Podmioty ekonomii społecznej jako organizacje sieciowe
Social economy entities as the network organizations

do pobrania/download PDF

Jadwiga Pieronkiewicz-Kowalska
Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej / Malopolska Fund of Social Economy Foundation
ul. Rakowicka 10B/10
31-510 Kraków, Polska
jadwiga.pieronkiewicz(at)mfes.pl

SŁOWA KLUCZOWE

społeczeństwo sieciowe, podmioty ekonomii społecznej, organizacje sieciowe

KEYWORDS

social network, social economy entities, network organizations

STRESZCZENIE

Współczesne społeczeństwo ulega ciągłym przemianom. W dobie Internetu, gdzie granice geograficzne nie stanowią żadnej przeszkody w nawiązywaniu kontaktów z osobami oddalonymi nawet o setki kilometrów, każdy jest w stanie tworzyć własne sieci relacji i kontaktów. Relacje te charakteryzują się różnym stopniem zażyłości, jednak przeważnie tworzą swoistą sieć. Nie wszyscy są w stanie dostosować się do nowych warunków, a cyfryzacja rzeczywistości spo­łecznej przyczyniła się do powstania kolejnej determinanty wykluczenia społecznego - chodzi o wykluczenie cyfrowe. Niniejszy artykuł ma na celu zidentyfikowanie, w ujęciu teoretycznym, cech sieci społecznej w sposobie organizacji podmiotów ekonomii społecznej. Przyjmuje się bowiem, że jedynie narzędzia wyrastające z danej rzeczywistości spo­łecznej i z nią spójne są w stanie efektywnie przeciwdziałać wykluczeniu.

ABSTRACT

Modern society is still changing. Nowadays, when thanks to the Internet establishing relations is possible even with people living thousands kilometers away, most of the people are capable of creating their own networks. However, not everyone is adjusted to the new, digital reality - this is why there is new cause of exclusion (digital exclusion). The aim of this article is to identify features of social network in the way of managing actors of social economics, in theory.

LITERATURA / REFERENCES

Barney D. [2008], Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo sic!, Warszawa.
Castells M. [2013], Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Hausner J., Laurisz N. [2008], Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, [w:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, MSAP UEK, Kraków.
Jeran A. [2008], Wykluczenie cyfrowe - aspekty normatywne a rzeczywistość, [w:] A. Siwik, L.H. Haber (red.), Od robotnika do internauty: w kierunku społeczeństwa informacyjnego: 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
Jelonek M. [2012], Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna, [w:] M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej, MSAP UEK, Kraków.
Karwińska A. [2010], Uwarunkowania dobrego funkcjonowania społeczeństwa. Znaczenie gospodarki społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 1/(1).
Markowski D. [2008], Struktury społeczne w powstającym społeczeństwie informacyjnym. Próba projekcji, [w:] A. Siwik, L.H. Haber (red.), Od robotnika do internauty: w kierunku społeczeństwa informacyjnego: 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
Michalik A. [2011], Spółdzielnia socjalna jako platforma wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji zawodowych, „Ekonomia Społeczna", nr 1/(2).
Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
NSIS, [2003], Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, dostępne na: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/reintegracja-spoleczna/art,4540,narodowa-strategia-integracji-spolecznej.html.
Stankiewicz J., Seiler B. [2008], Organizacje trzeciego sektora w zmieniającym się społeczeństwie, [w:] A. Siwik, L. H. Haber (red.), Od robotnika do internauty: w kierunku społeczeństwa informacyjnego: 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.

Strony internetowe / Websites
www.ekonomiaspoleczna.pl.
www.es.malopolska.pl/mpres/o-pakcie.html.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Pieronkiewicz-Kowalska J. [2014], Podmioty ekonomii społecznej jako organizacje sieciowe, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 29-35.