Rynkowe instrumenty finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce
Market instruments of financing social enterprises in Poland

do pobrania/download PDF

Wanda Pełka

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorczość społeczna, finansowanie rynkowe, społeczne instytucje finansowe

KEYWORDS

social entrepreneurship, market financing, social finance institution

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest określenie możliwości rozwoju finansowania opartego na mechanizmach rynkowych w sektorze ekonomii społecznej. Realizacji postawionego celu posłużyło zaprezentowanie czynników determinujących dostęp podmiotów społecznych do potencjalnych źródeł kapitału oraz struktury finansowania przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na działalność społecznych instytucji finansowych, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, a także nowe programy wsparcia na bazie instrumentów inżynierii finansowej. Możliwości wykorzystania instrumentów rynkowych w finansowaniu sektora ekonomii społecznej zostały zidentyfikowane i przedstawione w ujęciu analizy SWOT.

ABSTRACT

The aim of this article is to identify opportunities to develop market financing in social economy sector in Poland. This article discusses determinants of access for social enterprises to potential sources of capital and financing structure of social entrepreneurship in Poland. Particular attention was paid to activity of social finance institution, loan and guarantee funds, as well as new support programs based on financial engineering instruments. The possibility of applying market-based instruments in the financing of the social economy sector have been identified and described in terms of a SWOT analysis.

LITERATURA / REFERENCES

Balon K. [2006], Gospodarka społeczna w Niemczech – wybrane aspekty, FISE, Warszawa.
Fundacja [2011], Notatka z III Ogólnopolskiego Spotkania OWES, Warszawa (26/27 maja).
Frączak P., Wygnański J. [2008], Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju, FISE, Warszawa.
GUS [2011], Raport końcowy z pomiaru wpływu EFS na poziom zatrudnienia i ekonomizację podmiotów ekonomii społecznej w ramach badania SOF-1 za rok 2010, GUS, Warszawa (29 lipca).
Hausner J. [2008], Ekonomia społeczna i rozwój. Ekonomia społeczna. Teksty nr 12, FISE, Warszawa.
Herbst I. [2008], Analiza możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, Bank DnB NORD, Warszawa.
Izdebski H., Małek M. [2007], Formy prawne przedsiębiorczości społecznej w Polsce, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Kaźmierczak T., Rymsza M. [2007], Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Królikowska A. [2005], Finansowanie instytucji ekonomii społecznej, „Trzeci Sektor” nr 2.
Królikowska A. [2007], Finansowanie instytucji ekonomii społecznej, [w:] T. Kazimierczak, M. Rymsza, Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
MRR [2012], Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa (20 marca).
MPiPS [2011], Pilotażowy program finansowania przedsiębiorstw społecznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa (11 lipca).
Płonka M. [2008a], Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej, „Ekonomia Społeczna” nr 1.
Płonka M. [2008b], Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna”, nr 2.
Waszak Ł. [2010], Finansowanie ekonomii społecznej w Polsce. Wyzwania na przyszłość. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa.
Wygnański J.J. [2008], Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność, Klon/Jawor, Warszawa.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Pełka W. [2012], Rynkowe instrumenty finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, „Ekonomia Społeczna”, nr 2, s. 41-50.