting public services], in: B. Dolnicki (ed.), Sposoby realizacji zadań publicznych [Ways of implementing public tasks]. Warszawa: Wolters Kluwer SA..

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Augustyniak M. (2018). „On meeting collective needs of the local community – selected issues”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 33-44, https://doi.org/10.15678/ES.2018.1.03.