Potencjał spółdzielni w zaspokajaniu niektórych potrzeb państwa i społeczeństwa – wprowadzenie do dyskusji
The co-operatives potential in meeting certain needs of state and society – introduction to debate

do pobrania/download PDF

Joanna Brzozowska-Wabik

SŁOWA KLUCZOWE

spółdzielnia, spółdzielnia uczniowska, Międzynarodowy Rok Spółdzielczy, usługi społeczne, przedsiębiorczość, społeczność lokalna, zatrudnienie

KEYWORDS

co-operative, student co-operative, International Year of Co-operative Movement, social services, entrepreneurship, local co-operative, employment

STRESZCZENIE

Spółdzielczość w wielu regionach świata stanowi ważny element gospodarki – tworząc stabilne miejsca pracy i przyczyniając się do wzrostu PKB. W Polsce ten sektor przeżywa duże trudności w dostosowaniu się do ciągle zmieniającego się rynku. Jednak pomimo wielu barier w funkcjonowaniu, spółdzielcza forma posiada ogromny potencjał do zaspokajania niektórych potrzeb państwa i społeczeństwa. Do jej atrybutów można z pewnością zaliczyć: zdolność do tworzenia stabilnych miejsc pracy, umiejętność dostarczania określonych usług społecznych w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych i odpowiedzialnych społecznie wśród młodzieży. Z pewnością potrzebne są jednak zmiany w prawodawstwie, aby spółdzielcza forma mogła być częściej wykorzystywana. Zmiany te powinny zmierzać w kierunku jej unowocześnienia, dostosowania do warunków wolnego i dynamicznego rynku, przy jednoczesnym zachowaniu instrumentów pozwalających na realizację w praktyce międzynarodowych zasad spółdzielczych.

ABSTRACT

The co-operative movement in many regions of the world constitutes the important element of economy – by creating stable workplaces and contributing to the GNP. In Poland the sector meets a number of difficulties in self adjustment to constantly transforming market. However, despite many barriers in operation, the form of co-operative possesses huge potential in meeting certain needs of state and society. Its attributes include: ability to create workplaces, ability to deliver certain social services as a reaction to emerging needs and forming among the youth the attitudes that are business and socially responsible. Obviously, some changes in legislation are highly desirable in order to make more frequent use of the co-operative form. Those changes ought to be directed towards its modernisation, adjustment to free and dynamic market but at the same time providing instrument enabling practical introduction of international principles of the co-operative movement.

LITERATURA / REFERENCES

Bórkowska K. [b.r.], Spółdzielnia uczniowska, Poznań (materiał niepublikowany).
Brzozowska J. [2012], Dylematy spółdzielczości, dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl.
Brzozowska J., Rompel Ł. [2009], Analiza kluczowych czynników sukcesu oraz kluczowych barier rozwoju spółdzielni usług medycznych, [w:] Spółdzielczość w systemie opieki zdrowotnej i społecznej. Szanse i możliwości, KRS, Warszawa.
Domagalski A. [2009], Spółdzielczość w systemie opieki zdrowotnej i społecznej. Szanse i możliwości – wystąpienie wprowadzające do konferencji, [w:] Spółdzielczość w systemie opieki zdrowotnej i społecznej. Szanse i możliwości, KRS, Warszawa.
Frączak P., Skrzypiec R. [2011], Kondycja spółdzielczości pracy oraz wizje jej rozwoju, Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej, Warszawa.
Global 300 [2006], The World’s Major Co-operatives and Mutual Businesses. Global 300, an ICA Initiative, 2006 Edition, Calverts, Geneva.
ILO [2011], Global Employment Trends 2011: The Challenge of the Jobs Recovery, International Labour Office, Geneva.
ILO [2012], Global Employment Trends 2012: Preventing a Deeper Jobs Crisis, International Labour Office, Geneva.
KRS [2009], Spółdzielczość Uczniowska. Zbiór podstawowych przepisów i dokumentów, Krajowa Rada Spółdzielcza, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Kraków.
KRS [2010], Raport o spółdzielczości polskiej, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
Krysiak I. [2005], Informacja o sektorze spółdzielczym w Polsce, Opracowanie dla Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE, Warszawa, dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl.
KWE [2004], O promowaniu spółdzielni w Europie, Krajowa Rada Spółdzielcza, Komisja Wspólnot Europejskich, Warszawa.
Makowski G. [2010], Spółdzielnie uczniowskie raczej nie będą mieć własnej ustawy, dostępne na: www.decydujmyrazem.pl/prawo/monitoring_prawa/spoldzielnie.
MZS [2012], Dane statystyczne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, dostępne na: www.ica.coop/coop/statistics.html.
Piechowski A. [2009], Spółdzielczość w ochronie zdrowia i opiece społecznej – niektóre doświadczenia polskie i światowe, [w:] Spółdzielczość w systemie opieki zdrowotnej i społecznej. Szanse i możliwości, KRS, Warszawa.
Roelants B., Dovgan D., Eum H., Terrasi E. [2012], The Resilience of the Cooperative Model. How Worker Cooperatives, Social Cooperatives and other Worker-owned Enterprises Respond to the Crisis and its Consequences, CECOP, Brussels.
Sejm RP [2010], druk nr 3421, Projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich, Warszawa.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Brzozowska-Wabik J. [2012], Potencjał spółdzielni w zaspokajaniu niektórych potrzeb państwa i społeczeństwa – wprowadzenie do dyskusji, „Ekonomia Społeczna”, nr 2, s. 9-15.