Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w bankach spółdzielczych przez ich klientów
Perception of corporate social responsibility in a cooperative banks by their clients

do pobrania/download PDF

Anna Nowacka
Zakład Finansów i Rachunkowości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2016.2.05

SŁOWA KLUCZOWE

banki spółdzielcze, społeczna odpowiedzialność biznesu, ekonomia społeczna, klienci

KEYWORDS

cooperative banks, corporate social responsibility, social economy, clients

STRESZCZENIE

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wpisuje się w strategię działania banków spółdzielczych od momentu ich powstania. Spółdzielczy charakter tych instytucji a zarazem chęć konkurowania z innymi podmiotami na rynku finansowym odzwierciedlają główne założenia idei CSR. Banki spółdzielcze realizując swoją misję i wizję starają się połączyć cele komercyjne ze społecznym wymiarem swojej działalności.

Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie opinii klientów banków spółdzielczych na temat realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu przez te instytucje. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy klienci dostrzegają społeczne aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych, jak oceniają ich podejście do prowadzenia biznesu.

Podstawą empiryczną problematyki poruszonej w artykule jest studium literatury przedmiotu oraz wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 132 klientów wybranych banków spółdzielczych. Pytania dotyczyły: inicjatyw społecznych podejmowanych przez banki spółdzielcze, form wsparcia udzielanych przez te instytucje oraz udziału klientów w imprezach sponsorowanych przez banki spółdzielcze. W artykule wykorzystano następujące metody opracowania wyników badania: wskaźniki struktury i test zgodności chi-kwadrat.

W oparciu o wyniki przeprowadzonego badania sformułowano ogólne konkluzje. Najważniejszą z nich jest fakt, że klienci dostrzegają inicjatywy społeczne podejmowane przez banki spółdzielcze. Pozytywnie oceniają zaangażowanie tych instytucji w promowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz wspieranie i dotowanie organizacji społecznych i charytatywnych. Idea CSR realizowana jest również poprzez proces edukacji finansowej społeczności lokalnej, a zwłaszcza młodzieży.

ABSTRACT

The concept of corporate social responsibility is part of the strategy of cooperative banks since they were set up. The cooperative character of these institutions and their willingness to compete with other financial market players reflect the main assumptions of CSR. Cooperative banks, while pursuing their mission and vision, try to combine commercial goals with the social dimension of their business.

The main purpose of the article is to present opinions of clients of cooperative banks on the implementation of corporate social responsibility by these institutions. The author attempts to answer the question, whether customers perceive the social aspect of cooperative banks operation and how they assess their approach to running a business.

The empirical basis for the issues discussed in the article is a study of the literature on the subject and the survey results of 132 clients of selected cooperative banks. The questions concerned include: social initiatives undertaken by cooperative banks, forms of support provided by these institutions and participation of clients in events sponsored by cooperative banks. To develop the research results the following methods have been used: structural indicators and chi-squared compliance test.

Following the results of the conducted research the general conclusion have been drawn. The most important of these is the fact, that the clients recognize social initiatives undertaken by cooperative banks. They appreciate the involvement of these institutions in promoting cultural and educational events as well as supporting and donating to social and charitable organizations. The idea of CSR is also realized through the process of financial education of the local community, and youth in particular.

LITERATURA / REFERENCES

Benabou R., Tirole J. (2010). „Individual and Corporate Social Responsibility”, Economica, nr 77 (s. 1–19).
Bartkowiak G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Warszawa: Difin.
Carroll A.B., Shabana K.M. (2010). „The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice”, International Journal of Management Reviews, vol. 12, iss. 1 (s. 85–105).
CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, Krajowy Program Reform Europa 2020. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, http://bizneszsercem.pl/web/test/CSR_w_Polsce.pdf.
Gostomski E. (2007). „Nie tylko ekonomia”, Gazeta Bankowa, nr 44 (s. 46–47).
Korenik D. (2011). „Refleksja na temat społecznej odpowiedzialności banku komercyjnego”, Bezpieczny Bank, nr 3 (45), (s. 22–41).
Krasodomska J. (2012). „Znaczenie społecznej odpowiedzialności banków dla bezpieczeństwa finansowego”, Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 12 (s. 151–159).
Marcinkowska M. (2013). Kapitał relacyjny banku. Tom I, II, III. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Masiukiewicz P. (2007). „Zaufanie publiczne jako wartość w banku”, Bank i Rolnictwo, nr 2 (s. 3–5).
Nowacka A., Szewczyk-Jarocka M., Kaczmarczyk P., Grzywacz J. (2017). Banki spółdzielcze w społecznej gospodarce rynkowej. Płock: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Olszewski K., Morye I. (2013), „Najważniejsi są ludzie, nie systemy”, Bank Wspólnych Sił, nr 5 (s. 4–6).
Siudek T., Śledź A. (1998). Rola spółdzielczości bankowej w finansowaniu rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce. „Banki Hiszpanii i Polski oraz ich funkcjonowanie w warunkach integracji z Unią Europejską”, III Seminarium Międzynarodowe Alicante – Hiszpania, 25-30 października 1998 r. Warszawa: Fundacja „Rozwój SGGW”.
Stefański M. (2012). „Znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i innowacji”, w: M. Stefański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, Włocławek: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Strzelecki A. (2008). „Aspekty etyczne działalności banków spółdzielczych”, w: M. Stefański (red.), Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce (s. 109–134). Włocławek: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Wysokińska Z., Witkowska J. (2016). Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zabawa J. (2015). „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności banków przez ich klientów. Perspektywa ekologiczna”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 239 (s. 181–196).
www1: Sustainable and responsible business. European Commission, http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm (dostęp: 28.07.2017).
www2: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm (dostęp: 28.07.2017).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Nowacka A. (2016). „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w bankach spółdzielczych przez ich klientów”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 60-70.