Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce: wybrane wyniki badania i kluczowe wyzwania
Monitoring social enterprises in Malopolska: Selected findings and key challenges

do pobrania/download PDF

Maciej Frączek, Seweryn Krupnik, Agnieszka Pacut, Anna Szczucka

SŁOWA KLUCZOWE

badania, monitoring, przedsiębiorstwa społeczne, Małopolska

KEYWORDS

research, monitoring, social enterprises, Malopolska

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników monitoringu przedsiębiorstw społecznych (PS) w Małopolsce. Monitoringiem objęto w okresie od kwietnia do czerwca 2010 r. Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, spółdzielnie socjalne, spółki prawa handlowego o charakterze non-profit, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, fundacje oraz stowarzyszenia. Przedstawione zostały wyniki dotyczące potencjału ludzkiego, działalności ekonomicznej a także potencjału współpracy przedsiębiorstw społecznych z ich otoczeniem. Podsumowaniem rozważań dotyczących wyników jest zestawienie kluczowych wyzwań przed ktorymi stoją przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce.

ABSTRACT

The article presents selected findings from the monitoring of social enterprises in Malopolska, which was conducted from April until June 2010 and involved Social Integration Centres, Vocational Development Enterprises, social cooperatives, non-profit companies and commercial law partnerships, disabled and blind workers’ cooperatives, foundations and associations. The article discusses the findings concerning human resources potential, economic activity and the capacity of social enterprises to cooperate with their environment. In conclusion, the authors present a list of key challenges faced by this group of enterprises in Malopolska.

LITERATURA / REFERENCES

Defourny J. [2004], Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie. Koncepcja i rzeczywistość, [w:] Ekonomia Społeczna Kraków 2004.
II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej. Materiały, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Kraków.
Frączek M. i inni [2010a], Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce, ROPS w Krakowie, dostępne na: www.wortales.rops.krakow.pl/files/pdf/Pakt/Grupa-%20robocza%20ds%20monitoringu/MPS_Raport_wersja_ostateczna_Z_ANEKSEM_SPH%5B1%5D.pdf [05.03.2011].
Frączek M. i inni [2010b], Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce – konceptualizacja, „Ekonomia Społeczna”, nr 1/2010 (1), MSAP UEK, Kraków.
Gumkowska M. i inni [2008], Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2008, Stowarzyszenie
Klon/Jawor, Warszawa.
Guz H., Mituś A. [2010], Analiza wsparcia ekonomii społecznej w ramach poddziałania 7.2.2 PO KL na lata 2007-2013, ekspertyza opracowana na zlecenie MSAP UEK w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, maszynopis, Kraków.
Hausner J. [2008], Czy finansowanie ze środków publicznych psuje przedsiębiorczość społeczną, „Ekonomia Społeczna” nr 2
Herbst I. [2008], Analiza możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, BankDnB NORD, maszynopis.
Herbst J. [2008], Pole przedsiębiorczości społecznej w Polsce, [w:] J. Hausner, A. Giza-Poleszczuk (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa.
Krupnik S. [2011], Sprawozdanie z badania opinii nt. Skuteczności realizowanych interwencji służących rozwojowi ekonomii społecznej w Małopolsce, ROPS, Kraków.
Nałęcz S. [2008], Gospodarka Społeczna w Polsce. Wyniki badań 2005-2007, ISP PAN, Warszawa.
Nałęcz S. i inni [2010], Wstępna informacja nt. wyników ‘Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1)’ zrealizowanego w 2009 r., Departament Badań Społecznych GUS, Warszawa.
Stryjan Y. [2005], Socjaldemokracja, rynek pracy i trzeci sektor – przypadek szwedzki, tłum. Ryszard Szarfenberg, dostępne na: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/stryjan.pdf [05.03.2011].
Tragasz M. i inni [2009], Przegląd badań podmiotów ekonomii społecznej na świecie. Raport z analizy danych zastanych, dostępne na: www.es.malopolska.pl/files/pdf/Pakt/Grupa%20robocza%20ds%20monitoringu/raport_desk%20research[2].pdf ).
Szimanek T. [2011], Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych, dostępne na: www.isp.org.pl/uploads/filemanager/ISPKlauzulespo.wpolpzp-T.Schimanek.pdf, [20.06.2011].
Wygnański J.J., Frączak P. [2006], Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, dostępne na: http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2006_1_es_teksty.pdf#zoom=100 [9.03.2011].
Wyniki [2008], Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor,Warszawa.
Yunus M. [2011], Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, ConCorda, Warszawa
Zmiany [2011], Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, 2010 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.

.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Frączek M., Krupnik S., Pacut A., Szczucka A. [2011], Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce: wybrane wyniki badania i kluczowe wyzwania, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 47-60.