Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych jako podmioty ekonomii społecznej
Cooperative agricultural producers as the social economy entities

do pobrania/download PDF

Rafał Płoski
Krajowa Rada Spółdzielcza / National Cooperative Council
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, Polska
e-mail: ploskir(at)krs.com.pl

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, spółdzielczość, grupy producentów rolnych

KEYWORDS

social economy, cooperative movement, agricultural producers groups

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie spółdzielczych grup producentów rolnych jako podmiotów ekonomii społecznej. Scharakteryzowano podstawowe funkcje ekonomii społecznej oraz cele i funkcje tworzenia grup producentów rolnych w formie spółdzielni, które są zbieżne z wartościami i cechami podmiotów ekonomii społecznej. W oparciu o analizę literatury przedmiotu, statut spółdzielczych grup producentów rolnych oraz wyniki autorskich badań an­kietowych sformułowano tezy, które potwierdzają, że przy odpowiednim wsparciu rządu spółdzielcze grupy produ­centów rolnych mogą mieć wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy na terenach wiejskich oraz mogą być szansą odrodzenia polskiej spółdzielczości rolniczej.

ABSTRACT

The aim of the article is to present cooperative agricultural producers groups as the social economy entities. It charac­terizes the basic functions of the social economy and the objectives and functions of creating of agricultural produ­cers groups in the form of cooperatives which are consistent with the values and characteristics of social economy entities on the basis of the charter of cooperative agricultural producers groups. Based on the analysis of literature on the subject, numerous charters of cooperative agricultural producers groups and the results of surveys copyright by author, formulated the thesis that prove that with the right support from the government, cooperative group of agricultural producers may have an impact on social and economic development in rural areas and may be a chance of rebirth for Polish agricultural cooperatives.

LITERATURA / REFERENCES

Boguta W., Gumkowski Z., Martynowski M., Piechowski A. [2014], Spółdzielczość Wiejska - jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi, II Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
Boguta W., Gumkowski Z., Martynowski M. [2012], Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników - ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
Boguta W., Martynowski M. [2010], Organizowanie się rolników w grupy producentów głównym sposobem na podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych - ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
Brodziński M.G. [2005], Spółdzielczość obsługująca wieś i rolnictwo w okresie przekształceń ustrojowych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
Brodziński M.G. [2011], Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej początki - rozwój - przyszłość, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
Chyra-Rolicz Z. [2013], Spółdzielczość jako element społecznej gospodarki rynkowej. Wspieranie inicjatyw założycielskich, „Ekonomia Społeczna", nr 2(7).
Hausner J. [2007], Ekonomia społeczna a rozwój, MSAP UEK, Kraków.
Instrukcja [2010], Instrukcja postępowania przy zakładaniu spółdzielni jako grupy producentów rolnych; materiał informacyjny opracowany przez Krajową Radę Spółdzielczą w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie", Warszawa.
Kawa M. [2014], Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej wpływające na rozwój, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 39.
Kłapkowski T. [1929], Spółdzielczość w Rolnictwie Polskiem, Państwowy Instytut Nauk Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, Warszawa.
KPRES [2014], Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej", Monitor Polski, poz. 811.
Leś E. [2005], Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, „Trzeci Sektor", nr 2.
Piechowski A. [2013], Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna, „Ekonomia Społeczna", nr 1(6).

Akty prawne / Legislation
Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2013. 1443).
Ustawa z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.2000.88.983, ze zm.).
Ustawa z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz.U.2011.145.868).

Strony internetowe / Websites
www.krs.org.pl.
www.cdr.gov.pl.
www.arimr.gov.pl.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Płoski R. [2014], Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych jako podmioty ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 48-57.