Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach oddziału penitencjarnego
An Internal Outplacement Centre in a correctional facility

do pobrania/download PDF

Marek Krzysztof Zając

SŁOWA KLUCZOWE

system pomocy postpenitencjarnej, model aktywizacji społeczno-zawodowej skazanych, program readaptacji społeczno-zawodowej skazanych, Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach oddziału penitencjarnego

KEYWORDS

post-penitentiary assistance system, model of vocational development of inmates, social and vocational readaptation of convicts, Internal Outplacement Centre in a Correctional Facility

STRESZCZENIE

W zakładach karnych tworzy się i wdraża do realizacji innowacyjne, autorskie programy readaptacji społecznej skazanych. Jednym z takich programów jest „Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach oddziału penitencjarnego”, realizowany w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. Program ten stwarza osadzonym możliwość uczestniczenia w rożnego rodzaju działaniach polegających na aktywizacji zawodowej, zdobywania umiejętności poruszania się po rynku pracy wykorzystując w tym celu narzędzie, jakim jest komputer i internet, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, które mogą im pomoc w chwili opuszczenia więzienia.

ABSTRACT

Correctional facilities are developing and implementing innovative and original programmes aimed at social readaptation of inmates. One of such schemes, called An Internal Outplacement Centre in a Correctional Facility, is currently being carried out in the facility in Nowy Sącz. This programme offers inmates an opportunity to participate in various activities in the field of vocational development, to acquire labour market navigation skills using such tools as computer literacy and the internet, and obtain new qualifications, which may help them rejoin the society once they are released.

LITERATURA / REFERENCES

Berg-Peer J. [2004], Outplacement w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Europejska [2006], Europejska polityka zatrudnienia, „Jobland.pl”, 2 września 2006, dostępne na: www.jobland.pl/Europejska-Polityka-Zatrudnienia-a-125.html (15.07.2011).
Informacja [2011], Informacja o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, dostępne na: http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-roczna/ (15.07.2011).
Karczewski T. [2004], Pomoc postpenitencjarna, [w:] Zagadnienia penitencjarne – skrypt dla słuchaczy szkoły podoficerskiej SW, Wydawnictwo CZSW, Kalisz.
Moskal Z. [2002], Raport z realizacji programu Bezrobocie - co robić? Podręcznik outplacementu, Wydawnictwo, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Passport [2006], Passport to Freedom – Context and Conclusions, Lisbon (23-24 October).
Podstawowe [2003], Podstawowe Problemy Więziennictwa, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 38-39,Warszawa.
Program [2011], Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – Lista projektów, dostępne na: www.equal.org.pl/baza.php?M=3&lang=pl (15.07.2011).
Puszczewicz B. i in. [2007], EQUAL – nowe szanse dla byłych więźniów, Wydawnictwo Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa.
Roczna informacja [2011], Roczna informacja statystyczna za rok 2010, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny zarząd Służby Więziennej,Warszawa.
Sobczak K. [2009], Europa ma problem z więźniami, dostępne na: http://lex.pl/?cmd=artykul,3104.
Szymanowski T. [2004], Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, PWN,Warszawa.
Szymanowski T. [1989], Powrót skazanych do społeczeństwa, PWN, Warszawa.
The Equal Policy [2007], The Equal Policy Forum – On Prevention or Re – Imprisonment, materiały konferencyjne, Warszawa.
Zając M. K. [2009], Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach więzienia, [w:] T. Grabiński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Tom 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce.

Akty normatywne
Kodeks Karny Wykonawczy, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, a także pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, jak również szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz przeznaczania Śródków z tego funduszu na taką pomoc (Dz.U. z 2005 r., Nr 69, poz. 618).
Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 79, poz. 523).
Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593).
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001).
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Zając M.K. [2011], Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach oddziału penitencjarnego, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 35-46.