Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne
Social value added of mutual insurance companies in Poland - theoretical and practical aspects

do pobrania/download PDF

Maria Płonka
Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Department of Risk Management and Insurance, Cracow University of Economics
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: plonkam(at)uek.krakow.pl, cracovia123(at)op.pl

SŁOWA KLUCZOWE

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, społeczna wartość dodana

KEYWORDS

mutual, social added value

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest teoretyczna identyfikacja i praktyczna weryfikacja społecznej wartości dodanej realizowanej przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w Polsce. W artykule postawiono tezę, że strategiczne pole percepcji na osi "ekonomizacja-socjalizacja" w przypadku TUW jest bardziej zbliżone do pola zajmowanego przez sektor biznesowy o wysokim stopniu socjalizacji (np. realizujący model społecznej odpowiedzialności biznesu), niż przez podmioty ekonomii społecznej. W konsekwencji zakres działalności społecznej TUW na tle innych podmiotów ekonomii społecznej jest niewielki. Weryfikacja tej tezy nastąpiła w efekcie zaprezentowania specyfiki TUW jako podmiotów ekonomii społecznej, na podstawie konstrukcji miernika społecznej wartości dodanej oraz badań empirycznych związanych z kreowaniem społecznej wartości dodanej w TUW (w świetle analizy ich statutów oraz obszarów aktywności społecznej).

ABSTRACT

This article aims at theoretical identification and practical verification of the social added value produced by mutual insurance companies (TUW) in Poland. The thesis that in case of mutuals the strategic field of perception on the axes: “economization-socialization” is more akin to a field occupied by the business sector with a higher degree of socialization (e.g. implementing CSR model) than the social economy. As a result, the range of social activities of the mutuals is small in relation to other social economy entities. The thesis has been verified by exploring the specificity of mutuals as the social economy entities, basic structure of social value-added measure and empirical research related to creating social value in the light of mutuals statutory documents analysis and research on the areas of the mutuals social activity.

LITERATURA / REFERENCES

Biuletyn Roczny [2011], Rynek ubezpieczeń (dostępne na: www.knf.gov.pl).
Dobija D. [2004], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
Dobija M. [1997], Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Głowacki J., Płonka M., Rosiek K. [2012], Wybrane metody oceny społeczno-ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej, [w:] M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej, MSAP UEK, Kraków.
Kotowska O., Nałęcz S., Załęski P. [2008], Ekonomiczna i społeczna aktywność towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w Polsce, Raport Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
Kuchlewska M. [2003], Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Kuchlewska M. [2010], „Odwzajemnianie” towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, Zeszyt 9 (2), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Leśniewski M. [2011], Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom Organizatora, Toruń.
Measuring Real Value. A DIY Guide for Social Return on Investment (www.neweconomics.org).
Micherda B. [2001], Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem, Zakamycze, Kraków.
Mutual Insurance in Figures [2007], An Overview of the Mutual Insurance Landscape in Europe, AISAM, Bruksela (dostępne na: www.aisam.org).
Mutual Market Share 2007-2008 & Global 500, International Cooperative and Mutual Insurance Federation,ICMIF, maj 2010 (dostępne na: www.icmif.org).
Płonka M. [2006], Instytucje ekonomii społecznej i zasadność ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce, „Acta Academiae Modrevianae”, „Zeszyty Naukowe” KSW, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Płonka M. [2008a], Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, [w:] Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
Płonka M. [2008b], Dylematy finansowania podmiotów ekonomii społecznej, „Ekonomia społeczna”, nr 1.
Płonka M. [2008c], Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej, „Ekonomia społeczna” nr 2.
Płonka M. [2008d], Ocena atrakcyjności oferty ubezpieczeń towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na tle ofert ubezpieczeniowych spółek akcyjnych, „Acta Academiae Modrevianae”, „Zeszyty Naukowe” KSW, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Płonka M. [2011], Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń, „Zeszyty Naukowe”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 11.
Porter M.E. [2006], Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Sangowski T. (red.) [2001], Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Zeszyt 108, Poznań.
Social Return on Investment – for Social Investing [2009], Cabinet Office of the Third Sector, suplement do A guide to Social Return on Investment (dostępne na: www.thesroinetwork.org oraz www.sroi-uk.org).
Statuty 10 TUW w Polsce: TUW TUW, TUW SKOK, TUW Rejent Life, TUW Cuprum, TUW Concordia Polska, TUW Florian, Pocztowe TUW, TUW TUZ, TUW MACIF Życie, TUW Bezpieczny Dom.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Płonka M. [2013], Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 20-31.