Konceptualizacja kapitału etycznego w przedsiębiorstwie społecznym
Conceptualising Ethical Capital in Social Enterprises

do pobrania/download PDF

Mike Bull, Rory Ridley-Duff, Doug Foster, Pam Seanor (tł. Robert Chrabąszcz)

Department of Management, Manchester Metropolitan University
Oxford Road, Manchester, M15 6BH, Wielka Brytania
e-mail: m.bull(at)mmu.ac.uk

Department of Management, Sheffield Business School, Sheffield Hallam University
Howard Street, Sheffield S1 1WB, Wielka Brytania
e-mail: r.ridley-duff(at)shu.ac.uk

University of Surrey
Guildford, Surrey, GU2 7XH, Wielka Brytania
e-mail: D.Foster(at)surrey.ac.uk

Faculty of Business and Law, University of the West of England
Coldharbour Lane, Bristol BS16 1QY, Wielka Brytania
e-mail: Pam.Seanor(at)uwe.ac.uk

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorstwo społeczne, etyka biznesu, definicja, moralność, kapitał etyczny

KEYWORDS

social enterprise, business ethics, definition, morality, social capital

STRESZCZENIE

Cel – W obecnym kontekście kultury masowej, w którym uwaga zwrócona jest na sektor bankowy i wynagrodzenia bankowców, kapitalizm monopolistyczny, globalne ocieplenie i rozwój zrównoważony olbrzymią rolę odgrywają etyka i moralność [Giroux, 1994]. Zadziwiający jest jednak fakt, jak niewiele uwagi poświęca się tym kwestiom w narracjach konceptualizujących przedsiębiorstwo społeczne lub przedsiębiorczość społeczną, czy też w badaniach naukowych dotyczących tego sektora. Obecne konceptualizacje przedsiębiorstwa społecznego nie odnoszą się w sposób satysfakcjonujący do idei ruchu, który jest orędownikiem modelu przedsiębiorstwa społecznego działającego w sposób bardziej biznesowy niż organizacje pozarządowe, będącego bardziej przedsiębiorczym w świadczeniu usług społecznych; wykorzystującego modele biznesowe, jednak nie czyniąc tego wyłącznie w celu osiągnięcia zysku. Koncentracja na gospodarce zakłada istnienie modelu biznesu, charakteryzującego się dużymi napięciami. Koncentracja na kapitale społecznym ukazuje inne ramy odniesienia, jednak obie konceptualizacje nie są w stanie w pełni opisać zjawiska określanego mianem przedsiębiorstwa społecznego. Celem tego artykułu jest wypełnienie tej luki. Kapitał etyczny stanowi tutaj alternatywę i nieprzyjmowaną jak dotychczas konceptualizację w obszarze nauki o przedsiębiorstwie społecznym. Projekt/metodologia/podejście – artykuł na charakter eksploracyjny – jest elementem procesu teoretyzowania, łączącego perspektywy autorów wobec zjawiska kapitału etycznego, po to by zaproponować nowe ramy odniesienia dla przedsiębiorstwa społecznego. Celem artykułu jest zbadanie części zagadnień dla przeprowadzenia dalszych badań. Jako autorzy uważamy, że teoretyczna eksploracja tego tematu jest niezwykle ważna i wraz z dyskusją akademicką może spowodować pożądaną reakcję. Wszyscy potrzebujemy dalszych badań o charakterze bardziej szczegółowym. Rozpoczynamy je nakreślając obecne konceptualizacje przedsiębiorstwa społecznego, następnie przenosimy je w teoretyczny obszar szeroko rozumianego kapitału etycznego, odnosząc się do trzech zagadnień; wątek 1 opiera się na debacie o poziomach kapitału etycznego tworzącego pomost między sektorem prywatnym i społecznym. W wątku 2 dokonuje się dekonstrukcja etyki przedsiębiorstwa społecznego, a w wątku 3 podniesione są kwestie agendy moralnej kreowanej przez typowego przedsiębiorcę lub zagadnienie większego dobra wnoszonego przez przedsiębiorcę krytycznego i twórczego moralnie. Wnioski – podstawowy cel artykułu to zainicjowanie procesu debaty intelektualnej o pojęciu kapitału etycznego w przedsiębiorstwach społecznych. Wnioski autorów są fundamentem dla dalszych pytań badawczych, na które należy odpowiedzieć, celem pełnego skonstruowania koncepcji. Oryginalność/wartość – przyjmuje się, że obecny ekonomiczny paradygmat neoklasyczny stawia na egoistyczny interes jednostki i przyczynia się do erozji moralnych fundamentów wspólnot społecznych. W rezultacie społeczność zostaje pozostawiona sama sobie z problemem niskich wartości etycznych. W założeniu artykułu przedsiębiorstwa społeczne, bardziej niż inne formy organizacji, maksymalizują wartości etyczne i jako takie tworzą wartość etyczną niezależnie od swoich celów i misji. Wartość artykułu polega na zrozumieniu kwestii przedsiębiorstwa społecznego, wykorzystując odnowione spojrzenie na jego konceptualizację. Obecna literatura przedmiotu wykorzystana jest w przyjętej przez autorów perspektywie krytycznej. Artykuł rzuca nowe światło na rozumienie tego sektora ekonomii społecznej, proponując praktykom, agencjom wspierania biznesu oraz przedstawicielom nauki koncepcję, która nie została jeszcze eksplorowana. Słowa kluczowe – przedsiębiorstwo społeczne, etyka biznesu, definicja, moralność, kapitał etyczny. Typ artykułu – konceptualny.

ABSTRACT

Purpose – In popular culture, ethics and morality are topical (Giroux 1994), heightened by recent attention to the banking industry and pay awards, monopoly capitalism, global warming and sustainability. Yet, surprisingly, little attention is given to these in the narrative of the conceptualisation of social enterprise or social entrepreneurship – nor in the academic research on the sector. Current conceptualisations of social enterprise fail to fully satisfy the spirit of the movement which advances a narrative that social enterprises: are more like businesses than voluntary organisations; are more entrepreneurial than public service delivery; use business models but are not just in it for the money. A focus on the economic implies a business model where deep tensions lie. A focus on social capital offers a different frame of reference, yet both these conceptualisations fail to fully identify the phenomenon that is social enterprise. The objective of this paper is to fill that gap. Ethical capital is offered here as an alternative and unrecognised conceptualisation in the field of social enterprise. Design/methodology/approach – This paper is exploratory in nature – a tentative piece of theorising that brings together the authors’ perspectives on ethical capital to offer a new frame of reference on social enterprise. It sets out to investigate some of the issues in order to provoke further research. As authors, we felt it important to theoretically explore the concept and discuss several themes to provoke a response. All need further research to tease out the detail. We start by outlining the current conceptualisations of social enterprise, then move on to theorising ethical capital using three broad themes; theme 1 discusses the levels of ethical capital, bridging from the private sector into the social sector. Theme 2 deconstructs the ethics of social enterprise and theme 3 questions moral agency through a conventional and enforcing enterpriser or the greater good through a critical and creative moral enterpriser. Findings – This paper very much aims at starting the process of intellectual debate about the notion of ethical capital in social enterprises. The conclusions of this paper outline further research questions that need to be addressed in order to fully develop this concept. Originality/value – It is argued that the current ideology of the neo-classical economic paradigm pursues interests towards the self and erodes the moral basis of association. The outcome leaves society with a problem of low ethical virtue. The implications of this paper are that social enterprises maximise ethical virtue beyond any other form of organisation and as such create value beyond their missions and values. This paper offers value in the understanding of social enterprise through fresh insight into its conceptualisation. A critical perspective is adopted toward the current literature. This paper sheds new light on our understanding of the sector, providing practitioners, business support agencies and academics alike with a conceptualisation that has not been explored before.

LITERATURA / REFERENCES

Allen B. [2005], Social Enterprise: Through the Eyes of the Consumer, ”Social Enterprise Journal”, Vol. 1: 57-77.
Alter K. [2004], Social Enterprise Typology (dostępne na: www.virtueventures.com/settypology.pdf (sierpień 2006).
Amin A., Cameron A., Hudson R. [2002], Placing the Social Economy, Routledge, London.
Becker H. [1963], Outsiders, The Free Press, New York.
Blumer H. [1969], Symbolic Interactionism: Perspective & Method, NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Bornstein D. [2004], How To Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, Oxford University Press, Oxford.
Clark J.M. [1936], Economics and Modern Psychology, Preface to Social Economics (1936), cyt. za: K.W. Kapp (1950) Schocken Books New York.
Collins D. [1997], The Ethical Superiority and Inevitability of Participatory Management as an Organizational System, “Organization Science”, Vol. 8, No. 5, s. 489-507.
Dart R. [2004], The Legitimacy of Social Enterprise, “Nonprofit Management & Leadership”, Vol. 14, No. 4, s. 411-424.
Davidsson, Low oraz Wright [2001], Editors Introduction: Low and MacMillan Ten Years On: Achievements and future direction for Entrepreneurship research, “Entrepreneurship Theory and Practice”, 25, s. 4.
Dees G. [1998], Enterprise Non-profits, “Harvard Business Review”, Vol. 76, No. 1, s. 55-67.
Defourny J. [2001], Introduction: From Third Sector to Social Enterprise, [w:] C. Borzaga, J. Defourny (eds) The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London.
Dewey J. [1958], Democracy and Education, Macmillan, New York.
Doherty B., Foster G., Mason C., Meehan J., Rotheroe N., Royce, M. [2009], Management for Social Enterprise, Sage Publications, London.
Drayton B. [2005], Where the Real Power Lies, “Alliance”, Vol. 10, No. 1, s. 29-30.
Emerson J., Bonini, S. [2004], The Blended Value Map (dostępne na: www.blendedvalue.org, styczeń 2007).
Evers A. [2001], The Significance of Social Capital in Multiple Goal and Resource Structure of Social Enterprises, [w:] C. Borzaga, J. Defourny (eds) The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London.
Friedman M. [1962], Capitalism and Freedom, University of Chicago, Chicago.
Friedman M. [1993], The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The NewYork Times Sunday Magazine, 13 września 1970, przedruk [w:] Jennings MM, Business ethics, 4th ed. Mason, OH: Thomson; 2003, s. 41-46.
Giroux H. [1994], Disturbing Pleasures: Learning Popular Culture, Routledge, London.
Gupta A.K., Sinha R., Koradia D., Patel R. i in. [2003], Mobilizing Grassroots’ Technological Innovations and Traditional Knowledge, Values and Institutions: Articulating Social and Ethical Capital, “Futures”, Vol. 35 Iss 9, s. 975-987.
Hart H.L.A. [1963], Law, Liberty and Morality, Oxford University Press, Oxford.
Hulgard L., Spear R. [2006], Social Entrepreneurship and the Mobilization of Social Sapital in European Social Enterprises, [w:] M. Nyssens (ed), Social Enterprise at the Crossroads of Market, Public and Civil Society, Routledge, London.
Jones D.R [2000], A Cultural Development Strategy for Sustainability, GMI, Vol. 31, s. 71-85.
Keller A.C. [2007], Smith versus Friedman: Markets and ethics, “Critical perspectives on Accountancy Elsevier”, (18), s. 159-188.
Layard R. [2005], Happiness. Lessons from a New Science, Allen Lane, London. Leadbeater C. [1997], The Rise of the Social Entrepreneur, Demos, London.
Leslie D. [2002], What are Social Enterprises? Enterprising Communities Supporting Social Enterprise in Rural Cumbria (dostępne na: http//www.enterprisingcommunities.org.uk/hyperlinks/literature_review-d.l.pdf, January 2006).
Lipsky M. [1980], Street-Level Bureaucracy, Russell Sage Foundation, New York.
Maitland I. [1997], Virtuous Markets: The Market as School of the Virtues, “Business Ethics Quarterly”, Vol. 7, Iss. 1, s. 17-31.
Morgan G. [1986], Images of Organization, Sage Publications, Newbury Park: CA.
Morgan G.G. [2008], The Spirit of Charity, Professorial Lecture, Centre of Individual and Organisation Development, Sheffield Hallam University (3 kwietnia).
Murdock A. [2005], Social Entrepreneurial Ventures and the Value of Social Networks, referat zaprezentowany na Research of Social Enterprise Conference, Milton Keynes.
Nicholls A. [2006a], Social Entrepreneurship: New Paradigms of Sustainable Social Change, Oxford University Press, Oxford.
Nicholls A. [2006b], Introduction, “Social Enterprise Journal”, Vol. 2.
Ouchi W. [1981], Theory Z, Addison-Wesley, New York.
Paton R. [2003], Managing and Measuring Social Enterprise, Sage Publications, London.
Pearce J. [2003], Social Enterprise in Anytown, Calouste Gulbenkian Foundation, London.
Peters T., Waterman R. H. [1982], In Search of Excellence, Harper & Row, New York.
Pharoah C., Scott D., Fisher A. [2004], Social Enterprise in the Balance: Challenges for the Voluntary Sector, Charities Aid Foundation, West Malling, UK.
Ridley-Duff R.J. [2008], Social Enterprise as a Socially Rational Business, ”International Journal of Entrepreneurial Behaviour”, Vol. 14, No. 5 (w druku).
Seanor P., Bull M., Ridley-Duff R.J. [2007], Contradiction in Social Enterprise, referat przygotowany na Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference, Glasgow 2007.
SEC [2004], Unlocking the Potential, The Social Enterprise Coalition, London.
SEC [2007], http://www.socialenterprise.org.uk/Page. aspx?SP=2030, czerwiec 2007.
SEC [2009], State of Social Enterprise Survey, Social Enterprise Coalition (dostępne na: www.socialenterprise.org.uk/data/files/stateofsocialenterprise2009.pdf, 24 maja 2010).
Shane S., Venkataraman S. [2000], The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, “Academy of Management Review”, 25:1, s. 217-226.
Shaw B. [1997], Sources of Virtue: The Market and the Community, “Business Ethics Quarterly”, Vol. 7, Iss.1, s. 33-50.
Smallbone D., Evans M., Ekanem I., Butters S. [2001], Researching Social Enterprise Final Report to the Small Business Service Centre for Enterprise and Economic Development Research Middlesex University, London.
Spear R. [2001], United Kingdom: A Wide Range of Social Enterprises, [w:] C. Borzaga, J. Defourny (eds), The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London (s. 252-269).
Tam H. [1999], Communitarianism, Macmillan, Basingstoke.
Terry L.D. [1998], Administrative Leadership, Neo-Managerialism, and Public Management Movement, “Public Administration Review”, Vol. 58, No. 3, s. 194-200.
Thompson P., Findlay P. [1999], Changing the People: Social Engineering in the Contemporary Workplace, [w:] L. Ray, A. Sawyer (eds), Culture and Economy after the Cultural Turn, Sage Publications, London.
Tsukamoto S. [2005], An Economic Approach to Business Ethics: Moral Agency of the Firm and the Enabling and Constraining Effects of Economic Institutions and Interactions in a Market Economy, “Journal of Business Ethics”, Vol. 60, Iss. 1, s. 75-89.
Tsukamoto S. [2007], Moral Agency, Profits and the Firm: Economic Revisions to the Friedman Theorem, “Journal of Business Ethics”, Vol. 70, Iss. 2, s. 209-220.
Turnbull S. [1994], Stakeholder Democracy: Redesigning The Governance of Firms and Bureaucracies, “Journal of Socio-Economics”, Vol. 23, No. 3, s. 321-360.
Westall A. [2001], Value-led, Market Driven, Institute Public Policy Research, London.
Westall A., Chalkley D. [2007], Social Enterprise Futures, The Smith Institute, London (dostępne na: www.smith-institute.org.uk/pdfs/social_enterprise.pdf, maj 2007).
Whyte W.F. [1957], Street Corner Society, University of Chicago Press, Chicago.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Bull M., Ridley-Duff R., Foster D., Seanor P. [2013], Konceptualizacja kapitału etycznego w przedsiębiorstwie społecznym, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 109-120.