Spółdzielnie socjalne jako odpowiedź na wybrane problemy społeczne. Przykład województwa podkarpackiego
Social cooperatives as a response to selected social problems. Example of Podkarpackie Region

do pobrania/download PDF

Elżbieta Szczygieł
Sekcja Analiz Społeczno-Ekonomicznych / Section of social-economic analysis
Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" / Centre for Education and Enterprise Support
ul. K. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów, Polska
e-mail: elzbieta.szczygiel(at)cwep.eu

SŁOWA KLUCZOWE

spółdzielnie socjalne, ubóstwo, bezrobocie, badania naukowe, monitoring

KEYWORDS

social cooperatives, poverty, unemployment, research, monitoring

STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje analizę funkcjonowania spółdzielni socjalnych zlokalizowanych na terenie województwa podkar­packiego w powiązaniu z problemami dotykającymi mieszkańców tego terenu - ubóstwa i bezrobocia. Do jego opracowania wykorzystano zarówno wyniki projektu badawczego „Badanie użyteczności dochodów polskich gos­podarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw", jak i dane pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Oprócz analizy statystycznej dostępnego materiału, zaprezentowano również wnioski płynące z obserwacji uczestniczących, szczególnie w odniesieniu do funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

ABSTRACT

The article presents an analysis of the social cooperatives functioning, which were located in Podkarpackie Region, in connection with the important social problems for the inhabitants of this area - poverty and unemployment. The study used both the results of the research project "Study of utility of income in Polish households and its impact on the households", as well as data from the Operational Programme Human Capital and the Ministry of Labour and So­cial Policy concern the social cooperatives functioning. In addition to the statistical analysis of available material, the conclusions of the follow-up involved, particularly with regard to the functioning of social cooperatives were also presented.

LITERATURA / REFERENCES

Analiza [2014], Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie Podkarpackim w 2013 r., WUP, Rzeszów.
Badanie [2013], Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013, PAG Uniconsult, Warszawa 2013.
Budżety [2014], Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., GUS, Warszawa.
Denisiuk M., Trzeciecki A. [2005], Pierwsze spółdzielnie socjalne, „Rynek Pracy", nr 9-10.
Informacja [2012], Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011, Departament Pożytku Publicznego, MPiPS, Warszawa.
Jaworska K. [2010], Spółdzielnie socjalne, „Studia Prawnoustrojowe", nr 11.
Kuta-Pałach M., Malicki K., Pokrzywa M., Wilk S. [2011], Wykluczenie społeczne i ubóstwo w województwie podkarpackim, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
Malikowski M. [2005], Podkarpacka bieda, MANA, Rzeszów.
Mapowanie [2014], Mapowanie ubóstwa na poziomie podregionów z wykorzystaniem estymacji pośredniej, US w Poznaniu, Poznań.
Piecuch T. [2013], Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, (wyd. II), C.H. Beck, Warszawa.
Raport [2013], Raport końcowy. Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL", Coffey International Development dla MRR, Warszawa.
Sobol A. [2009], Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
Szczygieł E. [2015], Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich, Wyd. CWEP, Rzeszów.
Szopa B. [2012], Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Ubóstwo [2014], Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), Informacja sygnalna, GUS, Warszawa.
Praag B.M.S., van [1968], Individual Welfare Functions and Consumer Behavior - a Theory of Rational Irrationality, Contributions to Economic Analysis, No. 57, North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
Załączniki [2007-2014], Załączniki do Sprawozdań z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, WUP, Rzeszów.

Akty prawne
Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U.2006.96.651).
Ustawa z 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.91.742).
Strony internetowe
Bank Danych Lokalnych: (http://stat.gov.pl/bdl/app/strona. html?p_name=indeks).
IPISS, wyniki projektu badawczego: „Polityka społeczna państwa w okresie przebudowy ustroju i systemu gospodarczego" (https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne-oraz-minimum-egzystencji).
Informacja o spółdzielniach socjalnych zakładanych w ramach dotacji z PO KL: (http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/106,171/2/dotacja_na_ zakladanie_spoldzielni_socjalnych.html).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Szczygieł E. [2014], Spółdzielnie socjalne jako odpowiedź na wybrane problemy społeczne. Przykład województwa podkarpackiego, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 36-47.