Personalistyczna koncepcja administracji publicznej a bezdomność
The personalistic concept of public administration and homelessness

do pobrania/download PDF

Sławomir Fundowicz
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2017.2.02

SŁOWA KLUCZOWE

personalistyczna koncepcja administracji publicznej, filozoficzne podstawy personalizmu, godność osoby ludzkiej, system pomocy bezdomnym

KEYWORDS

personalistic concept of public administration, philosophical foundations of personalism, dignity of human person, help system for homeless people

STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł porusza problematykę personalistycznej koncepcji administracji publicznej w kontekście bezdomności. Omówiono koncepcję administracji publicznej, jak i filozoficzne podstawy personalizmu, by następnie przejść do pojęcia zadania publicznego. Koniecznym stało się przeanalizowanie kwestii godności osoby ludzkiej, jak i systemu pomocy bezdomnym. Mając na uwadze personalistyczną koncepcję prawa administracyjnego podkreślono konieczność patrzenia na bezdomność przez pryzmat osoby bezdomnej.

ABSTRACT

This article deals with the issues of the personalistic concept of public administration in the context of homelessness. The concept of public administration was discussed, as well as the philosophical foundations of personalism, to get to the concept of a public task. It became necessary to analyse the dignity of the human person as well as the system of help for the homeless. Bearing in mind the personalistic concept of administrative law, the need to look at homelessness through the prism of a homeless person was stressed.

LITERATURA / REFERENCES

Bartnik Cz. (1995). Personalizm. Lublin: Oficyna Wydawnicza Czas.
Boć J. (red.) (2004). Prawo administracyjne, wyd. 10 popr. Wrocław: Kolonia Limited.
Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J. (2005). Nauka organizacji i zarządzania. Wrocław: Kolonia Limited.
Fundowicz S. (2003). Człowiek i administracja publiczna, w: S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz (red.), Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego (s. 97–108). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Gacka B. (1996). Personalizm amerykański. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Głombik Cz. (2002). „Osoba i kultura w filozoficznej wizji Jacques’a Maritaina”, w: Z. Kuderowicz (red.), Filozofia XX wieku, t. 1 (s. 238–266). Warszawa: Wiedza Powszechna.
Granat W. (1961). Osoba ludzka. Próba definicji. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
Granat W. (1976). U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
Granat W. (2016). „Godność człowieka a problem bezdomności”, w: I. Lipowicz (red.), Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania (s. 14–28). Warszawa: Fundacja Didactics.
Kant I. (2001). Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg. Kęty: Antyk.
Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (1997). Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. 3 popr. i rozsz. Warszawa: PWN.
Krąpiec A. (1991). Ja – człowiek. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Krąpiec A. (1993). Człowiek i prawo naturalne. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Krąpiec A. (1996). Suwerenność – czyja? Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Maritain J. (1935). O nową cywilizację chrześcijańską. Lublin: Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej.
Maritain J. (1960, 1981). Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego, tłum. J. Budzisz. Londyn: Veritas, Warszawa: Krąg.
Maritain J. (1981). Humanizm integralny. Warszawa: Krąg.
Maritain J. (1988). Osoba ludzka i społeczeństwo, w: J. Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa. Kraków: Znak.
Mędrzycki R. (2016). „Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności”, w: I. Lipowicz (red.), Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania (s. 62–74). Warszawa: Fundacja Didactics.
Mędrzycki R. (2017). Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Studium administracyjnoprawne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Mounier E. (1964). „Personalizm”, w: E. Mournier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów. Warszawa.
Płużański T. (2002). „Emmanuel Mounier – twórca personalizmu”, w: Z. Kuderowicz (red.), Filozofia XX wieku, t. 1 (s. 267–279). Warszawa: Wiedza Powszechna.
Sierpowska I. (2016). „Sytuacja prawna osoby bezdomnej – aktywne czy pasywne formy wsparcia?”, w: I. Lipowicz (red.), Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania (s. 29–51). Warszawa: Fundacja Didactics.
Wojtyła K. (1994). Osoba i czyn i inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zdyb M. (1998). Publiczne prawo gospodarcze. Kraków: Zakamycze.

Akty prawne i orzecznictwo
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78 poz. 483 z późn. zm. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 650, 700 z późn. zm.
Wyrok TK z 30 października 2006 r., sygn. akt P 10/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 128.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Fundowicz F. (2017). „Personalistyczna koncepcja administracji publicznej a bezdomność”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 16-25, https://doi.org/10.15678/ES.2017.2.02.