Bolsa Família – innowacyjna metoda walki z wykluczeniem społecznym w Brazylii
Bolsa Família – innovative action struggling social exclusion in Brazil

do pobrania/download PDF

Wojciech Duranowski

Dział Współpracy i Projektów Międzynarodowych / Department of Cooperation and International Projects
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie / Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw
ul. Pandy 13
02-202 Warszawa
e-mail: wduranowski(at)wspkorczak.eu

SŁOWA KLUCZOWE

Bolsa Família, warunkowe transfery pieniężne, programy społeczne, wykluczenie społeczne, redukcja ubóstwa

KEYWORDS

Bolsa Família, conditional cash transfers, social programs, social exclusion, poverty reduction

STRESZCZENIE

W ramach artykułu autor przedstawia jeden z dwóch największych programów opartych na warunkowych transferach pieniężnych na świecie – Bolsa Familia w Brazylii (BF). Program ten dociera aktualnie do blisko 13 mln gospodarstw domowych, tj. 22,7% ogółu gospodarstw domowych w Brazylii. Jak wskazują badania, jest on skutecznym narzędziem redukcji biedy oraz zmniejszania nierówności społecznych na terenie kraju. W ramach programu rząd Brazylii realizuje cele związane z edukacją, zdrowiem oraz tworzeniem kapitału ludzkiego przyszłych pokoleń. Artykuł przedstawia strukturę, mechanizmy działania i zasady programu BF w szerszym kontekście programów społecznych realizowanych przez Brazylię w ramach priorytetu władz kraju – osiągnięcia Milenijnego Celu Rozwoju ONZ nr 1, czyli eliminacji głodu oraz skrajnego ubóstwa na terenie całego kraju do 2015 r.

ABSTRACT

The paper describes one of two largest conditional money transfer program in the world – Bolsa Familia in Brazil. Until now, program has reached up to 13 million households and according to research studies it is the effective tool for poverty reduction and for diminishing social inequalities in Brazil. Within the framework of the program, the government of Brazil attempts to achieve its objectives related to education, health and human capital development of next generations. In the article the Author presents structure, mechanisms and regulations of Bolsa Familia program in the wider context of social programs implemented in Brazil in line with priority of Brazilian government aiming at the Millennium Development Goal no 1 of United Nations, i.e. to eradicate extreme poverty and hunger by 2015.

LITERATURA / REFERENCES

Cardoso Eliana, Andre Portela Souza [2004], The Impact of Cash Tranfers on Child Labour and School Attendance in Brazil, Working Paper No. 04-W07, Vanderbilt University, Nashville, USA.
Duarte G.B. i in. [2009], Programa Bolsa Familia: Impacto das Transferencias sobre os Gastos com Alimentos em Familias Rurais, Revista de Economia e Sociologia Rural (Brazilian Review of Agricultural Economics).
Duranowski W. [2012], Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Bangladeszu za pomocą modelu mikrokredytu opartego na kapitale społecznym, [w:] Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej – pomoc społeczna i aktywna integracja, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
Fizbein A. i in. [2009], Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty, The World Bank, Washington DC.
Glewwe P., Kassouf A.L. [2011], What is the Impact of Bolsa Familia Programme on Education, International Policy Centre for Inclusive Growth, No. 107.
Medici A. [2011], Impacts on Conditional Cash Transfers on Health Status: The Bolsa Familia Program in Brasil, The World Bank, Harvard Conference: New Strategies for Health Promotion.
Mourao Luciana et Anderson Macedo de Jesus [2012], Bolsa Familia (Family Grant) Programme: An Analysis of Brazilian Income Transfer Programme, “The Journal of Field Actions”, No. 4.
Santos Leonor Maria Pacheco [2011], The Brazilian Experience with Conditional Cash Transfers: A Successful Way to Reduce Inequity and to Improve Health, conference paper for World Conference on Social determinants of Health, Rio de Janeiro, Brazylia.
Santos Luiz Marcelo Vídero Vieira [2010], Bolsa Familia Programme: Economic and Social Impacts under the Perspective of the Capabilities Approach, University of London, London.
Soares Fabio Veras i in. [2007], Evaluating the Impact of Brazil’s Bolsa Familia: Cash Transfer Programmes in Comparitive Perspective, International Poverty Centre of UNDP.
Soares Fabio Veras [2011], Brazil’s Bolsa Familia: A Review; Economic and Political Weekly.
Soares Sergei [2012], Bolsa Familia: Its Design, Its Impacts and Possibilities for the Future, IPEA Institute Working Paper, No. 89.
The Economist [2008], Happy Families (7.02.2008).
The Economist [2010], How to Children out of Jobs and into School: Brasil’s Bolsa Familia (29.07.2010).
Ministerstwo Rozwoju Społecznego oraz Walki z Ubóstwem Brazylii [2012], Plano Brasil Sem Miseria: Brazil without extreme poverty plan, Brazylia.
World Bank [2004], Inequality and Economic Development in Brazil: A World Bank country study, World Bank Publications.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Duranowski W. [2013], Bolsa Família – innowacyjna metoda walki z wykluczeniem społecznym w Brazylii, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 58-69.