Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego – uwarunkowania instytucjonalnoorganizacyjne
Development of social economy entities in Poland with particular emphasis on the Opole region: Institutional and organizational conditions

do pobrania/download PDF

Michał Broniszewski
Katedra Studiów Europejskich
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2016.2.03

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, polityka społeczna, przedsiębiorstwa społeczne

KEYWORDS

social economy, social policy, social enterprises

STRESZCZENIE

Rozwój podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie opolskim związany jest w głównej mierze z rosnącymi regionalnymi potrzebami społecznymi. Ograniczone środki finansowe w sferze polityki społecznej skutkują brakiem skutecznych i efektywnych rozwiązań w obszarze problemów społecznych i ekonomicznych. Celem artykułu jest ukazanie aktualnego stanu rozwoju PES w województwie opolskim w odniesieniu do perspektywy czasowej 2009–2017. Przedstawiono również zmianę danych ilościowych dotyczących podmiotów ekonomii społecznej w województwie opolskim, w celu ukazania znaczenia tego wskaźnika dla działań publicznych ukierunkowanych na rozwój wsparcia instytucjonalno-organizacyjnego ES. W warstwie teoretycznej wykorzystano analizę literatury przedmiotu, która posłużyła do zbadania uwarunkowań organizacyjnych wspomagających wdrażanie warunków sprzyjających rozwojowi PES w województwie opolskim. W warstwie empirycznej wykorzystano metody analizy danych zastanych (ilościowych) jako metodę badawczą, opierającą się na analizie powstawania nowych PES. Dane te posłużą do lepszego zrozumienia warunków sprzyjających i hamujących rozwój PES w regionie opolskim. Autor wskazuje na niepokojącą tendencję w słabnącej dynamice wzrostu nowych PES.

ABSTRACT

The development of social economy entities (PES) in the Opole Voivodeship is mainly related to growing regional social needs. Limited financial resources in the sphere of social policy result in the lack of effective solutions in the area of social and economic problems. The aim of this article is to present the current state of PES development in the Opolskie Voivodship with respect to the time perspective 2009-2017. The changes in the number of social economy entities in Opolskie voivodship was also presented in order to show the significance of this indicator for public actions aimed at the development of institutional and organizational support. In the theoretical layer, literature analysis was used to examine the organizational
conditions supporting the implementation of conditions conducive to the development of PES in the Opolskie Voivodeship. In the empirical layer, research methods of data analysis (quantitative), based on the analysis of the formation of new PES were used. These data will serve to better understand the conditions that favor and inhibit the development of PES in the Opolskie region. The author shows a disturbing tendency in the slowing growth of new PES.

LITERATURA / REFERENCES

Baza danych Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu (dostęp: 24.04.2017).
Baza danych stowarzyszenia KLON/JAWOR, http://www.mojapolis.pl/web/guest;jsessionid=277B02AB20CA63A1EFB851E75E6823A3 (dostęp: 24.04.2017).
Broniszewski M., Goleński W., Mesjasz K. (2013). „Trzy formy kapitału w podmiotach ekonomii społecznej województwa opolskiego”, (w:) A. Zagórowska (red.), Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej (s. 140–148). Opole: ROPS w Opolu.
Frączak P. (2006). Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce. Warszawa: FRSO.
Gazeta Podatnika (2015). „Przedsiębiorstwa społeczne doczekają się własnej ustawy”, Gazeta Podatnika, nr 67 (2197), http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/przedsiebiorstwa_spoleczne_doczekaja_sie_wlasnej_ustawy-a_19862.htm (dostęp: 24.04.2017).
Giza-Poleszczuk A., Hausner J. (2008). „Wprowadzenie – ekonomia społeczna i rozwój”, (w:) A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red), Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań (s. 11–40). Warszawa: FISE.
Herbst K. (2013). „Perspektywy ekonomii społecznej”, Ekonomia społeczna, nr 1 (6), s. 9–19.
Kaźmierczak T. (2007). „Zrozumieć ekonomię społeczną”, (w:) T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna (s. 93–126). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Klimowicz M. (2008). „Ekonomia społeczna w Polsce jako element zwiększania spójności gospodarczo-społecznej. Integracja społeczności lokalnej w sferze gospodarczej”, (w:) A. Wiktorska-Święcka (red.), Wyprowadzić na prostą. Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych
i zagrożonych bezdomnością (s. 115–132). Wrocław: Wyd. Oficyna Wydawnicza ATUT.
Komisja Europejska (2010). Europa 2020 – Strategia na rzecz intelektualnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (COM 2010), Bruksela: Komisja Europejska, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (dostęp: 24.04.2017).
Komisja Europejska (2011). Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji. Bruksela: Komisja Europejska, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:PL:PDF (dostęp: 24.04.2017).
KPRES (2012). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt: czerwiec. Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Warszawa, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/portal_ekonomiaspoleczna/KPRES8.06.2012.pdf (dostęp: 24.04.2017).
Kwiatkowska M., Kucharska J., Wiesiołek A., Nawara T., Gawinek A., Kosmala T., Piechowicz D. (2011). Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie. Opole: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Mair J., Robinson J., Hockerts K. (2010). Współczesna polityka społeczna. Przedsiębiorczość społeczna. Warszawa: Elipsa.
Okraska R. (2012). Edward Abramowski. Braterstwo, solidarność, współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe. Łódź: Stowarzyszenie Obywatele – Obywatelom.
Projekt (2015). Projekt. Ustawa o przedsiębiorstwie społecznych i wspieraniu ekonomii społecznej, http://orka.sejm.gov.pl/druki7ka.nsf/projekty/7-020-1359-2015/$file/7-020-1359-2015.pdf (dostęp 24.04.2017).
ROPS (2015). Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Społecznej na lata 2016–2025. Opole: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, http://rops-opole.pl/strategie_i_programy/Zal.%20Nr%201%20Program%20pomocy%20i%20integracji%20spolecznej%202016-2025.pdf (dostęp 24.04.2017).
ROPS (2016). Opolski program rozwoju ekonomii społecznej na lata 2016–2022. Opole: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, http://rops-opole.pl/strategie_i_programy/Opolski%20Program%20Rozwoju%20Ekonomii%20Spo%C5%82ecznej%20na%20lata%202016-2022_.pdf (dostęp 24.04.2017).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).
Wojciechowski S. (1939). Historia spółdzielczości polskiej do 1914 r. Warszawa: Spółdzielczy Instytut Naukowy.
Zarząd (2015). Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2016–2025. Opole: Zarząd Województwa Opolskiego, http://rops-opole.pl/strategie_i_programy/STRATEGIA%20POLITYKI%20SPOLECZNEJ%202016-2025.pdf (dostęp 24.04.2017).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Broniszewski M. (2016). „Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego – uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 38-47.