Znaczenie form ekonomii społecznej dla przeciwdziałania zjawisku bezdomności
The importance of social economy forms to counteract the phenomenon of homelessness

do pobrania/download PDF

Magdalena Małecka-Łyszczek
Katedra Prawa Publicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2017.2.06

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, bezdomność, inkluzja, wykluczenie społeczne

KEYWORDS

social economy, homelessness, inclusion, social exclusion

STRESZCZENIE

Opracowanie analizuje wybrane formy ekonomii społecznej poprzez pryzmat ich „użyteczności” w inkluzji osób bezdomnych, w ich upodmiotawianiu, upełnomocnianiu. Chodzi zatem o wyeksponowanie tego, co pozwala na przezwyciężanie narastającego wykluczenia społecznego, umożliwiając pełniejsze uczestniczenie osób bezdomnych w życiu społecznym, w formułujących się w ramach społeczeństwa wspólnotach.

ABSTRACT

The study analyzes selected forms of social economy through the prism of their “usefulness” in the inclusion of homeless people, in their empowerment. Therefore, it is about exposing what allows to overcome growing social exclusion, enabling a more complete participation of homeless people in social life, in communities forming within society.

LITERATURA / REFERENCES

Aleksander T. (2012). „Rekomendacja: wykluczenie społeczne a kształcenie dorosłych”, w: Z. Szarota (red.), Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej jedności (s. 5–8). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Blicharz J. (2017). „Ekonomia społeczna jako forma aktywności społecznej”, w: J. Blicharz, L. Zacharko (red.), Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań (s. 219–226). Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Gołębiowska K. (2015). Model spółdzielni socjalnej dla osób bezdomnych na przykładzie Spółdzielni Socjalnej Kwazar. Poznań: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
Karta Praw Osób doświadczających bezdomności (bdw). https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Karta%20Praw%20Os%C3%B3b%20do%C5%9Bwiadczaj%C4%85cych%20bezdomno%C5%9Bci.pdf.
Kostyło P. (2008). Wykluczanie jako problem filozofii edukacji. Komentarz do badań empirycznych. Kraków: Impuls.
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji (2014). Uchwała nr 165 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r.
Lipowicz I. (2013). „Bezdomni i wykluczeni też potrzebują opieki medycznej”, w: I. Lipowicz (red.), O mądre i wrażliwe państwo (s. 130–133). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Małecka-Łyszczek M. (2017a). „Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia «podmiot ekonomii społecznej»”, w: J. Blicharz, L. Zacharko (red.), Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań (s. 207–218). Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Małecka-Łyszczek M. (2017b). Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne. Warszawa: Wolters Kluwer.
Małecka-Łyszczek M. (2017c). „Inkluzja jako wartość w stanowieniu prawa administracyjnego na szczeblu centralnym”, w: J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Tom I (s. 405–418). Warszawa: Wolters Kluwer.
Mędrzycki R. (2016). „Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności”, w: I. Lipowicz (red.), Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania (s. 62–74). Warszawa: Fundacja Didactics.
Mędrzycki R. (2017). Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Studium administracyjnoprawne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Moraczewska B. (2013). „Bezdomność. Definicja, problemy, rozwiązania obecne oraz historyczne odwołanie do ludzi luźnych”, Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, t. 10, s. 113–128.
MRPiPS (2017). Zmiany w spółdzielniach socjalnych pomogą bezdomnym, 9 marca, https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,8682,zmiany-w-spoldzielniach-socjalnychpomoga-bezdomnym.html.
MRPiPS (2018). Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Piotrowska A. (2017). „Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej”, w: B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych (s. 568–579). Warszawa: Wolters Kluwer.
Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.). (2010). Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Warszawa: Elipsa.
Sierpowska I. (2016). „Sytuacja prawna osoby bezdomnej – aktywne czy pasywne formy wsparcia?”, w: I. Lipowicz (red.), Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania (s. 29–51). Warszawa: Fundacja Didactics.

Akty prawne i orzecznictwo
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, Dz.U. z 2017 r. poz. 1379.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776, z późn. zm.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 z późn. zm.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. z 2016 r. poz. 1828 z późn. zm.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 650, 700 z późn. zm.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. z 2006 r. nr 94 poz. 651 z późn. zm.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.
Wyrok z 13.06.1996 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I ACr 137/96, LEX nr 31797.
.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Małecka-Łyszczek M. (2017). „Znaczenie form ekonomii społecznej dla przeciwdziałania zjawisku bezdomności”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 57-66, https://doi.org/10.15678/ES.2017.2.06.