Charakterystyka sfery gospodarczej na przykładzie studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Characteristics of economic sphere: An example of Cracow University of Economics students and graduates

do pobrania/download PDF

Anna Mirzyńska
Doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2016.2.07

SŁOWA KLUCZOWE

wartości społeczne, ekonomia wartości, konkurencyjność, wartość, sfera gospodarcza

KEYWORDS

social value, economy of values, competition, value, economic sphere

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie wartości społecznych w funkcjonowaniu polskiej sfery gospodarczej. Jako żywy eksperyment, którego skutki trudno jest obecnie oszacować, autorka przywołuje badania nad wartościami młodego, wchodzącego na rynek pokolenia, którego deklaracja wobec wyznawanych wartości, postaw i celów życiowych oraz deklarowanych wobec rynku dóbr i usług oraz rynku pracy potrzeb, tworzy inny obraz kapitalizmu, nadając mu bardziej społeczny charakter. Badania zostały przeprowadzone metodą ankiety internetowej. Grupa badawcza obejmowała 210 studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Badanie wykazało, że wskazane wartości społeczne są ważne dla grupy badawczej, oraz że mają one wpływ na wybory dokonywane przez nich na rynku dóbr i usług oraz na rynku pracy. Opisywane pokolenie może tworzyć ekonomię wartości, czerpiąc z zasobów zarówno ekonomii neoklasycznej, jak i ekonomii społecznej, tworząc nową charakterystykę sfery gospodarczej.

ABSTRACT

The aim of the paper is to highlight the importance of social values for the way in which Polish economy functions. As a peculiar “living experiment”, the author cites a survey conducted on a group of representatives of young generation, just entering the labour market. Gathered declarations on 1) life attitudes, aims and values for which the youth stands for and 2) the needs they would like to see fulfilled by the goods and services market and the labour market, create an image of different, much more socially charged capitalism. The research was performed using CAWI method. Research group equaled 210 students and graduates from Economic University in Kraków. The research shows, that social values are important for researched group and have impact on their choices in the goods and services market and in the labour market. The described generation may be creating the economy of values, deriving from both neoclassical economics as well as social economics, and thus constituting the new characteristics of the economy.

LITERATURA / REFERENCES

Bartkowiak G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Boguszewski A., Kowalczuk K. (2014). „Aspiracje dążenia i plany życiowe młodzieży”, w: Młodzież 2013 (s. 6–21). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Dess J.G. (2007). „Taking social entrepreneurship seriously”, Society, Vol. 44, No 3, s. 24–31.
Drucker P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dyoniziak R., Słaboń A. (2001). Patologia życia gospodarczego. Aspekty socjologiczne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Friedman M. (1997). „Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków”, w: L.V. Ryan, J. Sójka (red.), Etyka biznesu: z klasyki amerykańskiej (s. 49–61). Poznań: W drodze.
Hills M.D. (2002). „Kluckhohn and Strodtbeck’s Values Orientation Theory”, Online Reading in Psychology and Culture, 4(4), http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=orpc (dostęp: 20.07.2016).
Inglehart R. (2000). „Globalization and Postmodern Values”, Washington Quarterly, 23(1), s. 215–228).
Jasińska-Kania A. (2012). „Zmiany wartości Polaków, a procesy transformacji, europeizacji i globalizacji”, w: A. Jasińska-Kanina (red.), Wartości i zmiany (318–341). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Kołodko G. (2007). „Etyka w nauce ekonomii i w polityce gospodarczej”, w: B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka i ekonomia (s. 198–213). Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2010). Marketing 3.0. From Products to Customers to Human Spirit. Hoboken: John Willey & Sons.
Marody M. (2010). „Kulturowe aspekty zmiany społecznej”, w: M. Marody (red), Między rynkiem, a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości (s. 11–43). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Mirzyńska A. (2016). Rola wartości w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Prognoza wpływu postaw młodych uczestników rynku pracy oraz rynku dóbr i usług w Polsce, niepublikowana praca magisterska. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Muirhead S.A. (1999). The Corporate Contribution. The view from 50 Years. New York: The Conference Board.
Porter M.E. (2006). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o.
Solomon R.C. (1998). „Etyka biznesu”, w: P. Singer (red.), Przewodnik po etyce (s. 401–412). Warszawa: Książka i Wiedza.
Tittenbrun J. (2012). Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego. Poznań: Zysk i S-Ka.
Warchala J., Skudrzyk A. (2010). Kultura piśmienności młodego pokolenia Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Mirzyńska A. (2016). „Charakterystyka sfery gospodarczej na przykładzie studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 80-94.