Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa. Model polski
Social economy vs. concepts of social policy. Polish model

do pobrania/download PDF

Maria Płonka
Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
e-mail: plonkam(at)uek.krakow.pl

DOI: 10.15678/ES.2015.2.06

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, polityka społeczna państwa, zabezpieczenie społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu

KEYWORDS

social economy, social state, social security, corporate social responsibility

STRESZCZENIE

Miejsce ekonomii społecznej sytuuje się w trójkącie: państwo – rynek – społeczeństwo obywatelskie. Celem artykułu jest określenie miejsca ekonomii społecznej na tle polityki społecznej państwa. W artykule, w oparciu o analizę historyczną, dokonano przeglądu najważniejszych koncepcji polityki społecznej państwa (od liberalnych po socjalne) oraz określono znaczenie sektora ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych we współczesnych realiach w Polsce. W konkluzji stwierdzono, że ekonomia społeczna jest komplementarna wobec polityki społecznej państwa, funkcjonuje w warunkach alokacji rynkowej lub redystrybucyjnej, wykazuje tendencje od biernego do aktywnego wsparcia.

ABSTRACT

The place of social economy is situated within the triangle: the state – market – civil society. The aim of this article is to determine the place of social economy against the background of the social policy of the state. The article, based on a historical analysis, is an overview of the key concepts of social policy of the state (of the liberal social), and determined the importance of the social economy in solving social problems in contemporary reality in Poland. The conclusion was that the social economy is complementary to the state social policy, operate in conditions of market allocation or redistribution, shows a trend from passive to active support.

LITERATURA / REFERENCES

Abramowski E. (1907). Idee społeczne kooperatyzmu. Znaczenie spółdzielczości dla Polski. Warszawa.
Buchanan J.M. (1975). The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan. Chicago, London: The University of Chicago Press.
Filek J. (2012). „Teorie filozoficzne a ekonomia społeczna”, w: M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej. Kraków: MSAP UEK.
Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.) (2012). Wokół ekonomii społecznej. Kraków: MSAP UEK.
Gliński P., Palska H. (1997). „Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej”, w: H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu. Warszawa: IFiS PAN.
Golinowska S. (1994). Polityka społeczna państwa w gospodarcze rynkowej. Studium ekonomiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Evers, A. Laville, J.-L. (2004). „Defining the third sector in Europe”, w: A. Evers, J.-L. Laville (red.), The Third Sector in Europe. Cheltenham, UK: Edgard Elgar.
Hausner J. (2008). „Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju”, w: J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój. Kraków: MSAP UEK.
Hausner J., Kwiecińska D., Pacut A. (2008). „Przyszłość państwa opiekuńczego”, w: J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój. Kraków: MSAP UEK.
Havel V. (1992). Summer Meditations on Politics, Morality and Civility in a time of Transition. London: Faber and Faber.
Hayek F.A. (1981). Die Verfassung einer Gesellschaft freier Menschen. Munchen: Verlag Moderne Industrie.
Hirschman A. (1995). Lojalność, krytyka, rozstanie: reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa. Kraków-Warszawa: Znak.
Hoffner J. (1992). Chrześcijańska nauka społeczna. Kraków: WAM.
Izdebski H. (2008). „Elementy teorii państwa”, w: J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój. Kraków: MSAP UEK.
Jelonek M. (2012). „Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna”, w: M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej. Kraków: MSAP UEK.
Juran J.M., Gryna F.M. (1988). Juran’s Quality Control Handbook. New York: McGraw-Hill.
Kaźmierczak T. Rymsza M. (red.) (2003). W stronę aktywnej polityki społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r (Dz.U. 1997.78.483).
Leś E. (2000). Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
Musgrave R.A., Musgrave P.B. (1973). Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill.
Musgrave R.A., Musgrave P.B., Kulmer L. (1990). Die offentlichen Finanzen in Theorie und Praxis. Tubingen: Mohr.
Muszalski W. (2004). Ubezpieczenia społeczne. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Owsiak S. (2002). Podstawy nauki finansów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Płonka M. (2007). „Instytucje ekonomii społecznej jako podmioty rynkowe”, w: D. Surówka-Marszałek (red.), Marketing, Acta Academiae Modrevianae. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM.
Płonka M. (2009). „Sektor ekonomii społecznej, jego miejsce i funkcje w gospodarce rynkowej”, w: D. Surówka-Marszałek (red.), Marketing, Acta Academiae Modrevianae. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM.
Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K. (1998). Społeczne dzieje pomocy człowiekowi; od filantropii greckiej do pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
Samuelson P.A, Nordhaus W.D., (1989). Economics. New York: Mc Graw-Hill.
Samuelson P.A. (1954). „The Pure Theory of Public Expenditure”, Review of Economics and Statistics, nr 36.
Sangowski T. (red.) (2001). Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy). Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
Skąpska G. (2008). „Społeczeństwo obywatelskie: kontekst i płaszczyzny funkcjonowania”, w: J. Hausner (red.). Ekonomia społeczna a rozwój. Kraków: MSAP UEK.
Smolski R, Smolski M., Stadtmüller E.H. (1999). Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska. Warszawa: Wydawnictwo Europa.
Standing G. (2016). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Szopa B. (2012). „Teorie ekonomiczne a ekonomia społeczna”, w: M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej. Kraków: MSAP UEK.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Płonka M. (2015). „Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa. Model polski”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 85-100.