Możliwości wsparcia publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania publiczne
The possibilities of public support for the social economy entities providing public tasks

do pobrania/download PDF

Monika Chomątowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Cracow University of Economics
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków, Polska
mchomatowska(at)gmail.com


SŁOWA KLUCZOWE

organizacje pozarządowe, działalność gospodarcza, finansowanie publiczne, dotacje, ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, samorząd terytorialny

KEYWORDS

non-governmental organizations, business activity, public funds, subsidization, social economy, social entrepreneurship, local government

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest zaprezentowanie problemów w dostępie do finansowania publicznego, z jakimi borykają się pod­mioty ekonomii społecznej. Artykuł opiera się na analizie literatury przedmiotu oraz materiałów źródłowych, w tym aktów prawnych. Skrótowo przedstawiono w nim polskie uregulowania prawne dotyczące możliwości wsparcia orga­nizacji pozarządowych przez samorząd gminny i powiatowy, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej. Wyniki analizy skłaniają do postawienia tezy, że w obecnej sytuacji zbyt często forma świadczenia usług publicznych wpływa na możliwości skorzystania z pomocy publicznej. Aktualne rozwiązania utrudniają sektoro­wi ekonomii społecznej dostęp do publicznego finansowania. W artykule zaprezentowano zarówno legislacyjne, jak i edukacyjno-wdrożeniowe rozwiązania, stanowiące propozycje eliminacji istniejących problemów.

ABSTRACT

The main goal of the article is to present some problems of the social economy entities with the access to public funds. The article is based mainly on the literature, the writing materials, and legal acts. The article contains the sum­mary of Polish legal regulations on the possibilities of local government support for non-governmental organizations, especially for social economy entities. The results of the analysis seem to support the thesis that nowadays the form of providing public services too often influences the real chances to receive the public support. Regulations in force make the access to public funds difficult for social economy sector. The author of the article presents also legislative as well as educational attempts made in order to solve existing problems.

LITERATURA / REFERENCES

Brzozowska J., Kluczyńska J., Sienicka A. [2008], Spółdzielnia socjalna, "Ekonomia Społeczna", nr 4.
Defourny J., Nyssens M. [2008], Conceptions of social entreprises in Europe and the United States: Convergences and divergences, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.
Hausner J. [2007], Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, MSAP UEK, Kraków.
Hausner J, Laurisz N. [2008], Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, [w:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, MSAP UEK, Kraków.
Jędrzejewski T. [2005], Zadania jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń.
KPRES [2014], Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, projekt, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Małecka-Łyszczek M., Wesołowski Z. [2008], Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną, "Ekonomia Społeczna Teksty", nr 5.
Mazur S., Pacut A. [2008], Publiczne i publiczno-prywatne źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych, projektów społecznych i zatrudnienia z funduszy strukturalnych, [w:] J. Hausner (red.), Wspieranie ekonomii społecznej, MSAP UEK, Kraków.
Meder K., Bogusz J., Nieciuński J., Pietrzyk P. [2014], Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw społecznych w świetle uregulowań krajowych. Ekspertyza prawna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Ochotnicze [2013], Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce, raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
Projekt [2013], Projekt Ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej z dnia 10 lipca 2013 r., dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/InstytucjeWspierajaceES/Zespol_strategiczny/
ustawa_o_przedsiebiorstwie_spolecznym.pdf.
Schimanek T. [2012], Konsekwencje wejścia w życie projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Spółdzielnie [2008], Spółdzielnie socjalne w sektorze ekonomii społecznej - polskie doświadczenia, Fundacja Fuga Mundi, Lublin.
Waśniewska A. [2012], Problemy rozwoju ekonomii społecznej (na podstawie badań), "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", 72/luty.

Akty prawne / Legislation
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2010.234.1536).
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.2001.79.855).
Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2004.19.177).
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (Dz.U.2003.124.1151).
Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2009.157.1240).
Ustawa o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U.1991.46.203).
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U.1991.81.351).
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.2009.19.100).
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997.123.776).
Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz.U.1990.16.95).
Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.1998.91.578).
Ustawa o systemie oświaty z 7 września  1991 r. (Dz.U.1991.95.425).

Strony internetowe / Websites
http://administracja.ngo.pl/x/340841;jsessionid=78C4FAA6 47188CB09482400F15720920.
http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/podstawowefakty_2010.pdf.
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/621195?site_id=339464.
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/673584.html.
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/621195?site_id=57288.
http://poradnik.ngo.pl/x/656871.
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/784690.html? [data do-stępu: 12.07.2014].
http://www.mechanizmywspolpracy.pl [data dostępu:01.08.2014].

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Chomątowska M. [2014], Możliwości wsparcia publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania publiczne, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 21-28.