Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce
Financing of social enterprises in Poland

do pobrania/download PDF

Tomasz Schimanek
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
e-mail: tomeks(at)filantropia.org.pl

DOI: 10.15678/ES.2015.2.01

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorczość społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, finansowanie, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

KEYWORDS

social enterprise, financing, The National Programme for the Development of Social Economy

STRESZCZENIE

W artykule pokazano, w jaki sposób definiowane jest przedsiębiorstwo społeczne w Polsce i jakie podmioty mogą spełniać tę definicję. Wskazano, jakie są główne źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych, a na podstawie dostępnych, fragmentarycznych badań omówiono praktyczne ich wykorzystanie i kondycję finansową przedsiębiorstw społecznych. Kondycja ta nie jest najlepsza, a dominującym źródłem finansowania większości przedsiębiorstw społecznych są środki publiczne. Na tej podstawie sformułowano ogólne konkluzje i wyzwania dotyczące finansowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Najważniejszą jest skuteczne wykorzystanie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do wzmocnienia kondycji finansowej przedsiębiorstw społecznych i budowania ich niezależności od środków publicznych.

ABSTRACT

The article discusses various approaches to defining social enterprise in Poland. The potential sources of funding of social enterprises are indicated and their use in practice is described. An analysis of available data shows that most social enterprises have very low incomes that are sufficient only to finance current activity. A few social enterprises are financed out of business, most of them use public funds, and they do not have the possibility of financing development, especially investments. The situation may be improved through consistent implementation of activities planned in the National Programme for the Development of Social Economy, but public funds must be used in such way as to strengthen the independence and financial sustainability of social enterprises.

LITERATURA / REFERENCES

Badanie kondycji podmiotów ekonomii społecznej: spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Raport końcowy (2013). Lublin: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
Badanie podmiotów ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa śląskiego (2015). Bielsko-Biała: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.
Defourny J., Nyssens M. (2012). The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective, WP no. 12/03, EMES European Research Network.
Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego (2013). Białystok: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Obserwatorium Integracji Społecznej.
ES Fundusz – strona internetowa ES Funduszu: http://esfundusz.pl.
Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.) (2012). Wokół ekonomii społecznej. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK.
Grewiński M. (2012). „Gospodarka społeczna w UE i w Polsce – między przedsiębiorczością społeczną i CSR”, w: Przedsiębiorczość – stan i perspektywy. Warszawa: WSP TWP.
GUS-BDL (2014). Bank Danych Lokalnych GUS za 2014 rok.
Hausner J. (2008). Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK.
Herbst K. (2013). „Perspektywy ekonomii społecznej”, Ekonomia Społeczna, nr 1(6).
Ignaszczak S. (2012). „Aspekty prawne działalności gospodarczej organizacji pozarządowych”, LOS. Pismo Samopomocy Społecznej, nr 95.
Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012-2013 (2015). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Kaźmierczak T. (2007). „Zrozumieć ekonomię społeczną”, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red), Kapitał społeczny. Ekonomia Społeczna. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Kozioł K. (2016), Spółka kapitałowa może działać non-profit, www.cxo.pl. (dostęp: 18.01.2016).
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (2014). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Lech K. (2012). „Przedsiębiorczość społeczna. Prolegomena: termin i definicje zjawiska”, Zarządzanie zmianami. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University, nr 3-4 (57).
Lis M., Wojtkowiak M. (2013). Ocena wpływu interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego podejmowanych w ramach Priorytetu VII PO KL na problem wykluczenia społecznego w województwie łódzkim. Doradztwo Społeczne i Gospodarcze.
Lista beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, KSI SIMIK 07-13 – stan na 1 czerwca 2015 r.
Lombardzkie mechanizmy finansowe wspierające ekonomię społeczną. Rekomendacje dla Małopolski (2012), Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Monitoring sektora ekonomii społecznej – Raport (2013). Poznań: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
PAFPIO, strona internetowa http://pafpio.pl.
Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim (2014). Opole: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Obserwatorium Integracji Społecznej.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Social Entrepreneurship Funds (2011). Brussels, COD 2011/0418.
Raport z kompleksowego badania sektora ekonomii społecznej w regionie kujawsko-pomorskim w ramach projektu systemowego ROPS w Toruniu pn.”Akademia Pomocy i Integracji Społecznej – Wsparcie kadr” (2011). Toruń: PBS.
Schimanek T. (2011). Uzasadnienie do projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, opracowanie niepublikowane, dostępne na portalu: www.ekonomiaspoleczna.pl.
Schimanek T. (2013). „Bilans czterech lat kształtowania prawa ekonomii społecznej w Polsce”, w: T. Schimanek, M. Gałązka, F. Pazderski, D. Potkańska, I. Przybysz, Podsumowanie monitoringu prawa przedsiębiorczości społecznej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Schimanek T., Wolińska M. (2011). Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej, Warszawa: WYG International.
Sienicka A. (2009). „Geneza oraz krajowy i zagraniczny kontekst przedsiębiorczości społecznej”, w: T. Schimanek (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w działaniu. Warszawa: WYG International.
Spółdzielczość socjalna w Polsce (2011). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. (2015). Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
Turek K., Sobczyk-Turek A. (2013). Bariery w prowadzeniu działalności ekonomicznej przez podmioty ekonomii społecznej. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.
Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 r. (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Schimanek T. (2015). „Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce”, Ekonomia Społeczna, nr 2, S. 7-20.