Charakterystyka przedsiębiorców społecznych – przegląd literatury
The characteristics of social entrepreneurs – literature review

do pobrania/download PDF

Teresa Piecuch
Katedra Przedsiębiorczości Zarządzania i Ekoinnowacyjności / Department of Enterprise, Management and Ecoinnovation
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza / Rzeszow University of Technology
ul. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Polska
e-mail: tpiecuch(at)prz.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorczość społeczna, przedsiębiorca społeczny, przedsiębiorczość indywidualna, przedsię­biorczość korporacyjna

KEYWORDS

social entrepreneurship, social entrepreneur, individual entrepreneurship, corporate entrepreneurship

STRESZCZENIE

Przedsiębiorcy społeczni angażują się w rozwiązywanie różnorodnych problemów społecznych. Dzięki specyficznym cechom charakteru i ogromnej determinacji działania są w stanie przyczyniać się do wprowadzania zmian systemo­wych ukierunkowanych na łagodzenie różnego rodzaju napięć społecznych. Ich misją jest poprawa bytu słabszych (marginalizowanych, wykluczonych), którzy z jakichś powodów nie są w stanie sami walczyć o swoją sytuację. Mimo iż przedsiębiorcy społeczni działają z zupełnie innych pobudek niż przedsiębiorcy komercyjni – ich zachowania tak na­prawdę niewiele różnią się od siebie. Realizują co prawda inne cele, ale sposób ich działania i pełnione funkcje są bar­dzo podobne. Wszyscy przedsiębiorcy (niezależnie od sektora działalności) są skupieni na realizacji określonych celów, kierując się silną motywacją wewnętrzną, ponoszą ryzyko działalności, wdrażają innowacje, są agentami zmian itp.

ABSTRACT

Social entrepreneurs engage in solving various social problems. Owing to specific features of character and huge determination of action, they are able to contribute to the implementation of system changes orientated to defusing various types of social tensions. Their mission is to improve the condition of the poorer (marginalized, excluded), who from some reasons are not able to fight for their situation themselves. Despite the fact that social entrepreneurs have various types of social tensions. Their mission is to improve the condition of the poorer (marginalized, excluded), who completely different motives than commercial entrepreneurs – their behaviour is actually very similar. They fulfil different objectives, but the way they act, functions they perform are very alike. All entrepreneurs (irrespective of the type) focus on the achievement of goals, are driven by a strong intrinsic motivation, take risk of the action, implement innovations, are agents of change, etc.

LITERATURA / REFERENCES

Austin J., Stevenson H., Wei-Skillern J. [2006], Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both, "Entrepreneurship: Theory and Practice", Vol. 30, Issue 1.
Characteristic of social entrepreneurship, dostępne na: www.labforculture.org (14.10.2014).
Ciepielewska-Kowalik A., Pieliński B., Starnawska M., Szymańska A. [2015], Looking for Social Enterprise Models In Poland: Institutional and Historical Context, ICSEM Working Papers, Liege, No. 11.
Cho A.H. [2006], Politics, Values and Social Entrepreneurship. A Critical Appraisal, [w:] J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Social Entrepreneurship, Palgrave Macmillan, New York.
Dees J.G. [2014], The Meaning of Social Entrepreneurship, dostępne na: www.caseatduke.org/documents/sedef.pdf (10.11.2014).
Dorado S. [2006], Social entrepreneurial ventures: different values so different process of creations, no?, "Journal of Developmental Entrepreneurship", Vol. 11, No. 4.
Drucker P. F. [2004], Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa.
Giza-Poleszczuk A., Hausner J. [2008], Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
Góźdź B. [2014], Przedsiębiorczość społeczna, dostępne na: www.jmf.wzr.pl/pim/2013_1_1_16.pdf (08.11.2014).
Guide [2013], Guide to social innovation, European Commission, February 2013.
Jakie cechy ma przedsiębiorca?, dostępne na: www. krauthammer.com/pl (16.09.2014).
Jegorow D., Szymaka R. [2010], Przedsiębiorczość społeczna - nowe oblicze, Wyd. Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno-gospodarczego, Chełm.
Kwaśnicki W. [2015], Innowacje społeczne - nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka?, [w:] M. Misztala, G. Chimiak, A. Kościański (red.), Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy?, Warszawa, dostępne na: http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todownload/ Innowacje SpoleczneWK.pdf.
Lech K. [2012], Przedsiębiorczość społeczna. Prolegomena: termin i definicje zjawiska, „Zarządzanie Zmianami", nr 3-4.
Mair J., Matri I. [2006], Social entrepreneurship research: A Source of explanation, prediction, and delight, "Journal of World Business", Vol. 41, No 1.
Mair J., Noboa E. [2006], Social Entrepreneurship: How Intentions to Create a Social Venture are Created, [w:] J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Social Entrepreneurship, Palgrave Macmillan, New York.
Mair J., Robinson J., Hockerts K. [2006], Introduction, [w:] J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Social Entrepreneurship, Palgrave Macmillan, New York.
Mair J., Robinson J., Hockerts K. (red.) [2010], Przedsiębiorczość społeczna, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa.
Majewska A. [2014], Kim jest przedsiębiorca społeczny?, dostępne na: www.wiadomosci24.pl (16.09.2014).
Martin R.L., Osberg S. [2007], Social Entrepreneurship: the Case for Definition, "Stanford Social Innovation Review", No. 1.
McClelland M.C. [1967], The Achieving Society, The Free Press, New York.
Osberg S. [2009], Framing the Change and Changing the Frame: A New Role for Social Entrepreneurs, [w:] Innovations. Technology. Governance. Globalization, Special Edition for the Skoll World Forum.
Ostaszewski K. [2014], Przedsiębiorca i jego rola w życiu społecznym, dostępne na: www.kul.pl/files/411/Art2.pdf (13.10.2014).
Perrini F., Vurro C. [2006], Social Entrepreneurship: Innovation and Social Change Across Theory and Practice, [w:] J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Social Entrepreneurship, Palgrave Macmillan, New York.
Piecuch T. [2013a], Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
Piecuch T. [2013b], Podobieństwa i różnice między przedsiębiorcą indywidualnym a wewnętrznym, [w:] A. Marjański (red.), Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
Praszkier R. [2005], Zwykli ludzie czy herosi? Motywacje przedsiębiorców społecznych, „Trzeci Sektor", nr 4.
Praszkier R., Nowak A. [2010], Przedsiębiorczość społeczna: teoria i praktyka, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
Santos F. [2009], A Positive Theory of Social Entrepreneurship, INSEAD Faculty & Research Working Paper, 2009/23/EFE/ISIC.
Social Innovation [2012], Social Innovation. The Role of Social Service Providers, Social Services Europe, Brussels.
Starnawska M. [2014], Zachowanie poprzez sieciowanie w przedsiębiorczości społecznej w odpowiedzi na trudne otoczenie instytucjonalne - przypadek pięciu spółdzielni socjalnych, „Problemy Zarządzania", Vol. 12, No. 4.
Sternberg R.J., Lubart T.I. [1999], The Concept of Creativity: Prospects and Paradigms, [w:] R.J. Sternberg (red.), Handbook of Creativity, Cambridge University Press.
Szmidt K.J. [2008], Trening kreatywności, Wyd. HELION, Gliwice.
Wiatrak A.P. [2003], Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
Zahra S.A., Gedajlovic E., Neubaum D.O., Shulman J.M. [2009], Typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges, "Journal of Business Venturing", Vol. 24, 5.

Strony internetowe / Websites
www.ashoka.org.
www.ekonomiaspoleczna.pl.
www.emes.net.
www.pi.gow.pl.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Piecuch T. [2014], Charakterystyka przedsiębiorców społecznych - przegląd literatury, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 58-68.